Aktuelno Gmo testiranje

Published on May 28th, 2013 | by vuja

0

Potrošači će uskoro imati uređaje za otkrivanje GMO hrane i toksičnih materija


U ne tako dalekoj budu?nosti, korisnici ?e mo?i na licu mesta da testiraju proizvode na teške metale, pesticide i GMO, sa svojim smart telefonima.

Svako ljudsko bi?e, bilo gde na svetu da živi, u današnje doba sadrži najmanje sedam stotina (700) otrovnih materija u sebi, uklju?uju?i pesticide, pthalate, benzene, parabene, ksilene i mnoge druge kancerogeno i endokrino štetne supstance. Svakodnevno smo bombardovani astronomski nivoom otrova, od strane hemijskih terorista, a u ime prehrambene industrije.

Šta više, mnogi od ovih otrova uti?u na plodnost, pogotovo za slede?e generacije.

Vreme je da ljudi ta?no znaju šta unose u sebe, a tehnologija može da pomogne. Istraživa?i Univerziteta Ilinois razvijaju aplikaciju koja ?e uz pomo? kamere telefona i procesorske snage kao biosenzorom mo?i da otkrije toksine, proteine, bakterije, viruse i druge molekule.

“Mi smo zainteresovani za biodetekciju koja može da se primenjuje van laboratorije”, rekao je vo?a tima Brajan Kaningem, profesor elektrotehnike, ra?unarstva i bioinženjeringa u Ilinoisu.

“Pametni telefoni prave veliki uticaj na naše društvo – na?in na koji dobijamo informacije, na?in na koji komuniciramo… oni imaju zaista mo?ne mogu?nosti. Mnoga medicinska stanja mogu biti pra?ena veoma jeftino i neinvazivnim metodama koristiti mobilne platforme poput telefona. Telefoni novih generacija mogu da otkriju molekularne stvari, kao što su bolesti, patogeni biomarkeri ili DNK, analize koje se trenutno vrše samo u velikim dijagnosti?kim laboratorijama uz puno troškova i velikim utroškom krvi.”

“Moderna biološka istraživanja omogu?uju produženje laboratorijskih ure?aja na malim kompjuterskim ?ipovima koji mogu otkriti biološke informacije u DNK”, rekao je biotehnološki specijalista dr Marek Banaszevski. Bioinformati?ki algoritmi u okviru ovog programa pomo?i?e identifikaciju transgena, promotera i drugih funkcionalnih elemenata DNK, ?ine?i genetski modifikovane organizme otkrivene na licu mesta i u realnom vremenu, bez transporta u laboratoriju.

“Klinasta kolevka” (wedge-shaped cradle) koju je kreirao Cunninghamov tim sadrži niz opti?kih komponenti (so?iva i filtere), koji se mogu na?i u mnogo ve?im i skupljim laboratorijskim ure?ajima. “Kolevka” drži kameru telefona u skladu sa opti?kim komponentama.

U srcu je biosenzor, fotonski kristal. Fotonski kristal je kao ogledalo koje odražava samo jednu talasnu dužinu svetlosti, dok je ostatak spektra prolazi. Kada bilo šta biološko pro?e kroz fotonski kristal – poput proteina, ?elija, patogena ili DNK – reflektova?e boje specifi?ne talasne dužine.

Ceo test traje samo nekoliko minuta, aplikacija vodi korisnika kroz proces korak po korak. Iako ”kolevka” ima vrednost opti?kih komponentiod 2000$, radi posao kao i spektrofotometri u laboratoriji vredni i više od 50000$.

GMO tester

U ?lanku objavljenom u ?asopisu “laboratoriju na ?ipu” (Lab on a Chip), ekipa je demonstrirala prikaz imunog sistema proteina, ali ovaj ogled se može pripremiti za svaku vrstu biološkog molekula ili ?elije. Istraživa?i rade na poboljšanju procesa proizvodnje za iPhone ”kolevke” i rade na podršci za Android telefone. Oni se nadaju da ?e takve ”kolevke” biti ve? slede?e godine dostupne.

Pored toga, Cunninghamov tim radi na bioosetljivim testovima za otkrivanje toksina u kukuruzu i soju i za otkrivanje patogena u hrani i vodi.

Istraživa?i sa Fraunhofer istraživa?ke ustanove za modularne tehnologije Solid State EMFT u Regenzburgu su tako?e projektovali genijalna rešenja za otkrivanje otrova – rukavicu koja prepoznaje toksi?ne supstance prisutne u okolnom vazduhu.

Zaštitna rukavica je opremljena senzorskim materijalima i ukazuje na prisustvo toksi?nih supstanci promenom boje. U tom smislu, nau?nici su prilagodili materijale za odgovaraju?e analite. Promena boje – od bezbojane (netoksi?ne supstance) u plavu (toksi?na supstanca).

Ostali ru?ni ure?aji koji su trenutno u razvoju su prenosni Chemiluminescence detektori, koji na osnovu enzimski katalizovanih reakcija emituju svetlost. Ure?aji koji detektuju nukleinske kiseline, biotin koji je u vezi sa DNK pružaju mogu?nost za “chemiluminescent” detekciju (hemijsku detekciju uz pomo? svetlosti). Neradioaktivna DNK detekcija ?e biti u stanju da lako identifikuje jedan gen kod transgenih biljaka što ?e ovu metodu ?initi pogodnom za detekciju GMO.

Potrošači će uskoro imati uređaje za otkrivanje GMO hrane i toksičnih materija vuja

Summary:


User Rating: 4.6 (4 votes)

Tags: , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑