Naknada štete zbog vodjenja krivičnog postupka

Spread the love

Nakon više od 10 godina dobio sam oslobadjajucu presudu drugostepenog suda po istrazi i krivi?nom gonjenju iz ?lana 171. stav 3. Kako sam za vreme trajanja postupka u više navrata upozoravao na ažurnost suda i podnosio primedbu na nerad i neažurnost sude?eg sudije drugostepenom sudu, te svo vreme bio dostupan i redovno se odazivao na pozive u ro?ista, interesuje me imam li pravo na nadoknadu po osnovu vremena provedenog u pritvoru, naknadu za izgubljenu dobit, povra?aj privremeno oduzetih predmeta itd. Nikada osudjivan.

Odgovor advokata

Lice protiv koga je vo?en krivi?ni postupak, a koje je pravosnažno oslobo?eno optužbe ili je optužba odbijena, odnosno protiv koga je postupak pravosnažnim rešenjem obustavljen ima pravo na naknadu troškova krivi?nog postupka, kao i celokupne štete koju je usled neosnovane optužbe pretrpelo.

Šteta, na koju neosnovano optuženo lice ima pravo, obuhvata, sa jedne strane materijalnu štetu i to kako stvarnu štetu, tako i izgubljenu dobit. Sa druge strane, ovo lice ima pravo i na naknadu nematerijalne štete, odnosno na naknadu na ime pretrpljenih duševnih i psihi?kih bolova, straha, povrede ugleda i ?asti i dr.

Ukoliko je lice provelo izvesno vreme u pritvoru, ovakav pritvor, s obzirom na krajnji ishod krivi?nog postupka, predstavlja neosnovano lišenje slobode i samim tim predstavlja dodatni osnov za naknadu štete.

Što se ti?e privremeno oduzetih predmeta oni su trebali biti vra?eni ?im je prestala potreba za daljim ?uvanjem, a sada, kada je krivi?ni postupak okon?an, oni moraju biti vra?eni vlasniku.

[showmyad]

Advokatska kancelarija Radivojevic

radivojevicAdvokatska kancelarija Radivojevic nalazi se u Beogradu u ul. Svetozara Corovica br. 13, a prijem stranaka je ponedeljkom, utorkom i cetvrtkom, od 18 – 20 casova.

Telefon kancelarije: 011/322-34-99

 

 

 

 

 

[si-contact-form form=’1′]

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish