Prava na zaostavštinu pokojne majke

Spread the love

Situacija je slede?a. Moja majka i o?uh su živeli zajedno 33 god. Živeli su u ku?i koju je o?uh dobio od svog oca. Ku?a je bila neprikladna za život i oni su je proširili i u potpunosti adaptirali. O?uh iz prvog braka ima dvoje dece koji su živeli kod svoje majke. Ja sam u toj ku?i imao svoju sobu. Imali su i vikendicu, svaki po 1/2. Prvo je umrla moja majka. Ostavinske rasprave nije bilo. Zatim je umro i o?uh bez testamenta. Ja živim u inostranstvu više od 20 god. i sve vreme sam ih 2-3 puta god. pose?ivao.

Posle smrti o?uha 1 godinu nisam dolazio u Srbiju. U medjuvremenu su o?uhova deca iz prvog praka prodala ku?u, odnela sve stvari, slike i goblene uklju?uju?i i sve ono što sam imao u svojoj sobi (starine, umetni?ke slike, fotografije i td). Na vikendici su dozidali sprat i ve? nekoliko godina mi onemogu?avaju da udjem. Pošto sam za te njihove radnje saznao posle 1-2 godine, sasvim slu?ajno od prijatelja (ina?e sa njima sam bio u kontaktu), odlu?io sam da se sa njima nekako dogovorim. Pošto su odbijali svaki razgovor ja sam ih pre 3-4 godine i tužio. Zahtevam deo ku?e, ma koliki on bio, na osnovu ulaganja u proteklih 33 godine, pripadaju?i deo vikendice, stvari iz svoje sobe i da se razdele stvari koje su moja majka i o?uh imali.

# Za te 3-4 god. dobio sam 4 puta poziv od suda da dam izjavu ili kako se to ve? kaže. Svaki put sam se pozivu odazvao u prisustvu svog advokata a tužene ili nisu došle ili je došla samo jedna od njih. Sudija je konstatovao da ih nema (nisu dostavile opravdanje za izostanak), uprkos poslatom a neuru?enom pozivu i sve opet izpo?etka. Do danas sudija od mene nije uzeo izjavu jer je to bezpredmetno ako tužena strana nije prisutna!!! Da li je to mogu?e??

# Stvari koje su bile u ku?i bi po re?ima mog advokata morao da zaboravim, jer kako da dokažem postojanje neke slike ili bilo ?ega drugog. Molim za savet.

# Neke od odnešenih stvari iz ku?e video sam u njihovim ku?ama. Da li smem da ih jednostavno uzmem pa neka oni dokazuju da sam ih uzeo? Šta mi savetujete?

# Advokatu sam predlagao da zahteva zabranu koriš?enja vikendice dok se stvar ne reši na sudu kako bi ih podstakao da se odazivaju pozivima suda. Odgovorio mi je da su oni ušli u posed, pove?ali vrednost vikendice dozidavanjem sprata (skoro sam siguran da bez potrebnih dozvola jer je na tom podru?ju sada zabranjena svaka gradnja) i da ne postoji osnov za takvim predlogom. Savetuje mi da tamo ne odlazim jer to nije moje vlasništvo. Pa neki deo mi po majci pripada. Po mom, dok sud ne odlu?i koji je to deo i koliki mogu svuda da se šetam po vikendici. šta mi savetujete?

# Moj advokat sa velikim razumevanjem i bez svakog protesta sasluša sudiju kada konstatuje da ?u opet jednom u budu?nosti dobiti poziv za saslušanje kojeg ne?e biti.

# Zanima me koliko dugo je mogu?e to odlaganje bez posledica za tuženu stranu? Zar sudija nema mogu?nost da odredi da ih se privede? Da li je moj advokat u svemu tome zaista nemo?an ili …. Da li imam pravo da zahtevam da mi sud plati troškove za dolazak i boravak?

# Da li su prodajom ku?e, otudjenjem stvari iz ku?e i uzurpacijom vikendice oni po?inili krivi?no delo?

# Šta mogu da u?inim da se stvar pomeri sa nulte ta?ke?

odgovor advokata

Imovina sa ostavioca na naslednike prelazi u mometnu smrti ostavioca, tako da ste Vi i Vaš o?uh bili naslednici Vaše majke. U njenu zaostavštinu ulazi njena posebna imovina, kao i njen udeo u zajedni?koj imovini, odnosno u imovini koju su ona i Vaš o?uh stekli radom u toku trajanja bra?ne zajednice.

U pogledu sudskog postupka, preduslov za održavanje ro?išta je da su sve stranke na njega uredno pozvane. Za slu?ajeve kada se stranci ne mogu uredno dostaviti pozivi za ro?ište ili druga pismena, Zakon o parni?nom postupku, uz ispunjenje odre?enih uslova, predvi?a mogu?nost dostavljanja pribijanjem poziva na oglasnu tablu suda, kao i mogu?nost postavljanja privremenog zastupnika stranci. Kako su tuženi u posedu vikendice oni je mogu koristiti sve do okon?anja postupka i Vi ne možete tražiti da im se to zabrani, ali ono što možete zahtevati to je privremena mera zabrane raspolaganja vikendicom do okon?anja postupka.

Upozoravamo Vas da ukoliko sami uzmete pokretne stvari za koje smatrate da su Vaše, time vršite krivi?no delo samovlaš?a.

[showmyad]

Advokatska kancelarija Radivojevic

radivojevic Advokatska kancelarija Radivojevic nalazi se u Beogradu u ul. Svetozara Corovica br. 13, a prijem stranaka je ponedeljkom, utorkom i cetvrtkom, od 18 – 20 casova.

Telefon kancelarije: 011/322-34-99

 

 

 

 

 

[si-contact-form form=’1′]

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish