Zabrana konkurencije u Ugovoru o radu

Spread the love

Ponudjen mi je na potpis Ugovor o radu u kome stoji i ?lan o Zabrani konkurencije: Zaposleni se obavezuje da u zemlji i inostranstvu, gde Poslodavac ima poslovnu aktivnost ne?e obavljati poslove iz registrovane delatnosti Poslodavca iz svoje struke, u svoje ime i za svoj ra?un, kao i za ra?un drugog pravnog ili fizi?kog lica, bez saglasnosti direktora Poslodavca. Zabrana konkurencije se ugovara za vreme radnog odnosa zaposlenogm kod Poslodavca, kao i u periodu od dve godine od prestanka radnog odnosa Zaposlenog kod Poslodavca.
Poslodavac ima pravo na naknadu štete zbog kršenja zabrane konkurencije.

Medjutim u ?lanu Zakona o radu stoji: clan 162. Ugovorom o radu poslodavac i zaposleni mogu da ugovore i uslove zabrane konkurencije u smislu ?lana 161. ovog zakona po prestanku radnog odnosa, u roku koji ne može da bude duži od dve godine po prestanku radnog odnosa.

Zabrana konkurencije iz stava 1. ovog ?lana može se ugovoriti ako se poslodavac ugovorom o radu obaveze da ce zaposlenom isplatiti nov?anu naknadu u ugovorenoj visini.
Mislim da Ugovor o radu nije potpun jer ne sadrži deo nadoknade usled produzetka zabrane posle raskida radnog odnosa.

Odgovo advokata

Zakon o radu predvi?a mogu?nost ugovaranja zabrane konkurencije, odnosno zabrane zaposlenom da u odre?enom periodu nakon prestanka radnog odnosa obavlja poslove iz delatnosti poslodavca.

Zakon o radu, me?utim, propisuje i uslove pod kojima se ova zabrana može ugovoriti, a to su da ona, po prestanku radnog odnosa, može trajati najviše dve godine i da se poslodavac ugovorom o radu odaveže da zaposlenom isplati odre?enu nov?anu nadoknadu.

Ovo u konkretnom slu?aju zna?i da zabrana ugovorena na period duži od dve godine, po proteku ovog perioda ne vezuje zaposlenog, a zabrana za koju nije ugovorena odgovaraju?a naknada ne vezuje zaposlenog uopšte.

Ugovor o radu, dakle, proizvodi svoje dejstvo, u preostalom delu delu koji je u skladu sa Zakonom o radu, dok je ovakva klauzula o zabrani konkurencije, suprotna zakonu, ništava, odnosno ove klauzule kao i da nema.

[showmyad]

Advokatska kancelarija Radivojevic

radivojevic Advokatska kancelarija Radivojevic nalazi se u Beogradu u ul. Svetozara Corovica br. 13, a prijem stranaka je ponedeljkom, utorkom i cetvrtkom, od 18 – 20 casova.

Telefon kancelarije: 011/322-34-99

 

 

 

 

 

[si-contact-form form=’1′]

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish