priligy tablets buy priligy online dapoxetine purchase priligy pills dapoxetine tablets dapoxetine 60mg buy dapoxetine priligy online priligy 30mg priligy 30 mg dapoxetine 30mg dapoxetine priligy priligy 60 mg where can i buy dapoxetine dapoxetine dosage dapoxetine online priligy online pharmacy priligy uk buy dapoxetine online priligy dosage generic priligy priligy results buy priligy tablets dapoxetine price dapoxetine online pharmacy priligy dapoxetine buy where can i buy priligy dapoxetine pills where to buy priligy dapoxetine 30 priligy prescription buy dapoxetine 60mg priligy medicine dapoxetine online purchase priligy price buy priligy dapoxetine online priligy dapoxetine 30mg order priligy online where to buy dapoxetine priligy 30mg tablets dapoxetine uk where can i get priligy dapoxetine generic priligy effectiveness priligy 60 mg tablets dapoxetine 60 mg online priligy without prescription order priligy dapoxetine tablets 60 mg dapoxetine prescription where to get dapoxetine priligy dapoxetine 60mg dapoxetine drug viagra with dapoxetine dapoxetine 30 mg tablet priligy 60 mg price priligy pharmacy dapoxetine for sale priligy tabletes dapoxetine sildenafil where to get priligy priligy tablets uk dapoxetine effects order dapoxetine does priligy work dapoxetine order online dapoxetine alternative dapoxetine tablets price where to buy dapoxetine online cialis with dapoxetine dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine tablets online sildenafil and dapoxetine priligy and viagra priligy drug priligy 30mg price priligy for sale priligy tab 30mg tadalafil dapoxetine dapoxetin bestellen premature ejeculation tablets priligy 60mg dapoxetine and sildenafil tablets priligy cost dapoxetine and sildenafil dapoxetine poxet 60 buy priligy cheap dapoxetine 30mg buy online priligy dapoxetina dapoxetine combination dapoxetine 90mg priligy 60 dapoxetine and viagra dapoxetin 60mg priligy pills for sale dapoxetine best price cheap priligy cialis and dapoxetine tadalafil and dapoxetine how to use dapoxetine priligy canada viagra and priligy dapoxetine usa cialis dapoxetine priligy and cialis together viagra dapoxetine dapoxetine pills for sale priligy and viagra combination generic priligy online priligy in usa sildenafil with dapoxetine cialis with dapoxetine review stop premature ejeculation priligy viagra dapoxetine and viagra together buy dapoxetine cheap priligy review uk buy generic priligy online how long does priligy last cialis last longer dapoxetine canada what is priligy priligy tablets review can you take priligy with viagra cialis plus dapoxetine dapoxetine and cialis together sildenafil dapoxetine combination priligy and viagra together dapoxetine and cialis tadalafil with dapoxetine online cialis priligy what is dapoxetine buy cheap priligy online can i take priligy with viagra generic dapoxetine online sildenafil dapoxetine tablets sildenafil and dapoxetine combination how to take priligy cialis and priligy together does dapoxetine work how to use dapoxetine tablets tadalafil dapoxetine combination dapoxetine 60 priligy combined with cialis tadalafil dapoxetine tablets cheap dapoxetine how to use dapoxetine and sildenafil tablets viagra priligy priligy usa do you need a prescription for priligy dapoxetine sildenafil combination priligy how long does it last what is dapoxetine and sildenafil tablets priligy cheap tadalafil and dapoxetine tablets sildenafil plus dapoxetine dapoxy 60 can priligy be taken with cialis dapoxetine and tadalafil dapoxetina 30mg dapoxetine for sale online dapoxetine vs viagra dapoxy 60 mg priligy 30 mg or 60 mg priligy cialis together priligy canada pharmacy sildenafil with 30mg of dapoxetine dapoxetin tablete can you take dapoxetine with viagra dapoxetine with sildenafil dapoxetine tadalafil combination dapoxetine and sildenafil tablets dosage dapoxetine and sildenafil combination tadalafil plus dapoxetine how to get priligy dapoxetine half life dapoxetine canadian pharmacy how long does priligy last for priligy dose priligy original dapoxetine sildenafil tablets ever long tablet benefits dapoxetin priligy last longer deutsch everlong dapoxetine original priligy online priligy buy online canada dapoxetine plus sildenafil sildenafil dapoxetine dosage does dapoxetine really work dapoxetine and sildenafil tab priligy canada where to buy priligy 30 mg 3 tablet priligy in canada priligy united states dapoxetine and sildenafil tablet Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život!

Vakcine reci ne vakcinama

Published on jun 17th, 2013 | by vuja

3

Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život!


Da li vakcine spre?avaju bolesti ili ih stvaraju? Pre 20 godina se niko nije pitao o potrebi za vakcinacijom. Vakcinisali su nas kao što se žigoše telad i niko nije pravio problem oko toga.

Hvala bogu, danas je dostupnost informacijama, zahvaljuju?i internetu, neograni?ena i sve više ljudi je svesno sa kojim problemima se susre?e.Jedan od tih problema je i vakcinacija. Sve je više ljudi svesno koliko su štetne. Dostupno je mnogo izveštaja o sastojcima vakcina, mogu?im posledicama, a i kompanijama koje ih proizvode.

Ve? sam pisao o vode?oj farmaceutskoj kompaniji Novartis i njenim korenima od zloglasnog I.G. Farbena.

Pomenu?emo još neke: BASF, Hoechst i Dow i Bayer. Zašto? Zato što sve te vode?e kompanije u vrhu, imaju ljude koji su bili zaslepljeni idejom tre?eg rajha, ljudima koji su osmislili plinske komore, Ciklon B, fluor…

Dakle, veliki broj nau?nika koji su radili na projektima za ubijanje ogromnog broja civila u drugom svetskom ratu je izbegao zasluženu kaznu, i ne samo to, ve? nakon besmisleno malih kazni bivali su zaposleni kao vode?i ljudi u raznim hemijskim i farmaceutskim kompanijama. Kompanijama koje su najve?i proizvo?a?i vakcina.

Pomenu?u samo neke: Fritz ter Meer, proglašen krivim za zlo?ine i masovna ubistva u Aušvicu je odslužio sedmogodišnju zatvorsku kaznu, postao je 1956. predsednik Uprave Bayera.

Carl Krauch, izvršni ?lan I. G. Farbena i šef Hitlerove vojne ekonomije je proglašen krivim za iste zlo?ine, odslužio šest godina. Nakon izlaska je 1952. postao je predsednik odbora BASF-a.

Neke bolesti nisu postojale pre upotrebe nekih vakcina. Nismo mi primili iste vakcine za odre?ene bolesti, kao i naša deca. Od vakcina koje smo mi primali, dokazano je da su po?ele mnoge autoimune bolesti da budu ?eš?e, pomenimo autizam, multipla sklerozu, Gilijan-Bareov sindrom…

Sada vakcine sadrže genetski modifikovane organizme, nove viruse i mnogo drugih štetnih sastojaka, za koje se ne zna koje ?e bolesti da prouzrokuju. Koje ?e nove bolesti biti aktuelne u budu?nosti?

Koji su današnji ciljevi vakcinacije? Delom, odgovor smo dobili od Bil Gejtsa koji je javno rekao da ?e se populacija ljudi smanjiti za 10-15 % zahvaljuju?i vakcinama. On je rekao da imaju odli?ne rezultate sa smanjenje populacije zahvaljuju?i vakcinama. Depopulacija na delu!

Malo više o vakcinama –  po Vence Ferrellu

Vakcine se prvenstveno sastoje od mrtvih ili oslabljenih (ublaženih) klica koje izazivaju odgovaraju?u bolest, i koje se ubrizgavaju utelo u nadi da ?e to stimulisati organizam da proizvede proteinska antitela za zaštitu od bolesti.

“Sve je više bojazni da vakcinisanje protiv relativno bezopasnih de?ijih bolesti može da bude odgovorno za dramati?an porast autoimunih oboljenja do kojih je došlo nakon uvo?enja masovne vakcinacije.”

To su zastrašuju?e bolesti kao što su rak, leukemija, reumatoidni artritis, multipla skleroza, Lu Gerigova bolest, i GilenBareov sindrom

Autoimuno oboljenje se može jednostavno objasniti kao oboljenje pri kome odbrambeni mehanizmi tela ne mogu da naprave razliku izme?u stranih napada?a i obi?nih telesnih tkiva, uz posledicu da telo po?inje da uništava samo sebe.

“Da li smo zauške i male boginje zamenili za rak i leukemiju?” Robert Mendelsohn

Vakcine i deca

Protiv ?ega nas sve vakcinišu? – obavezne vakcine

Male boginje

Vakcinacija protiv malih boginja je po?ela 1964. ?udno nedugo nakon što su Hitlerovi nau?nici zauzeli glavne funkcije u vode?im kompanijama za proizvodnju vakcina.

Istraživanje medicinskih knjiga otkriva da vakcina protiv malih boginja može da prouzrokuje probleme sa u?enjem, retardaciju, ataksiju, asepti?ni meningitis, paralizu i smrt.

U sekundarne komplikacije povezane sa vakcinom protiv malih boginja spadaju encefalitis, subakutni sklerozni panencefalitis, multipla skleroza, toksi?na epidermalna nekroliza, anafilakti?ki šok, Rejev sindrom, Gilen-Bare sindrom, poreme?aji sa zgrušavanjem krvi, juvenilni dijabetes, i možda Ho?kinova bolest i rak!

Male boginje su u prošlosti predstavljale jedno od ?eš?ih de?jih bolesti. Iako mogu da izazovu ozbiljne komplikacije, predstavljaju relativno bezopasno oboljenje u najve?em broju slu?ajeva… današnje promocione kampanje za vakcine retko spominju da je poznato da je sama vakcina povezana sa ozbiljnim komplikacijama uklju?uju?i encefalitis sa ozbiljnim, trajnim ošte?enjem mozga i mentalnom retardacjom.

Male boginje su relativno bezopasne u današnje vreme. Da li treba da rizikujete i da vaše dete izložite ovako opasnim bolestima. Ne pita se samo država i zakon, pitate se i vi.

Pojavom vakcina protiv malih boginja 1964. pojavili su se i novi oblici ove bolesti, ”atipi?ne male boginje” sa zapanjuju?im brojem komplikacija: upala plu?a, petehije (kožne mrlje), edemi, jaki bolovi… koji su teško mogli da se povežu sa malim boginjama.

Isto tako simptomi atipi?nih zauški su tako?e teško mogli da se detektuju: … anoreksija, povra?anje, eritemozni (crveni) osip…

Tetanus

Evo nekoliko zanimljivih statistika za pore?enje: Tokom Drugog svetskog rata bilo je 12 zabeleženih slu?ajeva tetanusa. ?etiri su se javila me?u vojnim osobljem koje je primilo vakcinu protiv ove bolesti. U celoj SAD je od 1976. godine bilo manje od 100 slu?ajeva tetanusa. Ve?ina tih slu?ajeva javila se me?u osobama starijim od 50 godina. Tokom tog perioda, nije došlo ni do jednog smrtonosnog slu?aja me?u osobama mla?im od 30 godina.

Vakcine protiv tetanusa nisu odgovorne za uspeh, pošto imunizuju samo 12 godina ili manje; a ve?ina tih vakcina se daje deci. Me?utim, nasuprot tome, sama vakcina protiv tetanusa može da dovede do niza ozbiljnih komplikacija, uklju?uju?i povratni apsces (zagnoj), visoku temperaturu, ošte?enje nerva unutrašnjeg uha, anafilakti?ki šok, gubitak svesti, i demijeliniziraju?u neuropatiju (progresivna degeneracija nerava).

Zašto se onda deca vakcinišu protiv tetanusa? Broj slu?ajeva tetanusne infekcije postepeno se smanjivao tokom dvadesetog veka zbog boljeg obra?anja pažnje na higijenu rane.

Istraživanje navedeno u ?asopisu New England Journal of Medicine (26. novembar 1981.) otkrilo je da revakcinacija protiv tetanusa izaziva privremen pad broja T limfocita u krvi ispod normale – uz najve?e smanjenje dve sedmice nakon vakcinacije. Ako ste ?itali ?lanke o sidi, prepozna?ete opasnost – pošto smanjen broj T limfocita dovodi do potpuno razvijene side.

Difterija

Slu?ajevi difterije su retki. U Americi je 1980. godine prijavljeno samo pet slu?ajeva. Od 1900. do 1930. godine pad broja slu?ajeva difterije bio je ve?i od 90%. Tek kasnije je razvijena vakcina protiv difterije. Nau?nici nam kažu da je do pada broja slu?ajeva došlo zahvaljuju?i boljoj ishrani i sanitarnim uslovima.

Zanimljiv niz doga?aja odigrao se tokom Drugog svetskog rata: stopa difterije širom Evrope bila je niska krajem 1930-ih. Me?utim, nakon što je Nema?ka otpo?ela sa obaveznom vakcinacijom protiv difterije 1939. godine, u roku od tri godine javilo se 150.000 slu?ajeva bolesti me?u vakcinisanim osobama.

Francuska je odbila vakcinaciju, ali je bila prisiljena na obaveznu vakcinaciju protiv difterije nakon nema?ke okupacije. Do 1943. godine javilo se skoro 47.000 slu?ajeva. Me?utim, u obližnjoj Norveškoj, koja je dosledno odbijala primanje vakcine protiv ove bolesti, bilo je samo 50 slu?ajeva.

virusi u vakcinama

Poliomijelitis (polio)

Poliomijelitis (spinalna de?ja paraliza) može da dovede do ozbiljne paralize; me?utim, 90% izloženih, ?ak i tokom epidemije, ne ispoljava nikakve simptome. Od 1923. do 1953, broj slu?ajeva poliomijelitisa u SAD opao je za 47%. Sli?an pad odigrao se i u Evropi. Stopa pada je bila strma i nakon proizvodnje Salkove vakcine 1955.godine i Sejbinove oralne vakcine koja se pojavila se na tržištu 1959.godine.

Danas se polio skoro i ne javlja. Mnoge evropske zemlje odbile su da koriste polio vakcinu, pa ipak je njihova stopa nastavila da pada istim tempom kao i u Americi. Nau?na istraživanja su izvršena u oblastima u kojima je izvršena vakcinacija protiv poliomijelitisa. ?esto se stopa polio infekcije više nego udvostru?ila nakon toga.

O polio vakcinama se govori u knjizi Slu?aj protiv vakcinacije (Case Against Vaccinations, Allen Hannah, 1985, str. 146). Na primer, tokom perioda od godinu dana, od 30. avgusta 1954. do 30. avgusta 1955, Masa?usets je imao 273 slu?aja, pre nego što je masovno vakcinisanje po?elo, i 2.027 nakon toga. To je predstavljalo porast stope poliomijelitisa od 642%.

Dr Džonas Salk (Jonas Salk) je razvio prvu polio vakcinu 1955. Koristio je mrtve polio viruse. On je 1976. godine svedo?io pred kongresnim komitetom da je vakcina (oralna) sa živim virusom (zbog prakti?nih razloga, jedina koja se koristi u Americi od po?etka 1960-ih) bila “glavni, ako ne i jedini uzrok”svih prijavljenih slu?ajeva poliomijelitisa od 1961.

Godine 1955. po?eli su da se prijavljuju slu?ajevi nove bolesti. Nazvana je “paraliti?ki poliomijelitis”. Ova nova bolest je u potpunosti bila prouzrokovana polio vakcinama.

Postoji poseban – veoma opasan – problem povezan sa oralnom polio vakcinom koga bi trebalo da budete svesni: Vakcina može biti data detetu; zatim vi možete da dotaknete dete i dobijete paraliti?ki polio!

Tako da znate. Izlaganje vašeg deteta nedavno vakcinisanoj deci predstavlja potencijalnu opasnost…

Sendler je u svojoj knjizi izvršio detaljno istraživanje ishrane i na?ina na koji polio virus deluje. U knjizi otkriva da kada osoba unosi zna?ajne koli?ine hrane koja sadrži prera?ene še?ere, a še?er izvla?i kalcijum iz kostiju, miši?a i nerava, polio virusu je lakše da napadne oslabljene nerve – pri ?emu je rezultat bio obogaljuju?i poliomijelitis.

Statistike su pokazale da su zemlje sa najve?im unosom še?era po glavi stanovnika imale najve?i broj slu?ajeva poliomijelitisa.

Sendler je napomenuo da deca jedu najviše hrane koja sadrži še?er (gazirana pi?a, sladoled, slatkiše, itd) po vru?em vremenu; a dobro je poznato da polio naro?ito napada leti. (prera?en še?er, unet u telo, apsorbuje kalcijum i druge minerale iz tela da bi bio iskoriš?en. To je zato što su od pre?iš?enog še?era uklonjeni minerali koji ga prirodno prate. Izvla?enje minerala iz tela može da dovede do poliomijelitisa!

U istoriji poliomijelitisa, od vremena raširenih epidemija prethodnih decenija pa do sadašnjeg vremena, postoji druga strana pri?e koja se retko ?uje. To je odnos izme?u poliomijelitisa i še?era iz ishrane. Kada se ima u vidu da je še?er u bilo kom obliku bio redak ili ?ak nepoznat velikoj ve?ini ljudi sve do relativno skorijeg doba, i kada uvidimo da je koriš?enje še?era strmoglavo poraslo od po?etka prošlog veka do sadašnjeg nivoa onda treba razmisliti o šteti koja se nanosi ljudskom zdravlju!

Uprkos ?injenicama, neprestano se tvrdi da je poliomijelitis suzbijen polio vakcinama. Me?utim, u televizijskom intervjuu iz 1983, dr. Mendelson (R.S. Mendhelson) je rekao da je polio nestao iz Evrope tokom 1940-ih i 1950-ih bez masovne vakcinacije.

Primena polio vakcina je po?ela sredinom 1950-ih. Od tada je usledio tako upe?atljiv porast broja slu?ajeva poliomijelitisa da vlada trend zvani?nog prijavljivanja slu?ajeva poliomijelitisa kao “meningitisa”.

Pomenom dijagnoze poliomijelitisa u meningitis, “nau?nici” su dobili opravdanje da je vakcina poliomijelitisa uspešna jer je boroj obolelih nula (0) jer su se svi slu?ajevi kasnije nazivali meningitis.

Danas se zna da polio vakcina može da predstavlja uzrok niza degenerativnih bolesti – uklju?uju?i reumatoidni artritis, leukemiju, dijabetes, i multiplu sklerozu.

Zašto smo onda obavezni da primamo Polio vakcinu, ako je poliomielitis odavno iskorenjen i ako sama vakcina prouzrukuje mnoge teške bolesti?

Zauške

Zauške su retko opasne u detinjstvu; obi?no nestaju u roku od deset dana nakon oboljevanja na prirodan na?in. Kao rezultat dolazi dotrajnog imuniteta. Me?utim, opasno je kada ih dobiju muškarci posle puberteta. Kod oko 35% razvija se orhitis, ili zapaljenje testisa. To može da dovede do steriliteta.

Pošto vakcina protiv zauški pruža imunitet koji nije doživotan – ve? postepeno nestaje, de?aci koji su primili vakcinu protiv zauški mogu da dobiju zauške kasnije tokom života, sa opasnim komplikacijama. Statistike otkrivaju da se zauške sve ?eš?e javljaju nakon detinjstva, kao posledica vakcinacije protiv zauški.

Vakcina protiv zauški tako?e može da izazove neposredne i štetne reakcije, uklju?uju?i grozni?ne napade, osip, jednostranu nervnu gluvo?u, a povremeno može da izazove i encefalitis.

Influenca (grip)

Ve?ina ljudi influencu naziva “grip”. Vakcine protiv gripa variraju po tipu i efektima, iz godine u godinu. Stalno se razvijaju novi sojevi u pokušaju savladavanja epidemije gripa za datu godinu. Naravno, to tako?e zna?i da vakcinacija protiv gripa prethodne godine ne može puno da pomogne osobi naredne godine.

“Više od 500 ljudi koji su primili vakcinu protiv gripa 1976. godine ostalo je paralizovano Gilen-Bareovim sindromom. Trideset njih je umrlo.

Medicinski izveštaji otkrivaju da je jedan od efekata programa vakcinacije protiv svinjskog gripa bila multipla skleroza kao i Gilen-Bareov sindrom.

Komentarišu?i ovu vezu, dr Vajzbren (Waisbren) jep predložio da virus iz vakcine protiv svinjskog gripa možda ošte?uje ili uništava mijelin koji oblaže spoljašnjost nerava.

Rubeola – MMR vakcine

Kada dete dobije rubeolu, rezultat je blaga bolest sa malo problema. U stvari, ve?ina njih ni ne primeti da je ima. Simptomi su curenje iz nosa, bol u grlu, veoma blaga temperatura, i donekle uve?ani, osetljivi limfni ?vorovi sa strane vrata. Ruži?aste, blago izdignute ospe pojavljuju se na koži.

Me?utim, situacija je potpuno druga?ija ako trudnica oboli tokom prvog tromese?ja (prva tri meseca trudno?e). Njena beba može da se rodi sa uro?enim mana (kao što su defekti udova, mentalna retardacija, poreme?en vid, ošte?en sluh, ili sr?ane mane).

O?igledno, opasno je vakcinisati mladu devoj?icu protiv rubeole! Kada kasnije imunitet nestane, ona je odrasla – i tada može da dobije rubeolu za vreme rane trudno?e. Rezultat može da bude dete sa uro?enom manom.

To je dovoljan razlog zbog koga vakcinu protiv rubele ne treba tek tako davati deci. A u medicinskim krugovima  je poznato da približno 25% vakcinisanih protiv rubele gubi imunitet u roku od pet godina.

Ipak se deci – uklju?uju?i i devoj?ice – rutinski daju MMR vakcine – koje uklju?uju vakcinu protiv rubele. “Vakcinu protiv rubele je nepotrebno davati”

Neobi?na je ?injenica da su dva medicinska ?asopisa izvestila da se u mnogim bolnicama zahteva od celokupnog osoblja da prime vakcinu protiv rubeole –ali da lekari (oni su ti koji ?itaju medicinske ?asopise) odbijaju da prime vakcinu protiv rubeole dok ih drugo bolni?ko osoblje dobrovoljno prima. Ti lekari rade u okviru dve medicinske oblasti koje su najstru?nije za opasnosti vakcina.

“Sedmog avgusta 1989. primila sam vakcine protiv rubeola, malih boginja, i vari?ela zoster. Školujem se za medicinsku sestru. U roku od tri sedmice po?ela sam da se ose?am slabo, umorno i tromo.To je dovelo do utrnulosti u obe ruke i stopala. Do novembra se razvio Gilen-Bareov sindrom i dva meseca sam provela u bolnici. Nisam moglada hodam, imala sam poteško?e da pomeram gornje udove, imala urinarne i abdominalne probleme, delimi?nu paralizu lica, i zna?ajno sam smršala. Pre toga sam bila aktivna zdrava žena, željna da završi program za medicinsku sestru”.

Kada roditelji odvedu svoju decu na rutinski lekarski pregled, standardna je procedura da im lekari daju MMR vakcine. One bi trebalo da štite od zauški, malih boginja, i rubeole. Medicinske smernice preporu?uju da se ove vakcine daju deci staroj oko 15 meseci.

Da li ove vakcine treba da se daju? Po mušku decu, rubeola je maltene bezopasna, a ženskoj ne pomaže jer vakcina štiti uglavnom oko 5 godina! Što zna?i da je bolje da se dobije prirodni TRAJNI imunitet u mla?im godinama, nego da se oboli kasnije, kad vakcina prestane da deluje, što ženama može napraviti nesagledive posledice, pogotovo u trudno?i.

Još jedna velika tema: MMR vekcina je povezana sa autizmom

Autizam predstavlja veliki problem u današnje doba. Slu?ajevi autizma nisu postojali pre vakcinisanja dece. Naj?eš?e se oboljenje javlja oko druge godine, u vreme kad se i daje MMR vakcina. O ovoj temi ?u se pozabaviti u nekom od slede?ih ?lanaka. Najbolje bi bilo da, ukoliko vas interesuje tema, pratite nove objave preko naše fesbik stranice

Pertuzis (veliki kašalj) i DTP vakcina

“Voleli bismo da vidimo smanjenje broja slu?ajeva bolesti po što manjoj ceni je mogu?e. Me?utim, ovaj cilj je teško ostvariti jer na?in razvoja imuniteta protiv velikog kašlja nije jasan; zbog toga znamo malo toga o principu imunizacije od bakterije. Da bismo ostvarili zaštitu dajemo celu bakteriju kako bismo omogu?ili doma?inu da prona?e efektivan imunološki odgovor. Zbog toga moramo da uklju?imo sve komponente bakterije, uklju?uju?i toksi?ne – Vincent Fulginiti!!!

Vakcina protiv velikog kašlja izaziva visok procenat neuroloških komplikacija, uklju?uju?i i smrt. U mnogim zemljama je ova vakcina neobavezna. Na žalost ova vakcina je obavezna u Srbiji.

Izme?u ostalog, zna?ajni dokazi su povezivali vakcinu protiv pertuzisa sa kasnijom pojavom astme i polenske groznice.

DTP predstavlja kombinovanu vakcinu, sastavljenu od vakcina protiv difterije, tetanusa, i pertuzisa (velikog kašlja). To je verovatno vakcina koja se naj?eš?e daje maloj deci. Tako?e je jedna od najopasnijih. 

Ve? smo razmotrili opasnosti vakcina protiv tetanusa, difterije i pertuzisa. DTP vakcina ih sve kombinuje u jedan paket, pri ?emu zvani?nici zdravstvenog odseka u svim državama rutinski zahtevaju da svako dete dobije ovu vakcinu da bi moglo da poha?a državnu školu. Vakcine protiv difterije, tetanusa i pertuzisa obi?no se daju u jednoj dozi, zvanoj “DTP vakcina”. Formaldehid, timerozal (oblik žive), i aluminijum fosfat – sve jaki otrovi– koriste se za “stabilizaciju” klica u DTP vakcini, kao i za niz drugih vakcina…

Otrovne hemikalije koje su koriš?ene za njihovo “stabilizovanje” dovode do toga da neki virusi obole, neki umru, a neki se potpuno oporave. Zatim se ceo bu?kuriš ubrizga u ruku malog deteta. A mi se pitamo zašto nakon toga ono dobija ?udnu bolest.

“Da li roditelji treba da nastave sa revakcinacijama kada su ve? jednom zapo?eli? Sve te druge vakcine mogu da propadnu. Ako u bilo kom trenutku imate sumnje, možete da prestanete sa davanjem vakcina. Imajte na umu da vakcine ?esto prouzrokuju ozbiljne reakcije tek nakon tre?e ili ?etvrte inekcije”. - Randall Neustaedter

Otrovi u vakcinama

Šta se u vakcinama sve nalazi?

Virusi u vakcinama

Virusi koji se nalaze u vakcinama mogu biti mrtvi ili “oslabljeni”. Kod tipova vakcina sa mrtvim virusima samo se pretpostavlja da su virusi u njima mrtvi.

Ublažene vakcine sadrže žive viruse koji su oslabljeni dodavanjem otrovnih hemikalija. Poznato da se mrtve životinje brzo raspadaju i da su opasne po ljudski život. ?ak i mirisi koji dolaze od njih nisu zdravi. Šta je sa mrtvom životinjom koja je ubijena otrovima? Da li biste želeli to da jedete? To je ono što se nalazi u vakcinama sa mrtvim virusima. Ko bi želeo da jede kravu koja jebolesna? Niko. Da li biste želeli da jedete bolesnu kravu koja je još uvek živa? Sigurno ne. Ipak, to je ono što se nalazi u vakcinama sa živim virusom.

To je ono što dobijate i u vakcinama sa mrtvim virusima. Virusi iz ovakvih životinja su ti koji se ubrizgavaju u krvotok tokom vakcinacije. Zajedno sa mrtvim virusima, deo otrova koriš?enih za njihovo ubijanje tako?e je uba?en u vakcinu.

U slu?aju oslabljenih virusa, imamo si?ušne životinjice koje nisu samo slabe – ve? su polumrtve! Životinja koja je polumrtva je ili obolela ili ?e uskoro biti. Me?utim, to nije sve: “Oslabljeni” virusi predstavljaju kombinovanu supu. Deo supe sadrži mrtve viruse; drugi deo sadrži skoro mrtve viruse; deo sadrži ošte?ene viruse koji ?ese uskoro oporaviti. Neki ?e postati veoma jaki i energi?ni; a neki ?e ostati bolešljivi, ali ?e ipak živeti i razmnožavati se. Ne govorimo o jednoj, ve? o milionima životinja – jer to je ono što se nalazi u zna?ajnoj koli?ini te?nosti ubrizganoj u ne?iju ruku.  Sada shvatate zašto osoba koja primi polio vakcinu može da dobije poliomijelitis! Polio virusi iz vakcine se brzo oporaviljaju i množe!

Drugi virusi i bakterije

Laboratorijski tehni?ari uzimaju serum iz gnoja majmuna, krava, svinja, i drugih životinja. Zatim pokušavaju da ga “pre?iste”. Ali,pošto rade sa tako si?ušnim stvorenjima, nema ekonomi?nog na?ina na koji mogu da izbace ve?inu stranih supstanci i životnih oblika iz te uzete te?nosti.

U stvari, oni ne rade direktno sa malom koli?inom seruma. oni prave velike koli?ine seruma u ba?vama. Zbog toga, nemojte pretpostaviti da je serum prvo “proveren”. Ispituju se samo mali uzorci iz ba?vi. Sada shvatate zašto osoba koja dobije vakcinu protiv velikog kašlja može, umesto da dobije veliki kašalj, da ostane paralizovana. Pored virusa velikog kašlja u vakcini se nalaze i druge klice i bakterije.  Ne baš proverene.

Otrovne hemikalije u vakcinama

Pored virusa bolesnih životinja i bakterijama u svakoj vakcini se nalaze i štetni hemijski elementi i jedinjenja koji služe kao konzervansi, neutralizatori, i nose?i agensi, ime?u ostalog formaldehid, živa (timerozal), i aluminijum fosfat, aluminijum kalijum sulfat, natrijum fosfat, natrijum fosfat, neomicin…

Hemijski otrovi slabe imuni sistem tela, koji po?inje da se bori pro-tiv tih ?udnih supstanci (kao što su formaldehid, koji predstavlja te?-nost za balsamovanje).

Rezultat je da virusi, kada se dovoljno umnože, mogu da napadnutelo koje je oslabljeno toksi?nim hemikalijama. Svaka od tih supstanci veoma je toksi?na za ljudsko telo.

Šta sadrže pojedine vakcine?

Hib vakcina (Act HIB Haemophilus Influenzae Type B (HIB) Tetanus Toxoid)

Proizvodi se koriš?enjem amonijum sulfata, formalina, saharoze, timerosala. Medijum: polu-sinteti?ki.

Attenuvax Measles Virus Vaccine Live Merck & Co., Inc.

Proizvodi se koriš?enjem neomicina, sorbitola, hidrolizovanog želatina. Medijum: pile?i embrion.

DPT Diphtheria and Tetanus Toxoids and Pertussis Vaccine SmithKline Beecham Pharmaceuticals (DTP vakcina).

Proizvodi se koriš?enjem aluminijum fosfata, formaldehida, amonijum sulfata, ispranih ov?ijih crvenih krvnih zrnaca, glicerola, natrijum hlorida, timerozala. Medijum: svinjski pankreasni hidrolizat kazeina.

Vakcina protiv hepatitisa B (Hepatitis B SmithKline Beecham Pharmaceuticals)

Proizvodi se koriš?enjem aluminijum hidroksida, timerosala. Medijum: kvasac (mogu?e 5% ostatka).

Polio vakcina (IPOL Inactivated Polio Vaccine Connought Laboratories)

Proizvodi se koriš?enjem 3 tipa polio virusa, formaldehida, fenoksietanola (antifriz), neomicina, streptomicina, polimiksina B. Medijum: VERO ?elije, linija ?elija majmunskog bubrega.

MMR vakcina – (MMR Measles Mumps Rubella Live Viruse Vaccine Merck & Co., Inc)

Proizvodi se koriš?enjem sorbitola, neomicina, hidrolizovanog želatina. Medijumi: MM pile?i embrion. Rubela-ljudske diploidne ?elije (poti?u od tkiva ljudskih abortiranih fetusa).

Polio vakcina (Orimune Poliovirus Vaccine Live Oral Trivalent Lederle Laboratories)

Proizvodi se koriš?enjem 3 tipa oslabljenih polio virusa, streptomicina, neomicina, tele?eg seruma, sorbitola. Medijum: kultura ?elija majmunskog bubrega.

Varivax Varicella Virus Vaccine Live Merck & Co., Inc.

Proizvodi se koriš?enjem saharoze, fosfata, glutamata, obra?enog želatina. Medijum: ljudske diploidne ?elije (poti?u od tkiva ljudskog abortiranog fetusa).

Vakcine uzgajane u kulturama ?elija abortiranih fetusa:

 • Ov?ije boginje (Varivax): Merck
 • Hepatitis A (Vaqta): Merck
 • Polio (oralna) Poliovac, Kanada: Connaught
 • 115Polio (Imovax): Connaught
 • Besnilo (Imovax): Pasteur Merieux
 • Rubela (Meruvax): Merck
 • Vakcine sa živim virusima
 • Ov?ije boginje (Varivax): Merck
 • Male boginje (Attenuvax): Merck
 • Male boginje i zauške (M-M-vax): Merck
 • Male boginje, zauške i rubela (M-M-RII): Merck
 • Male boginje i rubela (M-R-VaxII): Merck
 • Zauške (Mumpsvax): Merck
 • Rubela (Meruvax): Merck
 • Rubela i zauške: BIAVAX

Vakcine proizvedene koriš?enjem geneti?kog inženjeringa

 • Hepatitis B: Merck
 • Hepatitis B: SmithKline Beecham
 • Lajmska bolest (Lymerix): SmithKline Beecham
 • RSV (Synapis): MedImmune
 • Vakcine sa životinjskim i sto?nim delovima
 • Ov?ije boginje (Varivax), fetalni gove?i serum: Merck
 • Difterija, tetanus, acelularna pertuzis (Acel-immune), infuzija gove?eg srca: Lederle
 • Difterija (Infanrix), gove?i ekstrakt: SmithKline Beecham
 • Grip (Flushfield), pile?i embrioni: Wyeth
 • Grip (Fluzone), pile?i embrioni: Connaught
 • Male boginje (Attenuvax), hidrolizovani želatin: Merck
 • Male boginje, zauške i rubela (M-M-RII), hidrolizovani želatin: Merck
 • Zauške (MuMpsvax), hidrolizovan želatin: Merck
 • Polio (Ipol): tele?i serum, ?elije majmunskog bubrega: Pasteur Merieux
 • Polio, oralna (Orimune), ?elije bubrega, tele?i serum: Lederle
 • Rubela (Meruvax), hidrolizovani želatin: Merck
 • Rubela i zauške (Biavax), hidrolizovani želatin: Merck

Vakcine sa sto?nim materijalom (krv, fetalni tele?i serum, mesni te?ni medijum) nose rizik od bolesti ludih krava.

Na donjoj listi zvezdica (*) zna?i da sto?ni delovi iz proizvoda nabavljaju ilegalno! – NISU NAVEDENI u sadržaju paketa vakcina.

 • Antraks: *BioPort DPT
 • Certiva, antraks: *BioPort DPT
 • 116Certiva, difterija, pertuzis, tetanus: North American / Baxter International
 • DTP (Infanrix), difterija, pertuzis, tetanus: GlaxoSmithKline Beecham
 • Hep A (*Havrix), hepatitis A: GlaxoSmithKline Beecham
 • Hib (*ActHIB), haemophilus influenzae tip B: Aventis Pasteur
 • Hib (*OmniHIB), haemophilus influenzae tip B: GlaxoSmithKline
 • Beecham
 • Upala plu?a (*PNU-IMUNE 23): Lederle / American Home Products
 • Polio (IPOL): Aventis Pasteur

U vakcinama se nalazi zapanjuju?i niz otrova, toksi?nih metala, hemijskih veziva?a, i životinjskih supstanci i sokova. Kad bi bili svesni ?ega sve ima u vakcinama ne biste je dali ni svom psu, me?utim, po važe?im zakonima, u obavezi ste da vakcinišete svoju decu.

BORITE SE PROTIV TOGA!!!

Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život! vuja

Summary:


User Rating: 3.9 (29 votes)

Tags: ,


About the Author3 Responses to Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život!

 1. Ovo ništa nije novo. Svetski moćnici već odavno rade na uništavanju određene svetskse populacije.Tu su na spisku siromašne zemlje među kojima je i Srbija.Tihi i ne vidljivi ratovi su u toku, samo narodi to ne shvataju.Ako nam je za utehu ,, motka ima dva kraja,, i mnogi od tih zapadnjačkih projekata , otrgnuće se kontroli.

 2. Milena says:

  Odlican je tekst, sve je lepo receno,kratko i jasno(takva je I cela knjiga Vens Ferela)…ali bih samo napomenula- kod polio oralne vakcine moze roditelj da se zarazi od kontakta sa stolicom deteta, a ne dodirom deteta kako je u tekstu(velika je to razlika)

 3. Pingback: Vakcine i bolesti. Obavezan genocid? Želimo pravo na život! | modričaINFO

Ostavite odgovor na Milena Odustani od odgovora

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑