Zdravlje

Published on March 25th, 2014 | by vuja

5

Emulgatori, boje, konzervansi… E brojevi na pakovanjima. Štetni ili bezbedni?

Kad poželite da se osvežite na primer i da popijete ?ašu soka od jabuke ili višnje, ili želite da uživate u sladoledu recimo, kao ovom sa slike, oduševljeni bojom, ukusom i mirisom vi u stvari pojma nemate da tog vo?a ima samo u tragovima u tom proizvodu, ako ga uopšte ima. Pa odakle onda ta boja, miris i ukus. Naravno od to je mogu?e sa aditivima koji se nalaze u soku ili bilo kojem drugom prehrambenom proizvodu.

Kao i sve u Srbiji, kad su u pitanju aditivi koji se dodaju u hranu ne postoji adekvatna regulativa, što zna?i da se aditivi (emulgatori, boje, zasla?iva?i, konzervansi…) koji nisu zabranjeni smatraju bezbednim za ishranu. Mnogi ti aditivi koji su kod nas okarakterisani kao bezbedni u nekim zemljama su zabranjeni. Zna?i može se zaklju?iti da su ti aditivi kod nekih okarakterisani kao štetni, a kod nas su okarakterisani kao bezbedni.

Pogledajte video u kome Doktor veterinarske medicine Miroslav Stoj?i? govori i lošem pravilniku napravljenom baš da bi se omogu?io uvoz nekvalitetnih prehrambenih sastojaka.

Doktor Stoj?i? govori o pravilniku o kvalitetu hrane iz 1974. Taj pravilnik je ukunut kada smo po?eli da se usaglašavamo sa EU. Novi pravilnici o hrani su omogu?ili da iz EU stiže hrana koja ne ispunjava uslove kvaliteta, a neke suptance koje mi uvozimo su zabranjene u nekim zemljama ?ak i za hranu za ku?ne ljubimce.

Naravno, naši veliki uvoznici ?ute o ovome, zato jer ostvaruju veliki profit i ne interesuje ih zdravlje nacije. Govori o tome kako svi naši uvoznici hrane uvoze tre?u kategoriju pile?eg mlevenog mesa koje tamo košta oko 30 centi po kg i koja se koristi za sve mesne prere?evine. Saznajte kako se od kilograma june?eg mesa koje košta 700-800 dinara prave viršle koje veliki uvoznici reklamiraju po ceni od 200-300 dinara kilogram. Ako znate i to da crevo za viršle košta 120 dinara kilo, zapitajte se šta je u stvari u viršli.

Ovo sve je mogu?e zbog uvozni?kih lobista kojih ima u ministarstvu, kod profesora fakulteta i ?lanova istaknutih instituta… Doktor veterine Stoj?i? govori i o upotrebi aditiva E407, karagenana, hodrokoloida koji vezuje vodu ?ak i do 1 prema 20 u proizvodima od mesa. Po njemu je poražavaju?e da karagenana ima i u ?okoladnom mleku, koje je na?eš?e namenjeno deci. Ina?e Karagenan je izrazito opasan aditiv, koji je povezan ?ak i sa karcinomom debelog creva.

“Stoka se hrani koncentratom u koji se dodaju hormoni, antibiotici i kokcidiostatici. Ti sastojci se deponuju u mesu i kostima i vrlo su opasni za zdravlje potroša?a, naro?ito dece….  dodaje se u sto?nu hranu, ali i u proizvode od mesa  se dodaje mnogo aditiva jer je to Uprava za veterinu dozvolila promenom pravilnika. kaže Dr. Stoj?i?.

Postoji pravilnik o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode, koji predvi?a pozitivnu listu i za svako jedinjenje je odre?ena dnevna koli?ina (u mg) po kilogramu težine ?oveka koja se sme unositi. Ako se te materije unose više nego je to predvi?eno mogu se desiti razne štetne pojave po organizam, pa ?ak i bolesti. Me?utim, koliko je prisustvo tih dozvoljenih aditiva i realno bezbedno veliko je pitanje.  Sve zavisi od ljudske navike, šta ko voli da unosi, tako?e i mase ?oveka, obzirom da prvilnik govori o dozvoljenim mg po kilogramu. Ko ?e to da izvaga. Jedino što znamo, kad se neko razboli, mali broj se pita da li je ta bolest pruzrokovana nekim, uglavnom vešta?kim aditivima.

Druga stvar, mla?a deca, pogotovo mla?a od 3 godine, kojoj sistem za detoksifikaciju u jetri nije još izgra?en do kraja, možda ne?e jesti kobasice, ali ?e sigurno dobijati gumene bombone, ?okoladne bombonice, razne pudinge (E110). Isto tako starijim osobama  je taj sistem za detoksifikaciju zna?ajno smanjen. Pa da li je zakonodavac uspeo da napravi pozitivnu listu aditiva misle?i na sve kategorije stanovništva. Neke zemlje, naj?eš?e Norveška, Austrija i Australija uopšte ne žele da kalkulišu. Jednostavno su na veliki broj aditiva stavili zabranu.

Stevan Blagojevi?, iz beogradskog Instituta za fizi?ku hemiju navodi da Srbija uskla?uje svoje propise sa EU i prati sve promene na listama dozvoljenih i zabranjenih supstanci.  Da li to zna?i da je to uskla?ivanje sa Evropom napravljeno samo da bi mogli da budemo ?ista?i njihovog ?ubreta i nemamo pravo da zabranimo uvoz proizvoda koji dolaze iz EU a sadrže E102, E123, E129, E133, E151, E155… koji nisu zabranjeni u celoj EU, ali jesu u Austriji i još po nekoj Eu zemlji?

U poslednje vreme proizvo?a?i hrane i napitaka kako bi lakše došli do potroša?a, radije stavljaju pun naziv aditiva nego E oznaku, tako da treba obratiti pažnju! Ta?nije ne?e koristiti E broj ako je utvr?eno da je ta supstanca 100% bezbedna.

I imajte na umu  za proizvode koji se reklamiraju da su bez konzervanasa, i dalje ne zna?i da nemaju neke još štetnije dodatke!

Imate probleme sa alergijom, artritisom ili hiperaktivnoš?u deteta?

Ako vi ili vaše dete imate astmu ili je dete hiperaktivano i ponaša kao mali monstrum, ako imate artritis ili bilo kakve alergijske reakcije, unutrašnje ili spoljašnje, proverite sve namirnice u vašem frižideru sa ovom listom . Bi?ete iznena?eni šta ste otkrili.

Šta u stvari predstavljaju aditivi (dodaci) i E oznake na pakovanjima?

Aditivi su dodaci koji se koriste za ?uvanje hrane ili poboljšavanje ukusa, izgleda, kvaliteta i postojanosti. Dodaci hrani se navode u popisu sastojaka pakovane hrane i opisani su kroz svoju funkciju u hrani, nakon ?ega je naveden ta?an naziv ili broj koji je jedinstven svakom aditivu Dodacima hrani se daju brojevi, kako bi se lakše identifikovali jer su im imena ponekad preduga i komplikovana. Identifikacijski kod svakog aditiva sastpoji se od velikog slova E  i niza brojki.

Prema našim propisima aditivi mogu da se koriste za: zgrušavanje, vezivanje ili želiranje, za spre?avanje zgrudnjavanja, da spre?e oksidaciju masti, kao konzervansi, za aromatizovanje namirnica, za postizanje klizavosti, za zasla?ivanje kao i za enzimsko tretiranje, a dodaju se i u obliku kiselina, baza ili soli, ili se koriste kao pomo?na sredstva u procesu proizvodnje namirnica.

Prema Pravilniku o kvalitetu i uslovima uslovima upotrebe aditiva u namirnicama u našoj zemlji svi aditivi su razvrstani u 14 funkcionalnihh grupa (po nameni), a prema stepenu bezbednosti po ljudsko zdravlje u tri grupe (A1, A2 i B).

Kako su podeljeni na skali? Od E100 do E199 su boje, Od E200 do E299 su konzervansi, od E300 do E 399 su kiseline, antioksidansi i mineralne soli,  od E400 do E599 su bijne gume, emulgatori, stabilizatori, antitela, E600 i iznad su poja?iva?i ukusa i od E900 do E1500 razno.

Aditivi mogu biti prirodni i vešta?ki.

I naravno, nisu svi aditivi štetni po zdravlje, mada treba da se zapitamo zašto su oni koji su šteni i u nekim zemljama zabranjeni, nisu zabranjeni i u Srbiji.

Lista aditiva (boja, konzervanasa, emulgatora, stabilizatora…)

Boje koje se dodaju, ima ih i prirodnih i vešta?kih, ali ima ih dosta koje bi trebalo izbegavati

Aditivi za hranu, boje

Boje se dodaju da bi poboljšale izgled proizvoda i obeležene su od E100 do E199 i ve?inom nisu mnogo štetne ali postoje ljudi koji su osetljivi na neke od njih i kod njih mogu izazvati glavobolju, astmati?ne napade, alergije, ekceme, koprivnja?u, pa te osobe treba da izbegavaju proizvode sa tim aditivima.  Neki od ovih aditiva su zabranjeni u mnogim zemljama, i to nije slu?ajno.

Obratiti pažnju na aminoazo boje koje su ozna?ene pod brojevima: E102, E110, E122 do E124, E127 do E129 i E151. Kod osetljivih osoba mogu dovesti do osipa, suznih o?iju, nakupljanja vode u tkivu i astme. Nalaze se naj?eš?e u slatkišima, siru i margarinu.
*Boldovani Aditiv je štetan

E-Broj Ime Kategorija upotrebe Komentar
E100 Kurkuma Žuto narandžasta boja Bezbedan
E101 Riboflavin -Vitamin B2 Žuta boja A vitamin – Bezbedan
E102 Tartrazine Narandžasta/žuta Potencijalni alergent. Izbegavati ako je mogu?e. Može uticati na hiperaktivnost kod dece. Može izazvati astmati?ni napad i koprivnja?u. Obratiti pažnju ako ste osetljivi na aspirin. Povezan je sa tiroidnim tumorima, ošte?enja hromozoma…koristi se za bojenje pi?a, slatkiša, džemova, cerealija, grickalica, konzervirane ribe, pakovanih supa.Zabranjen u  Austriji i Norveškoj.
E103 Alkanet, Alkannin Boja Može uticati na hiperaktivnost kod dece. Može izazvati astmati?ni napad i koprivnja?u. Obratiti pažnju ako ste osetljivi na aspirin.
E104 Quinoline Yellow Zeleno žuta boja Potencijalni alergen. Koristi se za ruževe, boje za kosu, mirise, lekove. Može da uzrokuje dermatitis.Zabranjen u Australiji, Norveškoj i USA
E107 Yellow 2G Žuta Boja Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Opasan za astmati?are i nije preporu?ljiv hiperaktivnoj deci. Ima ga u blagim pi?ima.
Zabranjen u Australiji i USA
E110 Sunset Yellow FCF Žuta Boja Potencijalno jak alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Koristi se za ceralije, peciva, slatkiše, grickalice, sladoled, pi?a i konzerviranu ribu, kao i u nekim lekovima.Mogu?i uritikarija, rinitis, krvarenje iz nosa, alergije, hiperaktivnost, tumor bubrega, ošte?enje hromozoma, bolovi abdomena, mu?nine, ga?enje na hranu i povra?anje.
Zabranjen u Norveškoj.
E120 Cochineal, Carminic acid Crvena boja Dobijen od žumanca i sušenih insekata. Izbegavati ako je mogu?e.
E122 Carmoisine, Azorubine Crvena boja Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Uzrokuje loše reakcije kod astmati?ara i osoba osetljivih na aspirin. Nalazi se u marcipanu, želatinu  i drugim poslasti?arskim proizvodima.
Zabranjen u Australiji, Norveškoj, Švedskoj i USA
E123 Amaranth Ljubi?asto crvena boja Izuzetno opasan. Izbegavati ako je mogu?e. Izveden iz istoimene biljke. Koristi se u kola?ima, vo?nim punjenjima i želatinu.Uzrokuje astmu, ekceme i hiperaktivnost. Fatalan je za ptice i još neke živvotinje. Verojatno je i kancerogen.
Zabranjen u USA, Rusiji, Austriji i Norveškoj i još nekim zemljama.
E124 Brilliant Scarlet 4R, Ponceau 4R Crvena boja Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Sinteti?ka boja iz ugljenog katrana. Kancerogen kod životinja. Uzrokuje loše reakcije kod astmati?ara i ljudi alergi?nih na aspirin.
Zabranjen u USA i Norveškoj
E127 Erythrosine BS Crvena boja Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Koristi se za konzervirano vo?e, kreme, slatkiše, peciva, grickalice.Može prouzrokovati osjetljivost na svjetlost. Može pove?ati nivo tiroidnih hormona i dovesti do hipertiroizma, dokazano da uzrokuje tiroidni rak kod pacova.
Zabranjen u USA i Norveškoj
E128 Red 2G Crvena boja Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.
Zabranjen u Australiji i mnogo zemalja.
E129 Allura Red AC Crvena boja Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Sinteti?ka boja. Koristi se kod slatkiša, pi?a, lekova i kozmetike. Povezan je sa rakom kod miševa.
Zabranjen u Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Nema?koj, Norveškoj, Švedskoj i Švajcarskoj.
E131 Patent Blue V Plava boja Potencijalni alergen.
Zabranjen u Australiji Norveškoj i USA.
E132 Indigo Carmine Plava boja Potencijalno jak alergen. Izbegavati ako je mogu?e.Sinteti?ka boja iz ugljenog katrana. Uglavnom se dodaje tabletama i kapsulama. Koristi se kod sladoleda, slatkiša i keksa.Izaziva ga?enje, povra?anje, visok krvni pritisak, osip, disajne probleme i druge alergentske reakcije.
Zabranjen u Norveškoj.
E133 Brilliant Blue FCF Plava boja Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Sinteti?ki se pojavljuje kao aluminjumski rastvor ili amonijumska so. Koristi se u slatkišima i pi?ima.
Zabranjen u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Nema?koj, Norveškoj, Švedskoj i Švajcrskoj.
E140 Chlorophyll Maslinasto zelena Bezbedan
E141 Copper complex of Chlorophyll Maslinasto zelena Bezbedan
E142 Greens S Zelena boja Sinteti?ka boja iz ugljenog katrana. Koristi se kod konzerviranog graška, želea i umaka od mente i kola?a. Kancerogen.
Zabranjen u Norveškoj, Švedskoj i USA.
E150(A-D) Caramels Sme?a boja ?esto se koristi za bojenje i popravljanje ukusa. Izveden iz saharoze. koristi se kod ostriga, soje vo?a i konzerviranih soseva, viskija, biskvita i turšije.
Za izbegavanje.
E151 Brilliant Black BN Crna boja Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.Derivat ugljenog katrana.Koristi se u sme?im umacima i kola?ima od ribizla.
Zabranjen u Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Nema?koj, Norveškoj, Švedskoj, Švajcarskoj i USA
E153 Carbon black, Vegetable carbon Crna boja Prirodna boja dobijena od sagorelih biljaka. Ugljeni pigment. Koristi se kod džemova želatina i likera.
Zabranjen u USA
E154 Brown FK Braon boja Potencijalni alergen.
Zabranjen u Australiji i USA
E155 Chocolate brown HT Braon boja Izbegavati ako je mogu?e. Koristi se u ?okoladnim kola?ima. Može prouzrokovati reakcije kod astmati?ara i ljudi alergi?nih na aspirin. Poznato je da izaziva osjetljivost kože.
Zabranjen u Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Nema?koj, Norveškoj, Švedskoj, Švajcarskoj i USA
E160(A) Alpha-, Beta-, Gamma-Carotene Žuto crvena Bezbedan. Dobijen od šargarepe, paradajiza, breskvi, pomorandži ili zelenog povr?a.
E160(B) Annatto, bixin, norbixin Narandžasta boja Boja izvedana iz drveta Bixin Orellana. Koristi se kao boja za kožu. Kao digestiv i sredstvo za iskašljavanje. Za bojenje sira, putera, margarina, sapuna, tekstila i lakova.
Poznato je da izaziva koprivnja?u.
E160(C) Paprika extract; Capsanthin Crvena boja Zabranjen u nekim zemljama. Za izbegavanje.
E160(D) Lycopene Boja Crveno obojen karotenoid prona?en u paradajzu i crvenom grejpu.Pove?ava rizik od raka.
E160(E) Beta-apo-8′-carotenal Narandžasta boja Bezbedan.
E160(F) Ethyl ester of beta-apo-8′-carotenic acid Narandžasta boja Bezbedan.
E161 Xanthophylls Žuto crvena Bezbedan.
E161(G) Canthaxanthin Narandžasta boja Bezbedan.
E162 Betanin Crvena/ljubi?asta boja Bezbedan.
E163 Anthocyanins Ljubi?asta boja Bezbedan.
E170 Calcium carbonate, Chalk Obojiva? Bezbedan. U ve?im koli?inama može biti toksi?an.
E171 Titanium dioxide Bela boja
E172 Iron oxides and hydroxides Obojiva? Bezbedan. U ve?im koli?inama može biti toksi?an.
E173 Aluminium Obojiva? Zabranjen u nekim zemljama.
E174 Silver Obojiva? Zabranjen u nekim zemljama.
E175 Gold Obojiva? Zabranjen u nekim zemljama.
E180 Pigment Rubine, Lithol Rubine Obojiva? Zabranjen u nekim zemljama.
E181 Tannin, Tannic acid Obojiva?

Konzervansi u hrani. Da li su opasni?

Konzervansi su obeleženi oznakama od E200 do E299. Konzervansi se dodaju da bi spre?ili razvoj mikroorganizama i da bi proizvod duže trajao. Konzervansi mogu biti prirodni, so, še?er i organske kiseline ( vinska, limunska, jabukova…) i hemijske supstance.

KOnzervansi u hrani, nitriti, nitrati.

Nitrati i nitriti koji služe za o?uvanje boje proizvoda i svežine mesa su veliki problem jer se mogu pretvoriti u toksi?ne i kancerogene spojeve kao što su mitrozoamin ili nitrozoamid. S druge strane spre?avaju rast Clostridium botulinuma, bakterije ?iji su toksini parališu?i otrov za nervni sistem.

Danas se puno rasprava vodi oko pojave benzena, kancerogenog spoja koji nastaje dodavanjem benzojeve kiseline u osvježavaju?a bezalkoholna pi?a koji sa dodatkom C vitamina ili limunske kiseline prozvode benzen koji je kancerogen.

Treba izbegavati konzervanse od E 210 do 219, benzo-kiseline, zatim astmati?ari treba da izbegavaju Sumpor dioksid (E 220) i sulfite (E 221 do E228 i E239).

Zabranjeni i kancerogeni konzervansi su: E 249, E 250, E 251 i E 252.

E-Broj Ime Kategorija upotrebe Komentar

E200

Sorbic acid

Konzervans

Potencijalno iritira kožu, izaziva glavobolju i nemir creva.

E201

Sodium sorbate

Konzervans

 Nema štetnih efekata

E202

Potassium sorbate

Konzervans

 Nema štetnih efekata

E203

Calcium sorbate

Konzervans

 Nema štetnih efekata

E210

Benzoic Acid

Konzervans i antioksidant

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.Dobija se iz benzola, smole izlu?ene iz drveta. Poznat kao phenlycarboxylic acid, carboxybenzene.Dodaje se alkoholnim pi?ima, pe?enim proizvodima, sirevima, za?inima, gumi, zamrznutom mleku, mekanim slatkišima i kao antiseptik u mnogom medikamentima za kašalj.Može uzrokovati astmu. Navodno uzrokuje neurologi?ne poreme?aje i dokazano da izaziva hiperaktivnost kod dece.

E211

Sodium Benzoate

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.Koristi se kao antiseptik, kao konzervans i da prikrije neželjeni ukus. U Orandžadama ga ima u velikom iznosu – 25mg/250ml. tako?e u mleku i mesnim proizvodima, za?inima, pe?enim proizvodima. Koristi se u mnogim lekovima.Izaziva koprivnja?u i pogoršava astmati?no stanje.

E212

Potassium benzoate

Konzervans

Dodaje se alkoholnim pi?ima, pe?enim proizvodima, sirevima, za?inima, gumi, zamrznutom mleku, mekanim slatkišima i kao antiseptik u mnogom medikamentima za kašalj.

E213

Calcium benzoate

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.Isto kao i E212

E214

Ethyl p-hydroxybenzoate

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Zabranjen u nekim zemljama.

E215

Sodium ethyl p-hydroxybenzoate

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Zabranjen u nekim zemljama.

E216

Propyl p-hydroxybenzoate

Konzervans

Potencijalni alergen.

E217

Sodium propyl p-hydroxybenzoate

Konzervans

Potencijalni alergen. Zabranjen u nekim zemljama.

E218

Methyl p-hydroxybenzoate

Konzervans

Potencijalni alergen, uglavnom na koži.

E219

Sodium methyl p-hydroxybenzoate

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Zabranjen u nekim zemljama.

E220

Sulphur Dioxide

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.Izveden iz ugljenog katrana. proizveden sagorevanjem sumpora ili gipsa.Upotrebljava se za pivo, blaga pi?a, sušeno vo?e, sokove, sirupe, vino, sir?e, proizvode od krompira.Izaziva glavobolju i nemir creva. izaziva napade astme i otežan metabolizam kod osoba sa ošte?enim bubrežnim funkcijama. Iritantan za kožu. Neutrališe vitamin B1 i B12.

E221

Sodium sulphite

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Vidi 220.

E222

Sodium Bisulphite

Konzervans i izbeljiva?

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Vidi 220.

E223

Sodium metabisulphite

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Vidi 220.

E224

Potassium metabisulphite

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Vidi 220.

E225

Potassium sulphite

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Vidi 220.

E226

Calcium sulphite

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Zabranjen u nekim zemljama.

E227

Calcium hydrogen sulphite

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Zabranjen u nekim zemljama.

E228

Potassium hydrogen sulphite

Konzervans

Potencijalni alergen. Zabranjen u nekim zemljama. Vidi 220.

E230

Biphenyl, diphenyl

Konzervans

Upotrebljava se za poljoprivredne potrebe. Tipi?ni proizvodi su južno vo?e.Zabranjen u Australiji i još nekim zemljama.

E231

Orthophenyl phenol

Konzervans

Upotrebljava se za poljoprivredne potrebe. Tipi?ni proizvodi su kruška, šargarepa, breskva, šljiva, sladak krompir, južno vo?e, ananas, paradajz, paprika, trešnja, nektarina.Zabranjen u Australiji.

E232

Sodium orthophenyl phenol

Konzervans

vidi 231Zabranjen u nekim zemljama.

E233

Thiabendazole

Konzervans

Upotrebljava se za poljoprivredne potrebe. Tipi?ni proizvodi su kruška, jabuka, južno vo?e, krompir, banana, pe?urke, meso, mlekoZabranjen u Australiji i još nekim zemljama.

E234

Nisin

Konzervans

Antibiotik izveden iz bakterija.Upotrebljava se kod piva, sira i paradajz paste.

E235

Natamycin

Konzervans

Potencijalni alergen.Izveden iz bakterija. spre?ava plesan.Tipi?ni proizvodi su meso i sir.Može prouzrokovati ga?enje, povra?anje, anoreksiju, dijareju i iritaciju kože.Zabranjen u nekim zemljama.

E236

Formic acid

Konzervans

Izbegavati ako je mogu?e.Zabranjen u nekim zemljama.

E237

Sodium formate

Konzervans

Izbegavati ako je mogu?e.Zabranjen u nekim zemljama.

E238

Calcium formate

Konzervans

Izbegavati ako je mogu?e.Zabranjen u nekim zemljama.

E239

Hexamethylene tetramine, Hexamine

Konzervans

Izbegavati ako je mogu?e.Zabranjen u nekim zemljama.

E240

Formaldehyde

Konzervans

E242

Dimethyl dicarbonate

Konzervans

E249

Potassium nitrite

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati kod dece.Fiksativ boje i agent za meso.Može utiati na sposobnost tela da primi kiseonik, rezultiraju?i skra?enje daha, vrtoglavicu i glavobolju. Potencijalno kancerogen.Nije dozvoljen u hrani za mlade i decu.

E250

Sodium nitrite

Konzervans

Potencijalni alergen. Izbegavati kod dece.Može prouzrokovati hiperaktivnost i druge nepovoljne reakcije. Potencijalno kancerogen.Zabranjen u mnogim zemljama.

E251

Sodium nitrate, saltpetre

Konzervans

Koristi se za proizvodnju nitric acida, kao ?ubrivo i u fermentiranim mesnim proizvodima. vidi E250.

E252

Potassium Nitrate

Konzervans

Može se izvesti iz odba?enih životinskih i biljnih materija.Koristi se za barut, eksplozive i ?ubrivo za zaštitu mesa.Može proizvesti hiperaktivnost i druge nepovoljne reakcije. Potencijalno kancerogen. Vidi E249.Zabranjen u mnogim zemljama.

E260

Acetic acid

Regulator kiselosti

Glavna komponenta sir?a. Sinteti?ki proizveden iz vlakna drveta.Koristi se za turšije i soseve.Izaziva glavobolju i nemir creva. Iritantan za kožu.

E261

Potassium acetate

Regulator kiselosti

Kiselina hrane.Tipi?ni proizvodi su sosevi i turšija.Osobe sa ošte?enim funcijama bubrega treba da ga izbegavaju. Izaziva glavobolju i nemir creva. Iritantan za kožu.

E262

Sodium acetate

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata.

E264

Ammonium acetate

Regulator kiselosti

Potencijalni alergen. Može uzrokovate ga?enje i povra?anje. Izbegavati kod dece.

E270

Lactic acid

Regulator kiselosti i antioksidant

Prozveden grejanjem i fermentacijom karbohidrata u mle?noj surutki, krompiru, kukuriznom skrobu ili melasi.Koristi se u slatkišima, prelivima, blagim pi?ima, konditorskim proizvodima.Težak za de?iji metabolizam.

E280

Propionic acid

Prezervativ

 Može se komercijalno izvesti iz etilen i karbon monoksida, propionaldehida, prirodnog gasa ili frementirane drvene kaše.Uglavnomse koristi kod hleba i brašna.Povezan sa migrenom, znojenjem i varenjem.

E281

Sodium propionate

Prezervativ

 Tipi?ni proizvodi su oni od brašna.Povezan sa migrenom.

E282

Calcium propionate

Prezervativ

 Vidi E281.

E283

Potassium propionate

Prezervativ

 Vidi E281.

E284

Boric acid

Prezervativ

E285

Sodium tetraborate; borax

Prezervativ

E290

Carbon dioxide

Regulator kiselosti

Dodaje se gaziranim pi?ima. izaziva nemir creva.Pokreta?, rashla?iva?, izvedan iz proizvodnje kre?a.Tipi?ni proizvodi su vino, blaga pi?a, slatkiši. Pove?ava efekte alkohola

E296

Malic acid

Regulator kiselosti

Dodaje se gaziranim pi?ima. izaziva nemir creva.Izvedan iz vo?a ili sinteti?ki.Deca treba da ga izbegavaju.

E297

Fumaric acid

Regulator kiselosti i antioksidant

Dodaje se gaziranim pi?ima. izaziva nemir creva.Izveden iz biljki skupine Fumaria esp. F. officianalis ili iz fermentacoje glukoze sa gljivama.Ukus kiselkast, antioksidant za bllaga pi?a i mešane kola?e.

Kiselineantioksidansi i mineralne soli – aditivi u hrani

Antioksidansi u hrani su supstance koje ne dozvoljavaju oksidaciju hrane u kontaktu sa vazduhom, prakti?no služe da hrana ne užegne što duže. Oni  spre?avaju stvaranje peroksida. Ozna?eni su slovom E od 300 do 321.

Succinic acid

Ako se upotrebljava vitamin C (E 300) nema štetnog delovanja. Manje su štetni tzv. galati (E 310 do 312). Oni kod osetljivih osoba mogu izazvati glavobolju, kožne iritacije, umor ili obamrlost. Sadrže ih supe u kocki, žvake, sladoledi i sl.

 

E-Broj Ime Kategorija upotrebe Komentar

E300

Ascorbic acid (Vitamin C)

Antioksidant

 Vitamin C. Bezbedan.

E301

Sodium ascorbate

Antioksidant

 Natrijumska so vitamina C. Bezbedan

E302

Calcium ascorbate

Antioksidant

 Vitamin C. pove?ava formaciju kalcijum oksalata

E303

Potassium ascorbate

Antioksidant

 Kalijumska so vitamina C

E304

Ascorbyl palmitate

Antioksidant

 Masna kiselina asorbic acida. Isto kao E300

E306-9

Tocopherols (Vitamin E)

Antioksidant

 Vitamin E. Naklazi se u mnogim bilnim uljima, uklju?uju?i soju, pšeni?ne klice, klice pirin?a, semenke pamuka, kukuruz.Antioksidans za nasne kiseline, masna tkiva, spre?ava oksidaciju vitamina AKoristi se u margarinui salatnim prelivima.

E310

Propyl gallate

Antioksidant

Potencijalni alergen. Izbegavati kod dece.Spre?ava užegnu?e uljnih supstanci. Koristi se u uljima, margarinu i salatnim prelivima.Može izazvati gastro probleme i iritaciju kože. Nije dozvoljen u hrani za decu jer je poznata tendencija da uzrokuje bolesti krvi.

E311

Octyl Gallate

Antioksidant

Potencijalni alergen. Izbegavati kod dece.vidi E310

E312

Dodecyl gallate

Antioksidant

Potencijalni alergen.  Izbegavati kod dece.Vidi E310

E317

Erythorbic acid

Antioksidant

Nema štetnih efekata.Proizveden iz saharoze.

E318

Sodium erythorbin

Antioksidant

Nema štetnih efekata.proizveden iz E317

E319

Butylhydroxinon

Antioksidant

Potencijalno štetni efekati. Izbegavati kod dece.Tipi?ni proizvodu su masti, ulja i margarinBaziran na petroleju. Izaziva ga?enje, povrea?anje, delirijum. Doza od 5g se smatra fatalnom.

E320

Butylated Hydroxyanisole (BHA)

Antioksidant

Potencijalni alergen. Izbegavati kod dece.Dearivat petroeja. Usporava kvarenje usled oksidacije.Koristi se za jestiva ulja, žvaka?e gume, masti, margarun, istant proizvodima od krompira.Nije dozvoljen u hrani za decu. Može izazvati alergije, hiperaktivnost i druge probleme.Eksperimentalno, je izazvao rak kod labaratorijskih životinja.Zabranjen u Japanu.

E321

Butylated hydroxytoluene (BHT)

Antioksidant

Potencijalni alergen. Izbegavati kod dece.Derivat petroleja. Vidi E320

E322

Lecithin

Emulgator i stabilizator

Žumance je izvor, a ?esto i soja, pa postoji verovatno?a da je GM.

E325

Sodium lactate

Antioksidant

Izbegavati kod dece netolerantne na laktozu.

E326

Potassium lactate

Regulator kiselosti

Izbegavati kod dece netolerantne na laktozu.

E327

Calcium lactate

Regulator kiselosti

Izbegavati kod dece netolerantne na laktozu.

E328

Ammonium lactate

Regulator kiselosti, Antioksidant

Izbegavati kod dece netolerantne na laktozu.

E329

Magnesium lactate

Regulator kiselosti, Antioksidant

Izbegavati kod dece netolerantne na laktozu.

E330

Citric acid

Antioksidant

Bezbedan. Limunska kiselina.Koristi se za keksove, konzerviranu ribu, sir i sirne proizvode, kola?e, raženi hleb, blaga pi?a…

E331

Sodium citrates

Antioksidant

Nema štetnih efekata. Kiselina za hranu.

E332

Potassium citrates

Antioksidant

Nema štetnih efekata u malim dozama.
E333 Nema štetnih efekata u malim dozama. Kiselina za hranu.

E334

Tartaric Acid

Antioksidant

Nema štetnih efekata u malim dozama.

E335

Sodium L-Tartrate

Antioksidant

Nema štetnih efekata. Kiselina za hranu.

E336

Potassium L-Tartrate (Cream of Tartar)

Antioksidant

Nema štetnih efekata. Kiselina za hranu.

E337

Sodium potassium tartrate

Antioksidant

Nema štetnih efekata.

E338

Phosphoric acid

Antioksidant

Nema štetnih efekata. Kiselina za hranu.

E339

Sodium phosphates

Antioksidant

Nema štetnih efekata ako se koristi oprezno.

E340

Potassium phosphates

Antioksidant

Nema štetnih efekata ako se koristi oprezno.

E341

Calcium Orthophosphates

Spre?ava slepljivanje, u?vrš?iva?

Nema štetnih efekata.

E343

Magnesium phosphates

Spre?ava slepljivanje

Nema štetnih efekata. Neophodan mineral.

E350

Sodium malates

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata.

E351

Potassium malate

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata.

E352

Calcium malates

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata.

E353

Metatartaric acid

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E354

Calcium tartrate

Emulgator

E355

Adipic acid

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata.

E357

Potassium adipate

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata.

E363

Succinic acid

Regulator kiselosti

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E365

Sodium fumarate

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata.

E366

Potassium fumarate

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata.

E367

Calcium fumarate

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata.

E370

I,4-Heptonolactone

Regulator kiselosti

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E375

Nicotinic acid, Niacin

Za postojanost boja

Vitamin B3. Prirodno se nalazi u pasulju, grašku i drugim mahunama, mleku, jajima, mesu, živini i ribi.1000 mg dnevno može izazvati ošte?enje jetre, dijabetes, gastritis, ošte?enje o?iju.50-100mg može izazvati glavobolju i stoma?ne probleme.

E380

Triammonium citrate

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata ako se koristi oprezno.

E381

Ammonium ferric citrate

Regulator kiselosti

E385

Calcium disodium (EDTA)

Regulator kiselosti

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

Bijne gume, emulgatori, stabilizatori, antitela…

Emulgatori su dodaci hrani koji služe za povezivanje dve ili više mešavina (sastojaka) koje se me?usobno ne mogu mešati (npr. masno?a i voda u majonezu i kremovima). Ozna?eni su slovom E i brojevima od 322 do 452. Naj?eš?i je lecitin E322, prirodni sastojak koji se dobija od žumanca. Neki emulgatori, poput karagena E407 mogu poremetiti probavu.

E-Broj Ime Kategorija upotrebe Komentar

E400

Alginic acid

zgušnjiva?, stabilizator, Agens za geliranje, emulgator

Nema štetnih efekata u malim dozama.Gustin i prirodna guma, izvedan iz morske trave.Koristi se za mešane kremove, sirupe, za?injeno mleko, guste kremove i jogurt.

E401

Sodium alginate

As 400

Nema štetnih efekata u malim dozama.

E402

Potassium alginate

As 400

Nema štetnih efekata u malim dozama.

E403

Ammonium alginate

As 400

Vidi 400

E404

Calcium alginate

As 400

Vidi 400

405

Propylene glycol alginate

As 400

Nema štetnih efekata u malim dozama.

E406

Agar

As 400

Gumene alge. Ne vari se, deluje kao izvor dijetalnih vlakana. Nema štetnih efekata u malim dozama.

Koristi se za meso i sladoled.

E407

Carrageenan (Irish Moss)

Stabilizator, Agens za geliranje. Emulgator

Potencijalni alergen. Izbegavati kod dece.

Vlakno, povezano iz morske trave.

Povezan je sa rakom zato što može do?i zaga?en etilen oksidom što rezultira stvaranju etilen hloridirina, visoko kancerogene smeše. Tako?e ga povezuju i sa ?irom.

E410

Locust bean gum (Carob seed gum)

Stabilizator, Agens za geliranje. Emulgator

Nema štetnih efekata u malim dozama.

Izveden iz roga?a, koristi se za lizalice, sirupe, esencije, neke proizvode od brašna, prelive za salatu, vo?ne napitke. ?esto se koristi kao zamena za ?okoladu bez kofeina.

snižava nivo holesterola.

E412

Guar gum

zgušnjiva?, stabilizator,

Izveden iz semena Cyamoposis tetragonolobus indijskog porekla.Izaziva mu?ninu, nadimanje, gr?eve u stomaku. Snižava nivo holesterola.

E413

Tragacanth

Izveden iz drveta Astragalus.

Koristi se za hranu, lekove za nos, eliksire i tablete, kao i vezivo u kozmetici.

Potencijalni alergen u dodiru sa kožom. Izbegavati ako je mogu?e.

E414

Acacia (Gum arabic)

zgušnjiva?, stabilizator,

Izveden iz biljnog soka iz Acacia Senegal.

Mogu?e blaže iritacije slizokože. Izbegavati ako je mogu?e.

E415

Xanthan gum

Emulgator, zgušnjiva? stabilizator,

Nema štetnih efekata. Izveden fermentacijom žitnog še?era.

E416

Karaya gum

zgušnjiva?, stabilizator, i emulgator

Izbegavati ako je mogu?e. Mogu?e alergije.

Izveden iz drveta Sterculia urens. ?esto se kombinije sa E410, u sladoledima, kremovima i slatkišima. pove?ava svoju zapreminu u smeši sa vodom do sto (100) puta.

E417

Tara gum

zgušnjiva?, stabilizator, Agens za geliranje, Emulgator

Izveden izgrma Caesalpinia Spinosa.

E418

Gellan gum

zgušnjiva?, stabilizator, Agens za geliranje, Emulgator

E420

Sorbitol

Zasla?iva?, ovlaživa?.

Sintetski zasla?iva?. Derivat glukoze ili izveden iz bobi?astog vo?a.Koristi se za lilihip, suvo vo?e, fina peciva, konditorske proizvode, niskokalori?nu hranu, farmaceutske sirupe i kozmetiku.Nije dozvoljen u proizvodima namenjenim deci. Može izazvati gastriti?ne poreme?aje.

E421

Mannitol

Spre?ava slepljivanje, zasla?iva?

Sintetski zasla?iva?, izveden iz morske trave ili drveta Manna ash.

Nije dozvoljen u proizvodima namenjenim deci. Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e. Može izazvatidijareju, disfunkcije bubrega, tako?e mu?ninui i povra?anje

Upotrebljava se za niskokalori?nu hranu.

E422

Glycerine, Glycerol

Emulgator, zasla?iva?

Zasla?iva?. Uljni bezbojni alkohol, izveden dekompozicijom prirodnih masti lužinom. ?est nusproizvod proizvodnje sapuna, koriš?enjem životinjskih masti ili biljnih ulja, a ?esto se može dobiti i iz petrolejskih proizvoda, ponekad i sintetizovan iz propilena ili fermentisanih še?era.

Koristi se u sirevima i sosevima, u kristalizovanom ili su?enom vo?u, likerima i votki, kondiktorskim proizvodima i niskokalori?noj hrani.

Potencijalni alergen. Možeizrokovati glavobolju, že?, mu?ninu i visok novo še?era u krvi.

E432

Polysorbate 20

Emulgator

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E433

Polysorbate 80

Emulgator

Emulgator izveden iz životinjskih masnih kiselina.Koristi se kao sintetski za?in, za penušanje. Može pove?ati absorpciju rastvorljivih supstanci.

E434

Polysorbate 40

Emulgator

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E435

Polysorbate 60

Emulgator

 Vidi E433

E436

Polysorbate 65

Emulgator

 Vidi E433

E440(A)

Pectin

Emulgator, Agens za geliranje.

Minimalni neželjeni efekti.Prirodno se nalazi u koži jabuke.

Koristi se za guste džemove, žele, i soseve.

Može dovesti do nadimanja.

E440(B)

Amidated Pectin

Emulgator, agens za geliranje.

Nema štetnih efekata.

E441

Gelatine

Emulgator, Agens za geliranje.

Potencijalni alergen. Astmati?ari teba da ga izbegavaju. Može sadr?ati E220.

E442

Ammonium phosphatides

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E444

Sucrose acetate isobutyrate

Emulgator

E445

Glycerol esters of wood rosins

Emulgator

E450-2

Sodium and Potassium PolyPhosphate salts

Emulgator

Visok nivi može dovesti do mineralnog disbalansa.

E460

Powdered cellulose

Emulgator

Vlaknasti deo c?elijskih zidova biljaka . Nema štetnih efekata.

E461

Methyl cellulose

Emulgator

Potencijalni poremec?aji želuca, nadimanje i crevnu obstrukciju.

E463

Hydroxypropyl cellulose

Emulgator

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E464

Hydroxypropyl methyl cellulose

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E465

Ethylmethyl cellulose

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E466

Sodium carboxy methyl cellulose

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E469

carboxy methyl cellulose

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E470

Sodium, Potassium and Calcium Salts of Fatty Acids

Emulgator

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E471

Mono- and diglycerides of fatty acids

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E472(A-F)

esters of mono- and diglycerides of fatty acids

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E473

Sucrose esters of fatty acids

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E474

Sucroglycerides

Emulgator

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E475

Polyglycerol esters of fatty acids

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E476

Polyglycerol polyricinoleate

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E477

propylene glycol esters of fatty acids

Emulgator

Nema štetnih efekata. Derivat petroleja.

E479B

Thermally oxidized soya bean oil

Emulgator

Mogu?nost da je GM

E481

Sodium stearoyl-2-lactylate

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E482

Calcium stearoyl-2-lactylate

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E483

Stearyl tartrate

Emulgator

Zabranjen u nekim zemljama.

E491

Sorbitan mono-stearate

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E492

Sorbitan tri-stearate

Emulgator

Nema štetnih efekata.

E493

Sorbitan mono-laurate

Emulgator

Zabranjen u nekim zemljama.

E494

Sorbitan mono-oleate

Emulgator

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E495

Sorbitan mono-palmitate

Emulgator

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

 

E-Broj Ime Kategorija upotrebe Komentar

E500

Sodium carbonates (Bicarbonate of soda)

Regulator kiselosti, pove?ava masu.

Nema štetnih efekata u malim dozama.

E501

Potassium carbonates

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata.

E503

Ammonium carbonates

Regulator kiselosti

Može da iritira sluzi membrana.

E504

Magnesium carbonates

Regulator kiselosti, spre?ava slepljivanje.

Nema štetnih efekata. ?esto na?en u laksativima i kao agens protiv kiselosti.

E507

Hydrochloric acid

Kiselina

Nema štetnih efekata u malim dozama.

E508

Potassium chloride

Agens za geliranje.

Ve?e kolišine mogu izazvati gastriti?na gnojenja.

E509

Calcium chloride

U?vrš?iva?.

Nema štetnih efekata. Izveden iz rasola.

E510

Ammonium chloride

Regulator kiselosti.

Najbolje je da ga izbegavaju ljudi sa ošte?enom jetrom i funkcijom bubrega.

Naj?eš?a upotreba za proizvode od brašna.

E511

Magnesium chloride

U?vrš?iva?.

Esencijalni mineral.

E513

Sulphuric acid

Kiselina

Zabranjen u nekim zemljama.

E514

Sodium sulphates

Regulator kiselosti

Može poremetiti ravnotežu vode u telu.

E515

Potassium sulphates

Za?in

Nema štetnih efekata.

E516

Calcium sulphate

Sekvestrant.

Nema štetnih efekata. Izveden iz kre?njaka.

E517

Ammonium sulphate

E518

Magnesium sulphate (Epsom salts)

Regulator kiselosti

Laksativ. Nema štetnih efekata u malim dozama.

E519

Copper sulphate

Konzervans

Esencijalni mineral.

E520

Aluminium sulphate

U?vrš?iva?.

E521

Aluminium sodium sulphate

U?vrš?iva?.

E522

Aluminium potassium sulphate

Regulator kiselosti

E524

Sodium hydroxide

Regulator kiselosti

Zabranjen u nekim zemljama.

E525

Potassium hydroxide

Regulator kiselosti

Zabranjen u nekim zemljama.

E526

Calcium hydroxide

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata u malim dozama.

E527

Ammonium hydroxide

Regulator kiselosti

Zabranjen u nekim zemljama.

E528

Magnesium hydroxide

Regulator kiselosti

Zabranjen u nekim zemljama.

E529

Calcium oxide

Regulator kiselosti

Nema štetnih efekata u malim koli?inama.

E530

Magnesium oxide

Spre?ava slepljivanje.

Zabranjen u nekim zemljama.

E535

Sodium ferrocyanide

Spre?ava slepljivanje.

Nema štetnih efekata.

E536

Potassium ferrocyanide

Spre?ava slepljivanje.

Nusproizvod proizvodnje gasa, Nisko toksi?an.

E540

Di-calcium di-phosphate

Regulator kiselosti

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E541

Sodium aluminium phosphate

Emulgator, pove?ava masu.

E542

Bone phosphate

Spre?ava slepljivanje.

Životinjsko poreklo. Nema štetnih efekata.

Koristi se za mleko za mašine za kafu.

E544

Calcium polyphosphate

Emulgator

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E545

Ammonium polyphosphate

Emulgator

Zabranjen u Australiji i nekim zemljama.

E551

Silicon dioxide (Silica)

Spre?ava slepljivanje.

Ekstrakt iz peska. Nema štetnih efekata.

E552

Calcium silicate

Spre?ava slepljivanje.

Spre?ava kiselost. Izveden iz kre?njaka. Nema štetnih efekata.

E553(A)

Magnesium silicates

Spre?ava slepljivanje.

Zabranjen u Australiji.

E553(B)

Talc

Spre?ava slepljivanje.

Potencijalni neželjeni efekti. Izbegavajte ako je moguc?e.

Povezan sa stoma?nim rakom.

Uporebljava se za glazirani pirina?, ?okoladu i konditorske proizvode.

E554

Sodium aluminium silicate

Spre?ava slepljivanje.

Koristi se za so, substitut mleka u prahu i za?ine. Mogu?e da izazove probleme sa posteljicom u trudno?i.

E556

Calcium aluminium silicate

Spre?ava slepljivanje.

Izveden iz minerala. Koristi se za mleko u prahu. Vidi E554.

E558

Bentonite

Spre?ava slepljivanje.

Nema štetnih efekata.

E559

Aluminium silicate (Kaolin)

Spre?ava slepljivanje.

Nema štetnih efekata.

E570

Stearic acid (Fatty acid)

Spre?ava slepljivanje.

Nema štetnih efekata.

E572

Magnesium stearate

Spre?ava slepljivanje.

Nema štetnih efekata.

E575

Glucono Delta-lactone

Spre?ava slepljivanje, sekvestrant

Nema štetnih efekata.

E576

Sodium gluconate

Sekvestrant

Zabranjen u Australiji.

E577

Potassium gluconate

Sekvestrant

Nema štetnih efekata.

E578

Calcium gluconate

U?vrš?iva?.

Nema štetnih efekata.

E579

Ferrous gluconate

Bojenje

Nema štetnih efekata. Koristi se za održavanje boje. Izveden iz gvož?a i glukoze.

Koristi se za masline. Bezbedan u malim koli?inama.

E585

Ferrous lactate

Bojenje

Nema štetnih efekata.

 

Poja?iva?i ukusa

Upotrebljavaju se da bi namirnicama ili hrani dali intenzivniji ukus. Ozna?eni od E620 pa nadalje. Koriste se naj?eš?e u proizvodnji umaka, salama i dr. Glutamat pripada grupi zabranjenih dodataka za celija?ne bolesnike (osetljvi na gluten).

E-Broj Ime Kategorija upotrebe Komentar

E620

L-Glutamic acid

Poja?iva? ukusa.

Potencijalni alergen.  Izbegavati kod dece.

Poboljšava ukus. Aminokiselina koja je prisutna u mnogim životinjskim i biljnim proteinima.

Mala deca treba da ga izbegavaju.

E621

Monosodium glutamate

Poja?iva? ukusa

Potencijalni alergen.  Izbegavati kod dece . Štetan je za astmati?are.

Poboljšava ukus, izveden od melase.

Koristi se za konzervirano povr?e, tunjevinu, salatne prelive i zamrznutu hranu.

E622

Monopotassium glutamate

Poja?iva? ukusa

Zamena za so.

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.

Izaziva mu?ninu, povra?anje, dijareju, gr?eve u stomaku.

E623

Calcium glutamate

Poja?iva? ukusa

Zamena za so. Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.

E624

Mono ammonium glutamate

Poja?iva? ukusa

Zamena za so. Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.

E625

Magnesium di glutamate

Poja?iva? ukusa

Zamena za so. Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.

E627

Disodium guanylate

Poja?iva? ukusa

Izbegavati kod dece.

Izveden iz sardina ili kvasca, izaziva kostobolju.

E631

Disodium inosinate

Poja?iva? ukusa

Izbegavati kod dece, Izaziva kostobolju.

E635

Disodium 5′-ribonucleotides

Poja?iva? ukusa

Može izazvati svrab kože i 30 sati posle uzimanja.

Tipi?ni proizvodi su ?ips, istant knedle, pite.

Zabranjen u nekim zemljama.

E636

Maltol

Poja?iva? ukusa

Izveden iz kore drveta ariša, šišarki, ?ikori drveta. Može se proizvesti sinteti?ki.

E637

Ethyl maltol

Poja?iva? ukusa

Derivat Maltola, vidi E636.

E640

Glycine and its sodium salt

Poja?iva? ukusa

E650

Zinc acetate

Poja?iva? ukusa

 

Razno, aditivi

E-Broj Ime Kategorija upotrebe Komentar

E900

Dimethyl polysiloxane

Agens protiv penušavosti

Nema štetnih efekata.

E901

Beeswax, white and yellow

Glaziranje

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.

E903

Carnauba wax

Glaziranje

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.

E904

Shellac

Glaziranje

Potencijalni alergen u kontaktu sa kožom. Izbegavati ako je mogu?e.

E905

Microcrystalline wax (Paraffins)

Glaziranje

Potencijalne želuda?ne smetnje

E907

Crystalline wax

Glaziranje

Zabranjen u nekim zemljama

E920

L-cysteine hydrochlorides

Poboljšiva?

Nema štetnih efekata.

E924

Potassium bromate

Poboljšiva?

Potencijalni alergen. Izbegavati ako je mogu?e.

E925

Chlorine

Konzervans, izbeljiva?

Poznati kancerogen.

E926

Chlorine dioxide

Konzervans, izbeljiva?

E927

Azodi carbonamide

Poboljšiva?

Zbaranjen u Australiji.

E928

Benzole peroxide

Poboljšiva?

Alergenik. Astmati?ari treba da ga izbegavaju.

E938

Argon

Gas za pakovanje

E939

Helium

Gas za pakovanje

E941

Nitrogen

Gas za pakovanje

E942

Nitrogen oxide

Pokreta?

E943A

Butane

Pokreta?

E944

Propane

Pokreta?

E948

Oxygen

Gas za pakovanje

E949

Hydrogen

E950

Acesulphane potassium

Zasla?iva?

E951

Aspartame

Zasla?iva?

Potencijalni alergenik. Izbegavati.

E952

Cyclamic acid

Zasla?iva?

Mogu? kancerogen.

Zabranjen u USA i Engleskoj.

E954

Saccharins

Zasla?iva?

E957

Thaumatin

Zasla?iva?

E965

Maltitol, Hydrogenated glucose syrup

Zasla?iva?, održavanje vlage

E967

Xylitol

Zasla?iva?

E999

Quillaia extract

Agens za penu

E1100

Amylase

Stabilizator

E1103

Invertase

Stabilizator

E1200

Polydextrose

Stabilizator

E1201

Polyvinyl pyrrolidone

Stabilizator

Nema štetnih efekata.

E1202

Polyvinyl polypyrrolidone

Stabilizator

Nema štetnih efekata.

E1400-51

Starches

Stabilizator, Zgušnjiva?

Nema štetnih efekata.

E1505

Triethyl citrate

Stabilizator pene

E1510

Ethanol

Alkohol

E1518

Glycerol triacetate

Održavanje vlage

E1520

Propylene glycol

Održavanje vlage

Emulgatori, boje, konzervansi… E brojevi na pakovanjima. Štetni ili bezbedni? vuja

Summary:


User Rating: 4.9 (12 votes)

Tags: , , ,


About the Author5 Responses to Emulgatori, boje, konzervansi… E brojevi na pakovanjima. Štetni ili bezbedni?

 1. Marinela says:

  Ubedljivo najkvalitetniji i najduži vodič o svakom emulgatoru i njegovoj štetnosti koji sam videla na našem webu. Zaista sve pohvale za ovo, kopirala sam ga kod sebe u notepad i uvek ću se vraćati na njega kad god me bude zanimao neki emulgator da vidim da li je štetan ili ne.

 2. Bojan says:

  Narodu je neophodno pruziti ovakve informacije i osvescenje o toksicnosti materija koje se unose kroz ishranu. Sjajan clanak. Verujem da mnoge stetne emulgatore unosimo svakodnevno, članak je izuzetno koristan i pragmatičan. Procitajte sve i zapitajte se nad ovim… Činjenica je da u Srbiji vlada kapitalistička klima i da je u centru paznje profit iliti interes!

 3. Sonja says:

  Puno vam hvala za ovaj više nego koristan članak!
  Vuja sve pohvale za vas, rijetki su ovako detaljni tekstovi. Zabilježila sam ga kod sebe u bookmarks i rado ću mu se vraćat. Već sam ovo podjelila i prijateljicama! Vjerujte da o emulgatorima nisam pronašla ovak nešto ni na eng webu !

  Sve pohvale!

  • vuja says:

   Hvala Sonja, odgovaram vam na poruku iz razloga što sajt nije bio u funkciji godinu dana, možda ste pokušavali da pristupite strani, a niste mogli. Sajt od 20.04. ponovo radi.

   Pozdrav.

 4. Aca Topola says:

  Odavno imam neki spisak sa karakteristikama i uticajem na zdravlje,
  ali ovaj je vrhunski!

  Sve čstitke!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑