GMO

Published on May 29th, 2013 | by vuja

1

Terorizam hemijske industrije u našoj ishrani


Da, hemijski terorizam. Slažete li se sa tom izjavom?

U hrani nam se nalaze genetski modifikovane supstance, vešta?ke arome, boje, konzervansi, emulgatori, zasla?iva?i, a svi napravljeni od otrovnih hemikalija, materija koje su dokazano toksi?ne za zdravlje ?oveka.

Dokle ?emo da trpimo ili da se pravimo ludi, ili da govorimo “… ma daj..”, i da ne verujemo da smo u problemu?

Kad ?emo re?i: “DOSTA VIŠE!!!”

Interesantna je izjava jednod posetioca ovog sajta, ”pi?u koka kolu dokle god bude legalna” Da li je to stav ve?ine? Nek me truju, nemo?an sam da se oduprem… ili ”imam pre?a posla nego da se time bavim”. Može li išta da bude pre?e od pitnja kad ?e prestati da nas truju?

Ako pri?amo o svetskoj proizvodnji sinteti?kih materijala, u donjem dijagramu ?emo videti koliko se upotreba hemije i plastike pove?ava kroz godine.

svetska proizvodnja- sinteti?kih materijala

Na gornjem dijagramu se lepo vidi šematski prikaz proizvodnje sinteti?kih hemikalija godišnje ( u milionima tona) od 1920. do 1980. Pogledajte taj uspon do 1980, zažmurite, i zamislite kako se ta linjia nastavlja slede?ih 30 godina.

Na dijagramu nije prikazan rast proizvodnje genetski modifikovanih organizama. Da li i to ne treba da nas brine? Razni proizvo?a?i hrane ili ne mogu ili ne žele da prevazi?u problem otrovne hrane.

Pozitivno je to da se svest gra?ana o zatrovanoj hrani i okruženja pove?ava i da se ve? neko vreme prepoznaju vode?i krivci, multinacionalne kompanije.

Problem kod ve?ine je društveni pritisak, prakti?nost i prihodi. Sve to nas udaljuje od borbe protiv otrova. Idemo linijom manjeg otpora. Najbolja borba bi bila, ne kupovati zaga?enu robu i podržavanje prodavce organske hrane.

Jednom ili dva puta godišnje imamo nove hemijske teroriste. Kad god javnost bude uveliko kriti?na prema nekoj otrovnoj supstanci, ona bude preimenovana, prepakovana, ?esto u smrtonosniji oblik svog prethodnika. Aspartam, aminozasla?iva? i visoko fruktozni kukuruzni sirup su dva odli?na primera.

Hajde da pogledamo neke od naj?eš?ih otrova koji se nalaze u više od 80% hrane koju jedemo.

Vešta?ke arome i boje

Vešta?ke arome i boje su hemijski napravljene u laboratoriji i nikakvu hranljivu vrednost. Svaki vešta?ki ukus i boja u prehrambenoj industriji ima neku vrstu štetnih efekata na zdravlje.

Ovo uklju?uje bolesti nerava, organa, reproduktivnih potencijala i pojavu raka.

Primeri boja i aroma

– Glutamini
– Monosodijum glutaminat (MSG)
– Maltodekstrin
– Disodium gvanilat
– Disodium inosinat
metilimidazol
– Plava 1, Plava 2
– Žuta 5 , Žuta 6
– Crvena 3 , Crvena 40

Genetski modifikovani organizmi

GM hrana izaziva alergije, ošte?enja organa, rak, imunotoksi?nost i štetne transgene koji uti?u na budu?e generacije.

Primeri GM hrane

– Kukuruzno brašno, pšeni?no brašno, ulje, skrob, gluten i sirup
– Kukuruzni zasla?iva?i, kao što su fruktoza, dekstroza i glukoza
– Modifikovani skrob
– Sojino brašno, lecitin, izolat, izoflavon
– Ve?ina biljnih ulja i biljnih proteina
– Ulje repice
– Pamu?no ulje
– I sve što nije navedeno kao 100% še?er od še?erne trske

Toksi?ni konzervansi

Vešta?ki konzervansi su odgovorni za izazivanje mnogih zdravstvenih problema u vezi sa disajnim putevima, srcem, krvlju i drugim bolestima. Neki su veoma neurotoksi?ni naro?ito u kombinaciji sa odre?enim hranljivim materijama.

Primeri kozervanasa

– antimikrobna sredstva
– Nitriti (natrijum-nitrit)
– Nitrati (natrijum nitrat)
– Butylated hydroxyanisole (BHA)
– Butylated hydroxytoluene (BHT)
– Sulfiti (natrijum Sulfite)
– Kalijum sorbat
– Benzoeva kiselina
– Propyl Gallate
– Natrijum benzoat

Toksi?ni Emulgatori

Emulgatori se koriste kao stabilizatori. Nema zdravih neorganskih emulgatora. Svi su toksi?ni.

Primeri

– Polisorbat 80
– Mono-diglicerid
– alge
– Ksantan guma (neorganska)
– Guar guma
– Soja lecitin

Toksi?ni zasla?iva?i

Zasla?iva?i, kao što je neotam je 13 hiljada puta sla?i od še?era. Ovi zasla?iva?i su veoma mo?ni, neurotoksi?ni, imunotoksi?ni i ekotoksi?ni.

Primeri

– Aspartam
– Visoko fruktozni kukuruzni sirup
– Neotam
– Sucralose
– Natrijumski zasla?iva?i
– Acesulfam-K

Toksi?ni stabilizatori

Hemijski postignut duži rok trajanja hrane je potpomognut nekim vrlo toksi?nim materijama koje izazivaju rak, glaukom, probavne probleme i poreme?aje jetre. Oni se dodaju hrani i da pove?aju boju, zapreminu i težinu.

Primeri

– Metanil
– Kalijum bromat
– Malahit
– Tamarinid
– Prašak za pranje
– Argemon semena

Ovo nije kona?an spisak. Više od osamdeset posto hrane i pi?a koje unosite sadrže otrove. U našem organizmu se ve? nalazi preko 700 otrovnih supstanci.

A nije moralo. Od koga to zavisi? Od onog ko nam to servira ili od nas.

Terorizam hemijske industrije u našoj ishrani vuja

Summary:


User Rating: 4.6 (4 votes)

Tags: , , , ,


About the AuthorOne Response to Terorizam hemijske industrije u našoj ishrani

  1. Pingback: Moći ćemo da testiramo proizvode na teške metale, pesticide i GMO, sa svojim smart telefonima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑