Chemtrails Why in the World are They Spraying?

Published on May 10th, 2013 | by vuja

0

Zašto nas zaprašuju? Nagrađivan film “Why in the World are They Spraying?”


Ljudi širom sveta su primetili da se klima planete drasti?no menja. Tako?e su  primetili duge trajne tragove koji ostaju iza aviona što je dovelo milione ljudi na svetu da prihvate realnost chemtraila / dela geoinženjering programa. Da li postoji veza izme?u chemtrail tragova i novih vremenskih uslova?

Postoje mnogi radovi u vezi sa ovim štetnim programima, sada su dopunjeni sa ovim dokumentarcem koji dokazuje da geo inženjering može da se koristi za kontrolu vremena. U ovom filmu ?ete videti kako se prskaju ti aerosoli i kako u kombinaciji sa drugim tehnologijama kontrolišu vremenske uslove.

Dok geoinženjeri tvrde da se to radi zarad ublažavanja globalnog zagrevanja, sada je jasno da  se chemtrails tehnologija koristi za konsolidaciju ogromne monetarne i politi?ke mo?i nekolicine kompanija i vlada na uštrb prirodnih resursa planete, i da se to radi na ra?un svih živih bi?a na planeti zemlji.

Pogledajte film. Kliknite na cc da biste izabrali srpski titl.

”Bil Gejts investira u geoinženjering. Geoinženjering uništava useve. Monsanto obezbe?uje seme da zameni te useve. Bil Gejts investira u Monsanto. Zna?i Bil Gejts zara?uje ogromne koli?ine novca, Mosanto zara?uje ogromne koli?ene novca, a mali farmeri bivaju uništeni…” – kaže se u filmu.

Na kraju filma se pozivaju na proteste farmeri, medijske grupe, grupe osoba sa ometenom pažnjom, astmom, alchajmerovom boleš?u, jer su svi oni žrtve geoinžinjeringa zajedno sa nama. Najmanje što možete u?inite je da podelite ovaj film svim interesnim grupama.

Kompletan tekst iz filma

Namenjen, onima koji nemaju vremena da odgledaju ceo film

Hajde da kažemo da se bavimo geoinženjeringom zato što želimo da vreme u?inimo malo boljim:

”Bi?e monsunskih padavina tokom tog perioda. Bi?e ogromnih uragana.Globalne studije pokazuju da ?e biti nekog uticaja na strukturu padavina.”

”Moglo bi do?i do poreme?aja poljoprivrede širih razmera u trajanju od nekoliko godina.”

”Potencijalno bi dve milijarde ljudi moglo ostati bez hrane zbog takvih intervencija.”

”Aerosoli mogu – bar u tim modelima, simulacijama, ili nagoveštajima tih simulacija – mogu neutralisati ve?inu klimatskih promena u ve?ini mesta ve?inom vremena kako padavina tako i oticanja. Ali verovatno je da ?e uzrokovati neke štete na nekim mestima.”

deca

ZAŠTO, ZA IME SVETA, PRSKAJU?

Istraživanje o jednom od mnogih planova povezanih sa hemijskim tragovima/u sastavu geoinženjeringa (kontrole vremena)

”Kad porastem želim biti ili umetnik ili nastavnica. Želim da rastem u svetu sa mnogo prirode. Volim prirodu.”

Dane Wigington solarni ekspert/istraživa? klime

”Kako da pogledam decu u o?i? … i da ne pokušavam da bacim svetlo na ovo pitanje, kad znam da je svaki njihov dah pun tih metala? Bio sam prisiljen da zaklju?im da trenutno nema ve?e pretnje ni?emu što živi i diše od programa globalnog geoinženjeringa, ništa manje od nuklearne katastrofe. Geoinženjering je definisan kao vešta?ka modifikacija Zemljine klime. Geoinženjeri predlažu prskanje 10 do 20 miliona tona toksi?nog aluminijuma i drugih supstanci u naše nebo sa ciljem hla?enja naše planete.”

David Keith geoinženjer

“Dozvolite mi da razdvojim te dve stvari geoinženjeringa što je jasnije mogu?e. Prvu stvar nazivamo upravljanjem zra?enja Sunca, to je ideja da koristimo reflektuju?e, uglavnom reflektuju?e ?estice ili sa sli?nom svrhom da Zemlju u?inimo svetlijom, sa ciljem pove?anja Zemljine reflektivnosti, smanjuju?i koli?inu absorbovane Sun?eve toplote i samim tim poja?avamo ukupnu tendenciju hla?enja Zemlje.”

Ken Caldeira geoinženjer

“?ini mi se da prvi rezultati klimatskih modela pokazuju da odbijanje sun?evih zraka od Zemlje može neutralisati ve?inu klimatskih promena na ve?ini mesta ve?inom vremena. Ali bi?e štete na nekim mestima.” (ovom tvrdnjom oni potvr?uju da ?e na nekim mestima biti štete, a na kojim, to ?e oni odlu?iti…)

David Keith geoinženjer

– “Mi smo uglavnom razmišljali o sumporu. Me?utim, moglo bi biti dobrih razloga da se razmisli o aluminijumu. Kao prvo, ispostavilo se da je bilo dosta radova o posledicama aluminijuma u stratosferi na okolinu. Postoji gomila dokumenata još od 70ih o osun?avanju i ozonu, uticaju aluminijuma u stratosferi na ošte?enja ozona, i oni su nas naveli da mislimo da je koristan. Uradite to na jednostavan na?in pomo?u aviona. Napravite visoko kvalitetne ?estice aluminijuma samo prskanjem aluminijumske pare napolje, koja oksidira. To je svakako, u principu, mogu?e uraditi.”

Uticaj zaprašivanja aluminijumom, barijumom i stroncijumom na prirodno okruženje i zdravlje

Michael J. Murphy tvorac filma

– “Kada smo izdali “Šta to za ime sveta prskaju” stotine ljudi širom sveta po?elo je da radi testove kiše. Ono što su našli je ono što mnogi nazivaju otisak geoinženjeringa u hemijskim tragovima aluminijuma, barijuma i stroncijuma (pogledajte koje bolesti prouzrokuje prisutnost ovih teških metala u organizmu).”

Francis Mangels, biolog u ameri?kom ministarstvu poljoprivrede

35 godina u službi o?uvanja zemljišta i šumarskoj službi u poljoprivredi, šumarstvu i biologiji divljeg života, diplomirao zoologiju i šumarstvo
Francis-Mangels
“Tako da ovaj Welsbach otisak nalazimo me?unarodno, širom sveta, gde god da uzimaju uzorke i rade hemijsku analizu vode od kiše i snega. To je prili?no uobi?ajeno. Gde god vidite da se pojave avionski hemijski tragovi tu ?ete imati aluminijum, barijum, stroncijum koji pada na vas.

Da li bi aluminijum trebao biti u zemljištu i kiši? -Da, trebao bi biti u zemljištu. On je prirodno tu. Uvek je bio tu.

A da li bi trebao biti u kiši? -Apsolutno ne.

Ali standardni odgovor je bio “Vaši uzorci su kontaminirani” Sad dobijamo uzorke koji pokazuju nula aluminijuma, imamo puno barijuma i stroncijuma a nula aluminijuma. To samo dokazuje da ako je i bilo prljavštine neke vrste u našim uzorcima, prašine podignute sa tla, trebali bismo imati nešto aluminijuma, u nekim koli?inama koje se mogu detektovati.”

Dane Wigington solarni ekspert/istraživa? klime

Dane-Wigington
“Zašto ne bismo verovali da se to dešava kada se ono što vidimo na nebu poklapa sa brojnim patenatima geoinženjeringa, oko 160 njih i više?

Zašto ne bismo verovali da se to dešava kada svaki element koji se pojavljuje u testovima kiše je osnovni element imenovan u tim patentima geoinženjeringa?

Zašto ne bismo verovali da se to dešava kada imamo pove?ane nivoe u veoma kratkom periodu, kratkog raspona od pet godina, vidimo da se nivo na primer aluminijuma pove?ao do 50 000%? Studije kvaliteta vazduha u Kaliforniji ne pokazuju da su ovi metali došli iz Kine, skorijeg su porekla. Tako da ovo bombardovanje teškim metalima koji padaju na nas sa kišom dolazi odnekud.

Zašto ne bismo verovali da se dešava geoinženjering kada su vremenski šabloni ovde na na?in koji precizno navode geoinženjeri i izveštaji o posledicama geoinženjeringa, a to su smanjene padavine, što je pove?alo uništavanje ozona. Sada imamo ogromnu ozonsku rupu na severnoj hemisferi.”

Barb Peterson, mali farmer/rendžer, istraživa?, radio doma?in farmwars.info

Barb-Peterson

“Primarni sastojci u geoinženjeringu su izrazito oksidi metala, uklju?uju?i aluminijum oksid. To uništava biljke, totalno ih uništava. Drve?e umire. Zašto? Približno pre dve godine sam jahala a kod mene možete jahati miljama. Možete i?i kroz šume, potoke, svuda i bilo je, rekla bih, predivno. A prekju?e sam otišla na jahanje, i jahala sam, i ono što sam zatekla je totalno uništenje.”

drve?e umire

Dane Wigington solarni ekspert/istraživa? klime

“Kao što sam ranije naglasio, Majkl, na ovom primeru vidimo veoma otporne, samonikle biljke iznenada kompletno uginule. Ovo izgleda kao da je pogo?eno nekom hemikalijom. A to vi?amo samo u zadnjih nekoliko godina.  Vi?amo odraslo drve?e jagodnjaka, koje je visoko 20-25 metara, iznenada umire kao ovo. Ministarstvo poljoprivrede odbija da istražuje.

“Veoma velika uzbuna je zbog  tih materija koje padaju i koje menjaju pH vrednosti šumskog zemljišta. Imamo obimne studije koje je radilo ameri?ko ministarstvo poljoprivrede o zemljištu u našem regionu, i zemljište se promenilo za 5-6 godina. pH vrednost se promenila u ovom regionu 10 do 12 puta prema kiselom. Li?no sam bio na testiranju šuma sa nau?nicima za zemljište iz ministarstva koji se samo ?ešu po glavi i izgleda da nemaju objašnjenje za ove ozbiljne promene kiselosti, koje se drasti?no odražavaju na ekosistem.”

“Naše nebo skoro nikad nije plavo. To je predvi?ena posledica geoinženjeringa. Koli?ina izgubljene sun?eve svetlosti koja pada na našu planetu je za ne poverovati. Ako ljudi pogledaju termin “globalno zatamnjivanje”, vide?e da ?itavih 20% sun?evih zraka koji su dolazili do planete pre nekoliko decenija više ne stižu do planete. To je ozbiljna promena za koju ljudi i ne znaju da se dešava. A imate veoma vidljive pojave na nebu, iz aviona, veoma vidljivi, mutni, šire?i tragovi koji blokiraju Sunce su upravo ono što geoinženjerski patenti opisuju.”

Globalno zatamnjivanje

“Odakle dolazi ovolika koli?ina teških metala? Otkud toliki broj bolesti kao što su astma, A.D.D., alchajmer, autizam? Ove bolesti su povezane sa aluminijumom ili udisanjem ?estica u mnogim studijama. Zašto se ova oboljenja, brišu iz statistike bez prikladnog objašnjenja? Zašto se smrtnost od respiratornih oboljenja u kontinentalnoj SAD popela na listi sa osmog na tre?e mesto za šest godina? I izgleda da niko ne postavlja pitanja, zašto svaka druga osoba sad ima astmu, zašto je svaka druga reklama na TVu za lek protiv alergije?

I opet, kad je David Keith, najpriznatiji geoinženjer na svetu, upitan da li je bilo ikakvih studija o posledicama izbacivanja 20 miliona tona aluminijuma u atmosferu, njegov odgovor je
otvoreno bio “Ne”.”

Francis Mangels, biolog u ameri?kom ministarstvu poljoprivrede

“pH vrednost bi ovde trebala biti oko 5,6. Od kad se pove?ao broj tragova, merio sam pH vrednost u ovim šumama i mogu re?i da raste, od 5,6 postalo je oko 20 % kiselije. Akcija sa aluminijumskim odbija?em, aluminijm hidroksid mislimo da se o tome radi, plus barijum karbonat, stroncijum titanat, oksidi stroncijuma, oksidi barijuma, verovatno ima i oksida aluminijuma. To je o?igledno pomerilo kiselost našeg zemljišta za oko 20 % ka kiselom, do oko 6,8.

“Teški aluminijum… normalna prisutnost je 40 do 50 a  ide do 3000, 4000, 5000 to je stalno pristuno. Barijum, stroncijum opet negde od 40-50 a ide do 2000 ili 3000.”

Da li ?e stvarno ohladiti planetu ili proizvesti suprotan efekat?

Dok geoinženjeri tvrde da ?e njihovi modeli ohladiti planetu, pojavljuju se brojne studije koje pokazuju da ho?e, privremeno, neki regioni ?e se ohladiti jer ove ?estice odbijaju Sunce. Me?utim, one no?u ustvari deluju kao ?ebe i zagreja?e planetu. Tako da ostaje pitanje, “Zašto, za ime sveta, prskaju”?

Rosalind Peterson, penzionisana

radila u agenciji ministarstva poljoprivrede za saniranje gubitaka na usevima, predsednik koalicije za zaštitu poljoprivrede, diplomirala na Sonoma univerzitetu na studijama planiranja sa akcentom na solarnu energiju, fotosintezu, poljoprivredu i proizvodnju useva.

Manipulacija vremenskim uslovima

Rosalind-Peterson

“Jedna od stvari kojie se ti?u geoinženjeringa je kad radite nešto u životnoj sredini sa atmosferom možete biti angažovani na promeni vremena. Istorijski, na promenu vremena se u SAD 1940ih po?elo gledati kao na nešto što ?e ljudi želeti da rade. Tako su po?eli da gledaju kako da poboljšaju sneg, poboljšaju kišu. Po?eli su da gledaju kako da kontrolišu uragane. Ima gomila projekata koji su zapo?eti 1940ih. Jedan je bio Projekat olujni bes, koji se pretvorio u katastrofu kada su pokušali da modifikuju uragan.”

Mark McCandlish, Umetnik i dizajner u odbrambenoj i avioindustriji

MarkmcCandish
“Ve?im delom od 30 godina radio sam u avio i odbrambenoj industriji. Tokom karijere sam dvaput imao pristup tajnama. Neke od tehnologija koje sam video ili sam u?estvovao u njihovom stvaranju, ispostavilo se da su koriš?ene za kontrolu vremena. Proces distribucije je primenjen u kampanji sa aerosolima manipulacijama sa vremenom, usevima, preuzimanju proizvodnje hrane ili u kontroli proizvodnje hrane.”

Scott Stevens Vermanska prognoza
Scott-Stivens

“Ovi hemijski tragovi bi apsolutno morali uticati kakav god vremenski doga?aj dizajnirali. Ti tragovi su  apsolutno neophodan sastojak da bi postigli svoje ciljeve modifikacije vremena.

Tako da pronalazimo ti aerosoli, ?estice metala, svi se oni mogu koriste da se stvore vremenski doga?aji koji su devijacije u odnosu na ono što bi bilo normalno. Kada je geoinženjering zaista krenuo sa Rusima sredinom 1970ih završili smo sa snegom u Majamiju.”

Završili smo ?ak sa mrazevima duboko u Meksiku. Bizarnost vremena je zaista eksplodirala na sceni kada je inženjering vremena po?eo sredinom 1970ih. Dakote su zimi beležile temperature od skoro 38°C, 35°C. Premašile su prethodni rekord za ?ak 18°C.

To su veoma ozbiljne stvari koje ljudi ne prime?uju. Nebo skoro nikad nije plavo. Skoro nikad nemamo rosu na zemlji. To su poznate posledice geoinženjeringa. Vlaga iz atmosfere se isisava. Ne spušta se, ne formira rosu. Imamo ogromne poreme?aje temperature. Ljudi po?inju da se ?ude “zašto je jednog dana 26°C, a onda slede?eg dana pada sneg na 7-10°C, a onda se slede?eg dana opet vrati na 26°C”. Kad po?nete da gurate i vu?ete klimu sa ovim programima manipulacije, o kojima svedo?i gomila postoje?ih podataka, tad po?injete da dobijate masivne fluktuacije sistema.

A videli smo u martu 2012, u kontinentalnoj SAD, oboreno je 15 232 temperaturna rekorda. To je ozbiljno. Neki dnevni maksimumi, prethodne rekorde su probili za 18 stepeni. Zar se ljudi ne pitaju šta se dešava? Bilo da žele da stvore sneg na 7, 8, 9 stepeni C. a bilo je normalno 3, 4 stepena Celzijusa.

Dane Wigington solarni ekspert/istraživa? klime

“Postoji patent nazvan “Nukleacija leda za modifikaciju vremena” To je NASA-in patent. Može se prona?i na internetu u punom obliku. Ovaj patent služi za stvaranje vešta?kih snežnih oluja od onoga što je trebalo biti kišna oluja. Koliko god besmisleno zvu?alo ljudima, ako potražite “Kinezi prave snežne oluje” prona?i ?ete dugu listu ?lanaka gde Kineski biro za modifikaciju vremena otvoreno priznaje da su pravili snežne oluje dok nisu napravili štetu od milijardu dolara u Pekingu.

Moje pitanje bi bilo, ako Kinezi mogu to da rade, a NASA ima patent za istu namenu, zašto bismo verovali da je sneg ovde prirodan, kad sad pada, uobi?ajeno, na 7°C, ponekad na 10°C težak, mokar, betonski sneg, pun aluminijuma, pun barijuma, pun stroncijuma? Zamislite paket sa ledom u kompletu za prvu pomo?, on može da stoji na sobnoj temperaturi decenijama, dok se hemikalije ne pomešaju, i tek tad se stvara led. “

Mark McCandlish, Umetnik i dizajner u odbrambenoj i avioindustriji

“Ako možete kontrolisati gde ?e se vlaga skupljati i gde ?e pasti, takore?i, u obliku kiše ili bilo kakvih drugih padavina, onda zaista možete uraditi sve.

Ako želite da manipulišete vremenom, jedna od stvari koju znamo o materijalima koji se koriste kao aerosoli, od aluminijum oksida, barijumovih soli, stroncijuma, bakarnog sulfata, kalijum jodida, brojne stvari, od kojih svaka ima razli?ite nivoe reaktivnosti sa vlagom u vazduhu. Neke, kao aluminijum oksid, teže da izoluju vlagu. Nano?estice aluminijum oksida, koje su mikroskopski sitne i iste veli?ine, privla?e vlagu u vazduhu, i one mogu – u osnovi da se formiraju kao u procesu nukleacije, gde se vlaga kondenzuje na tim ?esticama.”

Sa “sejanjem” tih oblaka posti?i ?e se hla?enje, jer stvaranje oblaka odbija malo više sun?eve svetlosti nazad u svemir, nego što bi se ina?e desilo. A ako manje svetlosti dolazi do površine to ?e hladiti planetu. Aerosolne ?estice se ponašaju kao nešto pod nazivom “jezgra kondenzacije oblaka”, i to su mesta gde se ove ?estice ponašaju kao mesta gde se mogu formirati kapi.

A onda kad ga?ate taj deo neba sa snopom odre?enog tipa zra?enja, te ?estice možete zagrejati, kao što zagrevate, vašu šolju kafe u mikrotalasnoj, te ?estice po?inju da vibriraju i rezonuju, ako koristite pravu frekvenciju radiotalasne energije, one tad zagrevaju vazduh u okruženju, i podi?i ?e sav taj vazduh i vlagu koja je u njemu na ve?e visine, gde je mnogo hladnije, i on ?e se kondenzovati a zatim postati sistem niskog pritiska.

Francis Mangels, biolog u ameri?kom ministarstvu poljoprivrede

“Jedna stvar za koju znamo da se desila je, pošto su to nano?estice, i one lebde kao lude sa malo vlage dodate na njih. One idu preko kontinentalnih slivova. Odnose svu kalifornijsku kišu u dolinu Misisipija, što je razlog što oni imaju poplave, tornada i žestoke oluje i neobi?no vreme za istok (Kalifornija). Efekat u kaliforniji je suša.
strujanje vazduha

Visok pritisak je stabilan. Relativno je miran. Oko njega imamo strujanje u smeru kazaljke na satu. I ako idete na visok pritisak veoma je lako dodati te ?estice aluminijuma, barijuma,
i bilo ?ega drugog što želite tu da ubacite, a pošto dodajete toplotu na toplotu, te ?estice zatim zra?e toplotu u atmosferu i ona se zagreva. A šta radi zagrejana atmosfera? Bum, širi se.

To je jedan na?in. To je veoma jednostavan na?in, ali veoma o?igledan, jer ispod visokog pritiska bi trebalo biti tiho. Trebalo bi biti mirno. Trebalo bi biti plavo. A mi to ne vi?amo. Onda kad se približi oluja, visok pritisak po?inje da se razilazi. Zatim prele?u avioni napred-nazad, napred-nazad, napred-nazad, i bukvalno zasejavaju krajnje ivice cirusa. Akcenat je na vrhu cirusa. taj vrh cirusa koji bi trebao biti na možda 200, 300 milja, na ?elu hladnog fronta, sad se penje na 400, 450 milja.

Kao što navode globalno priznati geoinženjeri kao što je David Keith, to je tip površine kakvu bi želeli da zasejavaju tim ?esticama, jer nadolaze?i frontovi po?inju da prekrivaju klizišta, i upravo to vidimo ovde. Kad god dolazi neki talas, vidimo avione na sve strane.

Nakon prou?avanja snimaka sa video nadzora, nešto što sam otkrio kod tragova je da se trajni trag ponekad prekine. Nekad promeni oblik ili se deformiše, drugi avioni ?e pro?i tuda i precizno obeležiti te lokacije deformacija. A to ne?e uraditi regularna flota, i to je jedna od primarnih odlika hemijskih tragova, po mom mišljenju, da izmere gde se u atmosferi pojavljuju ti diskontinuiteti.
chemtrails
Takvim akcijama i otkrivanjem tih zona gde su druga?ije energije u atmosferi, mislim da to rade veoma pažljivo u njihovim programima geoinženjeringa vremena, obeležavaju, nadgledaju, a zatim podaci idu u vremenski model koji onda mogu koristiti za prognozu ili opet za izmenu vremena po njihovom dizajnu.

Veza HAARPa i Chemtrailsa

Dr. Nick Begich, ekspert za HAARP i autor knjige “An?eli ne sviraju ovu HAARPu”

Dr.NIckBegich

Tako?e možete uticati na lokalna dešavanja u atmosferi, farbanjem materijala od kojih su napravljene aerosoli razli?itim vrstama radio frekvencije ili RF energije, radarima, mikrotalasima, HAARP sistemom.

HAARP sistem je niz, polje antena, radio frekventnih antena. Visoke su 22 metra, i imaju krst razvu?en preko vrha, širine oko 18m. 180 takvih je u nizu danas, onda možete zamisliti to polje antena. Ono što se dešava, aktiviranjem svake, stvara se energija radio frekvencije koja odlazi sa antene i brzo se širi. Isti princip…

Ideja kod HAARPa je da se fokusira ili koncentriše ta radio frekvencija tako da se ne rasipa, tako da je možete držati zajedno i manipulisati njom u specifi?nim pravcima. Kontrola vremena je široka tema. Ima mnogo na?ina da se manipuliše vremenom. HAARP je jedan od njih. Tako?e imate i kompanije iz privatnog sektora koje ulaze u biznis modifikacije vremena.

… znate, ljudi me uvek pitaju, “Da li su potrebne rasute ?estice u atmosferi da bi bio efektniji?” Ustvari nisu potrebne. “Da li bi bilo više mogu?nosti?” Da li bi poboljšale odre?ene efekte? Verovatno. “Da li biste efikasnije kontrolisali distribuciju energije“? Verovatno, jer ubacujete provodnike ili ubacujete reflektore. Ubacujete ?esti?ni materijal.

Ako ste ikad doživeli oluju sa grádom i uzeli neki od komada gráda, i rasekli ga skalpelom, videli biste sloj na sloju na sloju leda. Grád se obi?no formira tamo gde je sistem niskog pritiska tamo gde je ogromno podizanje vazduha. Vazduh se zagreje na suncu ispred oluje. Vazduh se podiže. Podiže vlagu koja je u vazduhu na ve?e visine, gde je mnogo hladnije. Vlaga po?inje da se kondenzuje u kapi, ali podizanje vazduha je tako snažno da se voda podiže na ekstremne visine, gde se smrzava, i po?inje da pada. Prilikom padanja ponovo je uhva?ena u podizanje vazduha, tako da ponovo cirkuliše na gore. I tako svaki put dok se podiže u atmosferi, sve više vlage se kondenzuje na spoljašnjosti ovog ledenog jezgra, po?inje da formira slede?i sloj, slede?i sloj. I svaki put kad je vazduh podigne gore, dobija još jedan sloj leda.

Ako imate sistem kao što je HAARP koji radi u zajednici sa aerosolima, hemijskim tragovima koji se prskaju u vazduh, možete u stvari da stvorite tako snažna podizanja vazduha da se ovi šabloni cirkulacije gráda ponavljaju iznova i iznova dok ne dobijete grad veli?ine bejzbol loptice.

Promena klime kao sredstvo za ratovanje

Dr. James Fleming, profesor nauke, tehnologije i društva, Colby koledž

Dr.JamesFleming

Želja za kontrolom klime od strane generala, da li je to bio Napoleon, u maršu na Moskvu, ili Hitler u svom pohodu na Rusiju, ili naša Pacifi?ka flota u želji da shvati tajfune i koristi ih kao stratešku prednost. Rat i vreme su veoma usko povezani. I bili su povezani još od 1812., možda i ranije. Hanibal je morao da se suo?i sa snegom na Alpima. Tako da postoji duga istorija interakcije vremena i ratovanja.

Manipulacija životnom sredinom je ultimativni metod prikrivenog ratovanja jer bukvalno možete prekinuti proizvodnju hrane. Možete stvoriti situaciju u kojoj su ljudi unutar jedne države revoltirani na sopstvenu vladu, a onda zovu vas da po?istite nered. Pitanje vladanja vremenom do 2025. godine je vojna publikacija. Mi je citiramo još od ’94 ili ’95, mislim. Ali ako odete na ranije izveštaje, i pogledate šta je bio cilj? A cilj je bio upravo ovo: kontrola uslova na ratištu.

Faktori sredine vam daju apsolutnu prednost. Ako možete slabiti protivnika pre nego što ispalite prvi metak, možda ste ve? dobili rat. Da li su to neverovatne, istorijske peš?ane oluje dok smo vršili invaziju na Irak, ili želite da isušite ili poplavite diktatora sa kojim niste zadovoljni ili smanjite vidljivost na plaži tokom iskrcavanja, ili samo želite da zaradite novac na tržištu akcija.

Ovladavanje vremenom do 2025“… upotreba vremena kao poja?anje sile…. Ovo nas opet vra?a na ono što sam rekao ako možete kontrolisati gde se kre?e vremenski sistem i kakvo i koliko teško ?e biti vreme, onda možete raditi i druge stvari. Kao što ste skorije ?uli mnogi avioni koje razvijamo su, kako ih zovu “sposobni za sve vremenske uslove” što zna?i da mogu leteti po bilo kakvom vremenu. Mogu da naciljaju pod veoma gadnim vremenskim okolnostima. A to su sve stvari koje možete koristiti kao prednost ako kontrolišete vreme, jer možete imati strašan olujni front koji nailazi koji ?ini teškim, ako ne i nemogu?im, da neprijatelj operiše na tlu ili da koristi avione, ako nema avione koji su sofisticirani kao oni koje vi imate.

I možete koristiti vreme da uništite njegove useve, oduzmete mu izvor hrane, destabilizujete populaciju, jer narod ogladni, a kad je gladan, postane besan i nezgodan, jer nije zadovoljan onim što se dešava.

Kad se pri?a o manipulisanju okolinom, imamo sporazume još iz sredine 1970ih koji zabranjuju ovo, prvenstveno kao oblik oružja. Tako da je usavršavanje modifikacije vremena uzelo maha, ali je postalo o?igledno da koriš?enje modifikacije vremena za svrhe ratovanja nije prihvatljivo za vladu SAD i druge nacije sveta. Tako je stvoren ENMOD sporazum i potpisala ga je vlada SAD nakon što je prošao u kongresu. Razlog zbog kog je potpisan i primenjen je da izbaci tehnike ratne modifikacije vremena i upotrebu tokom ratova.

Uticaj na klimu i berzanski poslovi

Tako?e je ta?no ako znate da prognozirate klimu, da možete kontrolisati ve?inu tržišta akcija, i možete znati… ako imate najbolju informaciju, ili ako imate neku prevagu nad onim šta ?e vremenski sistem postati, sposobni ste da investirate unapred i posedujete akcije useva i vaših poljoprivrednih aktivnosti… i ne samo poljoprivrede… negde oko 80% ekonomije je osetljivo na vreme. Tako da sve vrste biznisa žele da vide tu vremensku stranu ili neku informaciju koja ?e im dati prednost. Apsolutno i sasvim je mogu?e profitirati od vremena.

Michael Agne, nezavisni trgovac

Ja sam nezavisni trgovac… Nezavisni trgovac na trgova?koj berzi u ?ikagu trgovina robom u C.M.E. grupi, ?lan Odbora trgovine ?ikaga, trgovao sam derivatima i fju?ersima više od 15 godina.

Michael-Agne

Vremenski derivati su finansijski instrumenti koje firme koriste da izbegnu rizik vezan za štetne vremenske uslove. Prvi vremenski derivat je originalno prodao Enron 1997. Vremenski derivati su kod C.M.E. grupe krenuli 1999. Velike komunalne firme se osiguravaju od uragana ili tornada ili poplava i bilo kog oblika katastrofe. Osiguravaju se od hladnijeg leta ili toplije zime…

Recimo da sam osiguravao proizvod na 5 miliona, bez obzira koji, bila to komunalna kompanija, farmer, šta god. Recimo da sam imao usev vredan 5 miliona $, ali mogu raditi derivate koji vrede duplo više, a zatim mogu kontrolisati gde ?u pokupiti osiguranje vredno 10 miliona, umesto da prodam usev za 5 miliona. mogao profitirati od toga. Zaradi?ete više novca ako usev propadne. Radite osiguranje koje je vrednije od cene vašeg useva.

I šta ako biste mogli kontrolisati vreme? Kontrolišete kako ti proizvodi rastu. Ako imate uvid u to kako je proizvod zaprašen i koje ste proizvode koristili prilikom uzgoja toga, kukuruza, soje…  možete kontrolisati tržište, potencijal za profit je neograni?en ako kontrolišete vreme. Ako želite poslati hladno?u na srednji zapad, kupujete kapacitete cevovoda, kupujete opcije grejanja i hla?enja u toplim danima. Kupujete derivate kišnih padavina.

Postoje mehanizmi kojima možete stvoriti stotine milijardi dolara godišnje i uložiti u ogroman deo toga samo na Robnoj berzi ?ikaga, igraju?i se sa derivatima na tržištu vremenskih uslova.
Vremenski derivati su u suštini kla?enje da li ?e biti vremenske katastrofe, kladite se da ?e se desiti u odre?enom vremenskom periodu na odre?enoj lokaciji, i novac koji uložite u suštini je opklada. To je ulog koji kaže ovaj incident ?e se dogoditi ovde. A onda kad se dogodi sledi velika isplata. I ta velika isplata je nešto što motiviše ljude da nastave u ovoj stvari a možda ?ak i “hrane” sam proces koji uzrokuje da se desi loše vreme posebno ako postoji veza izme?u ljudi koji zasejavaju oblake i ljudi koji rade investicije. To je nova prilika. Nov alat za investitore.

Larry Oxley, investitor

autor knjige “Ekstremno vreme i finansijska tržišta”, direktor, Globalno istraživanje kredita za Metlife
Larry-Oxley

Znate, ?ak iako neko nema interesa da se isti?e i kupuje stvari, definitivno mu odgovara da ima u vidu šta se dešava okolo. Ekstremno vreme je ovde. I ne?e samo od sebe oti?i. Vremenski uslovi moraju biti teški.

Dr. Nick Begich, ekspert za HAARP

“Zagrevanje jonosfere.  Tako je zagrevate, a zagrevanjem ona se bukvalno podiže. Sad zamislite taj stub koji se podiže nekoliko stotina kilometara, onda niža atmosfera po?inje da nale?e i ispunjava taj slobodan prostor prazninom. Kao rezultat, vi menjate sistem pritiska na prili?nom rastojanju, što, naravno, menja vreme. Tako?e ste sposobni, ako trag aviona dolazi u zonu, u stanju ste da mu promenite pravac. A ako pomerite trag aviona makar malo, zatim zaljuljate ?inioce na drugom kraju tako pomerate i oluje, recimo sa srednjeg zapada na isto?nu obalu ili sli?ne stvari, samo ljuljanjem visoko, u smislu protoka i tako ga preusmerite.”

Zato vi?amo više poplava. Vidimo intenzivnije suše. Vidimo padavine od 25 mm do 60 mm na sat to je prosto bizarno. Ponekad ?ak i padavine od 31 mm u minuti. To je jednostavno ne?uveno. Imate površinu koja je ve? zagrejana sun?evim zracima i imate aerosole razvu?ene iznad te oblasti, a oni reflektuju u oba smera. Reflektuju Sun?evu toplotu nazad, ali tako?e zarobljavaju Toplotu koja je tu ve? stvorena sun?evim zracima. To ?e ustvari stvoriti više toplote i zarobiti toplotu unutra, bliže atmosferi (efekat staklene bašte).

To ustvari može pogoršati probleme globalnog zagrevanja. A ako postanete svesniji šta se dešava, gde je globalna roba, koliko su ekstremni vremenski uslovi, vi ste jedan korak ispred njih.

Uništavanje malih proizvo?a?a hrane

Barb Peterson, mali farmer/rendžer, istraživa?, radio doma?in farmwars.info

“?esto zbog toga farme propadaju, a kad farmeri propadnu, oni obi?no moraju da rasprodaju svoju zemlju. A ako neko ?eka da kupi njihovu zemlju i pokrene proizvodnju recimo genetski modifikovanih useva, vidite ko iz toga izvla?i prednost. Postoji nešto što se dogodilo na Srednjem zapadu, i sigurna sam da su svi ?uli za poplave a desilo se da su Džordž Soroš i njegov korporacijski monolit došli i po?eli da otkupljuju farmerska zemljišta. Ne radi se samo o stvaranju tih stresova, izgleda da je u pitanju korporacijsko otimanje zemljišta.”

“Primetila sam da je kiša sada manje predvidljiva, a onda kad pada, pada u mnogo, mnogo dužim periodima. Ne samo da imamo zaga?enje, ne samo da imamo prestanak rasta, ve? tako?e imamo i
promene u vremenu. I to su ozbiljne vremenske promene svuda širom planete.”

Drugim re?ima, kad farmeri mali farmeri propadnu, oni su zbrisani zbog tih suša i svega, onda do?u krupni momci i kupuju zemlju. Vi smanjujete bezbednost hrane za ljude, primenom ovakvog pristupa… Potencijalno ?e se poremetiti ishrana dve milijarde ljudi ovakvim intervencijama…

Sherrie Klappert, sertifikovani organski farmer, Havaji

Sherrie-Klappert
“Uzgajala sam hranu na na?in koji je delovao zdravo, gde sam imala najviše energije, a sad više nije tako zdrav. Želim da deci ostavim zaista lepo, zdravo zemljište, bogato i plodno zemljište.”

“Po?ela sam da vi?am hemijske tragove nad glavom sve ?eš?e i primetila promene u proizvodnji useva. Šta vidimo u našoj okolini? Svaki put gde su konvektivni oblaci, svaki put gde se formira veliki kumulus i po?inje da se diže, u blizini ?ujemo avion.”

“Videla sam, od kad su se pojavili hemijski tragovi, da postoji veza sa zdravljem. Hrana više ne izgleda tako zdravo i sveže, i ima je manje. I to me zabrinjava.”

Naravno, svi gubici na usevima su povezani sa problemima modifikacije vremena, bilo da je klima, vreme u svetu, ili lokalno vreme, koje se zove mikro-klima. A ta mikro-klima definitivno odre?uje koji usev gde raste i u kojoj zajednici. Zbog toga, bez stabilne mikro-klime, ne možemo proizvoditi toliko hrane ni za ostatak sveta, ni za nas kao kad bismo imali stabilniju mikro-klimu, ne samo u SAD, ve? i u drugim državama.

“Sad imam ozbiljne probleme kod uzgoja ?eri paradajza napolju pod takvim uslovima. Okrenula sam se izgradnji staklenika gde sad uzgajam krupan paradajz, nehibridni. I raste zaista lep, krupan paradajz. Vidim da je paradajz koji ovde uzgajam zaista zdrav, a onaj napolju umire. “

Joel Galioca, sertifikovani organski farmer, Havaji

Joel-Galioca

“Pre deset godina, kad sam po?eo da radim za sebe mogli smo da uzgajamo korijander bez problema. Mogli smo da uzgajamo bosiljak bez problema. Mogli smo da uzgajamo kineski kupus bez problema, ili bilo koju drugu biljku. Ali deset godina kasnije, ta?nije, pet godine posle toga, sve je po?elo da nazaduje.”

Vidimo da prele?u preko ovih konvektivnih oblaka, a onda u veoma kratkom vremenu, pre nego što po?nu padavine iz tih oblaka, vidimo da se ceo oblak manje ili više razgradi u nešto što odse?a na gomilu dima. Ako možete da kontrolišete vreme, onda možete kontrolisati gde pada kiša a gde ne pada. A ako možete to da radite, onda možete kontrolisati ?iji usevi preživljavaju ?iji usevi napreduju.

A ako se desi da ste i pogodna korporacija ili grupa korporacija koja plavi tržište genetski modifikovanom hranom, možete videti kako manipulacija vremenom ustvari može promeniti udeo na tržištu koji jedna ili više korporacija ima.

I, znate, postoji, postoji mnogo razli?itih na?ina da to uradite. Možete to izvesti spre?avanjem padavina ili stvaranjem previše padavina. Možete prouzrokovati da neobi?no velik grád pada sa neba i kompletno satre zasad kukuruza. Ima mnogo razli?itih na?ina da to izvedete. Tornado pocepa ?itav grad, kao Džoplin, Misuri, mislim da je bio. Ako pogledate snimke tih vremenskih sistema, i pogledate pet dana pre toga, vide?ete da je u danima pre tih doga?aja, bilo prskanja raznih aerosoli duž cele kalifornijske obale, odakle je došla vlaga za te oluje odakle su ti olujni sistemi potekli. Znate, to je podmuklo, kad razmislite o tome.

“?ubrimo ih zaista dobro, i još uvek ima mnogo problema sa prozvodnjom. To je loše, jer gubimo mnogo novca uloženog u ovakvu proizvodnju. U 2008., 2009., tri puta sam izgubio ceo zasad kineskog kupusa.”

“Nemam predstavu koliko je loše, ali znam da ve? uti?e na odre?ene biljke, kaošto su bosiljak, korijander, a ponekad i brokoli. Imaju previše gljivica. Moglo bi biti zbog zaprašivanja, jer šta god da radimo, ne pomaže. Ne deluje kako treba. Izgleda da se radi o gljivi?nom oboljenju.”

“Kad sam po?eo sa uzgojem, proizvodnja mi je bila 100%. Ali zadnjih 4 godine, spao sam na 50%, 75% ako u?em u slede?i usev, jer sam izgubio sve.  Zato sam po?eo da menjam useve, da pokrijem gubitak. Moja proizvodnja hrane je opala najmanje za 60% zadnjih  deset godina.”

“Zabrinut sam, znate… Mogu?e je da odemo… da nam posao propadne ako nastave to da rade. Zaista treba da prestanu to da rade. Samo u to verujem, jer mi ne možemo promeniti sistem, majku prirodu. Moramo nastaviti ovim putem. To nije mogu?e. “

Michael Agne, nezavisni trgovac

“Vremenski doga?aji su jedna od klju?nih komponenti za ve?inu dobara kojima se trguje. Uzmimo poljoprivrednu grupu – kukuruz, soju, žito, nešto iz tog reda, vreme je daleko najve?i faktor uticaja na cenu ove robe. Ako propadne usev jednog farmera, i imamo veliku nestašicu roda, recimo, kukuruza, to ?e se odraziti na svaku kompaniju koja koristi kukuruz u svom proizvodnom procesu. Bi?e ga manje. A svaki put kad je ne?ega manje, to stvara rast cena. Raste potražnja. Jer ga nema dovoljno. Kompanije to znaju. Onda ?e podi?i više cene robe zbog loših vremenskih uslova i o?igledno, potroša? ?e platiti tu cenu, a mega kompanije profitirati.”

Ako pogledamo u?estalost izumiranja vrsta, za koju se danas procenjuje da je 1000 puta ve?a od prirodne, normalne, slika za koju biste pomislili da ?e alarmirati normalne ljude, koja je 100 000% od normalne, a 70% do 80% tog izumiranja biljaka i životinja, vezano je za gljivi?ne infekcije. Poznato je da geoinženjerske ?estice podsti?u razmnožavanje gljivica.

Abioti?ki stresovi su suša, hladno?a, teški metali, višak vlage u zemljištu, a Monsanto ima patent sa svim tim abioti?kim stresovima. Biljke sa kojima je povezan su sve, od jabuka do tikvica.

Veza Chemtrailsa i proizvodnje GMO hrane

Karoline “Kory” Muniz

predava? o hrani bez GMO, obezbe?iva? holisti?ke zdravstvene zaštite

Karoline-Kory-Muniz

Monsanto je jedna od najve?ih hemijskih kompanija na svetu. tako?e, trenutno poseduju 90% svetskih kompanija za proizvodnju semena, i oni su najve?a kompanija za proizvodnju genetski modifikovanog semena.”

I šta Monsanto radi? Kukuruz je vode?i jer kukuruz je skoro u svemu. Kukuruz je glavni usev, a Monsanto vodi u kukuruznim proizvodima pre svega ostalog. Monsanto vodi u proizvodnji kukuruza otpornog na sušu i kukuruza otpornog na abioti?ke stresove. Suša i poplave a sve je to abioti?ki stres. Poplava. Neumereno zemljiše. To je sve što proizvodi stres biljaka.

Istoja uzgoja je bila ovakva: farmer je posejao seme u zemlju, u zemlji je bilo hranljivih sastojaka koji omogu?avaju biljci da raste, a onda na kraju sezone uzgoja, on je uzeo nešto semena, i sa?uvao ga za slede?u godinu, od koga ?e rasti slede?i usev.

“GMO je genetski modifikovan organizam, i tako?e se zove GE, genetski inženjering.

“Ali genetski modifikovano seme je takvo da se naziva terminatorsko seme. Terminatorsko seme ne?e proizvesti drugo seme. Sa terminatorskim semenom, farmeri moraju da idu u Monsanto svake godine i kupuju seme po ekstremno visokim cenama. Izvan SAD su ura?ene studije koje pokazuju da su genetski modifikovano seme, i biljke koje rastu iz njega, ekstremno štetne za ljude i ostali život na planeti.”

 

Sušna zemlja

“Sa druge strane, toplotni stres ?e biti jedna od stvari, ili mislim da ?e biti jedna od stvari, koja bi mogla ograni?iti proizvodnju useva širom tropskih predela. Postavlja se pitanje poente, ako mislite da ?e biti koristi mnogim ljudima a nekim ljudima štete, kako se postaviti prema tom pitanju pravednosti, kakve su opcije za suo?avanje s tim?”

“Zaista je interesantna stvar koju sam našla: Agencija za zaštitu sredine je zaklju?ila da su toplotni incidenti, suša, poplava, hladno?a i drugi abioti?ki stresovi u porastu. I gubici zbog toga ?e se duplirati do 2030. godine. Onda ?e vam ponuditi rešenje. Kad do?e takvo vreme i zbriše vas, ili imate problem sa sušom, “Suša? Mi imamo seme za vas!”imamo kukuruz otporan na sušu, samo za vas, reši?e sve vaše probleme.” “Usput, morate da potpišete ovaj ugovor na 40 strana, da kad po?nete da sadite naše seme, pripadate Monsantu. Vremenske katastrofe izgleda da su direktno povezane sa porastom Monsantove prodaje.”

“Bi?e “imati ili nemati”. Jedna od stvari o kojima se raspravlja u okviru globalnog geoinženjeringa je koje ?e zemlje imati a koje zemlje ne?e imati kad se preduzme ovakav tip klimatske sanacije. Mnogi ljudi na odre?enom nivou, uglavnom privatne korporacije finansirane od strane vlade SAD, nadaju se da ?e imati.”

David Keith, geoinženjer

“?injenica da je nešto jeftino ne zna?i i da je dobro. Uskoro ?u do?i do toga, ?injenica da je nešto jeftino deo je velikog problema upravljanja. ?injenica da je jeftino zna?i da svaka mala država ili ?ak pojedinci, mogu to da rade. To je veoma opasna stvar.”

Eli Kintisch, science magazine

“10 miliona dolara godišnje, a možda i daleko manje od toga, troši na geoinženjerska istraživanja. To je miks nešto vladinih sredstava i privatnog novca, uklju?uju?i podršku Bila Gejtsa.”

Rosalind Peterson

Bil Gejts investira u geoinženjering. Geoinženjering uništava useve. Monsanto obezbe?uje seme da zameni te useve. Bil Gejts investira u Monsanto, zna?i da Bil Gejts zara?uje gomile novca, Monsanto zara?uje gomile novca, a mali farmeri su zdrobljeni.

Cene kukuruza rastu zbog teške suše u ovoj zemlji, u zemlji odakle dolazi 41% svetske proizvodnje kukuruza. Cene kukuruza su više. Farmer ima više novca. I šta onda radi? Kupuje ?ubriva, koja se smanjuju na  zalihama ili biraju  genetski modifikovano seme od Monsanta. U Africi. 2011. je bila teška suša. To ne donosi ništa drugo osim smrti. To uzrokuje gladovanje. Uzrokuje nedostatak hranljivih sastojaka.  Uzrokuje teške nedostatke vode. uzgajate bez vode?

Ne možete ništa da uzgajate bez vode. I šta Monsanto radi? Kažu, “Imamo za vas kukuruz otporan na sušu.” Radi se jak pritisak da se bioinženjerski usevi donesu u Afriku. Oni gledaju na teške uslove kao na priliku. Oni su kapitalisti katastrofe.

Ako pokušaju da sade ranije tokom godine, mogu da pokušaju da sade još jednom. Kupuju još semena. Kupuju Monsantovo seme. Samo pokušavaju da se izvuku iz toga. Ako dovoljno izmenite vreme, skra?ujete period uzgoja, možete napraviti dovoljno katastrofa, i ako obezbedite seme, oni ?e do?i kod vas.

“Geoinženjeri su naveli u zapisima da bi po?etak globalnog inženjeringa mogao da uzrokuje suše u Aziji i Africi. A to su naveli ameri?koj javnosti zbog o?iglednog razloga. Zašto bi rekli ameri?koj javnosti da tako?e mogu uzrokovati suše i ovde? Nema ništa posebno u Americi i ovdašnjoj geografiji što nebi stvorilo isti efekat kao u Aziji i Africi.

Ako je atmosfera ispunjena ?esticama, te ?estice smanjuju i rasturaju padavine, ta?ka. Ima previše jezgara za kondenzaciju, i kapljice kiše se ne formiraju i ne padaju kao kiša. Jednostavno se zaka?e za te sitne ?estice i presele se dalje. I upravo to vidimo. “

Planovi geoinženjera

“Jedan od predloga geoinženjera je bio da genetski modifikujemo drve?e i biljke, da genetski modifikujemo useve da budu otporni na aluminijum, i na tome se radi u ovom trenutku. Deo šeme geoinženjeringa je: “Ubaci?emo sve te hemikalije i ?estice u našu atmosferu, što ?e uzrokovati zaga?enost vazduha i vode, promene u pH vrednosti zemljišta, i poremetiti poljoprivrednu proizvodnju do visokog stepena.

Tako, umesto da kažemo da možda nije dobra ideja da zaga?ujemo naš vazduh, vodu i zemljište sa hemikalijama koje ubacujemo u atmosferu, i koje padaju dole, postoji plan na kom da se neki usevi modifikuju da budu otporni na aluminijum, na tipove hemikalija i ?estica koje ?e ubaciti u atmosferu.”

Samo ?e biti gore, sve do ta?ke gde ne?emo mo?i ništa da uzgajamo osim Monsantovog genetski modifikovanog semena, otpornog na abioti?ke stresove. Hemijske kompanije i Monsanto i sve te kompanije rade zajedno da nas naprave totalno zavisne od njihovih proizvoda za uzgoj kukuruza i uzgoj bilo kakvih poljoprivrednih prozvoda ili drve?a, bilo ?ega.”

“Korporacije ?e odre?ivati ne samo gde pada kiša i ko je dobija kroz planove geoinženjeringa i modifikacije vremena, ve? ?e re?i i da su to jedini usevi koji ?e rasti u oblastima gde izbacuju otrovne hemikalije koje padaju i menjaju zemljište. A jedna od osnovnih stvari ljudskog društva je da trebamo hranu i vodu.”

“To su dve stvari, koje su najozbiljnije zavisne od dobrog vremena, od kiše u pravo doba godine, od sunca da bi usevi rasli. Ako nema dovoljno sunca, oni ne rastu. Od previše vode biljke umiru. Od premalo vode biljke umiru. Sve se to vra?a na koli?inu hrane koja je dostupna. Ako izgladnite narod, on ?e biti mnogo ranjiviji.”

“Bi?e mnogo lakše manipulisati njima i prisiliti da rade šta god vlada želi da rade. Ako kontrolišete koliko ima hrane ili njenu dostupnost kroz stvari kao što je vreme ili koriš?enjem vremena kao strateškog alata, vojno, možete dramati?no uticati šta se dešava u državi.

Rade?i to iznova i iznova postepeno kroz region, možete izmeniti politi?ku sliku ?itavog regiona. Možda to ?ak možete izvesti i na mnogo širem regionu. Stvorite što više nestabilnosti i onda do?ete i kažete: “Imamo ove divne, brzorastu?e, genetski modifikovane kulture. Sa njima ?ete imati šta da jedete, za manje od tri nedelje.

“Zamislite da kontrolišete snabdevanje hranom, mogli biste konsolidovati finansije i politi?ki interes države. Može li prognoza vremena omogu?iti grupi ili pojedincu da profitira od tog znanja znaju?i kakvo ?e biti vreme ili njegova struktura? Apsolutno. Od toga zavisi sva roba. Zavisna je od prognoze vremena, kakvo ?e vreme biti na odre?enoj lokaciji, i to je direktno povezano sa cenom te robe. Apsolutno. Bez sumnje.

Dok postoje brojni planovi vezani za ove štetne programe, jedna stvar je sigurna: Oni mogu biti upotrebljeni za kontrolu vremena a to korporatizuje svaki prirodan sistem na planeti. To omogu?uje odre?enim pojedincima da prikupe enormne koli?ine i novca i politi?ke mo?i, na štetu svakog živog bi?a na planeti. Po samoj definiciji, programi geoinženjeringa su direktan napad na najelementarnije aspekte prirode.

“Dokumentovali smo sa kompjuterskih modela neke neželjene posledice. Ako je takva kontaminacija prisutna, zar ne bismo trebali da to istražimo? Zar ne bi lokalne agencije trebalo da istražuju, što su o?igledno odbile da rade? Nema sumnje da je klimatski inženjering na velikoj razmeri netestiran i opasan. Prili?no snažno bih se usprotivio da to ne postoji. Mislim da kapaciteti da se to uradi u inženjerskom smislu svakako postoje, i to je deo razloga što ozbiljno moramo razmisliti kako da upravljamo time. Mi udišemo gomilu metala, i to se ne može pore?i.

Ako se geoinženjering nastavi, i nastavi manipulacija vremenom, i nastave genetske modifikacije, izgubi?emo našu mogu?nost da uzgajamo dobru, hranljivu hranu. Izgubi?emo našu mogu?nost za razvoj. Li?no smatram ovo izbacivanje otrova u našu atmosferu, zajedno sa nuklearnim zra?enjem, kao najozbiljnije pretnje našem zdravlju i našoj okolini.”

sistem-zaprasivanja

Videli smo da UV zra?enje, kao poznate posledice geoinženjeringa, uništavanje ozona. Videli smo strukturu padavina poreme?enu na na?ine koje meteorolozi nisu u stanju da objasne ili predvide. Izazov je za sva lica meteorologa, za sve njih, bilo da su svesni ili ne, pre ili kasnije, bi?e toga svesni. I ja sam prošao kroz period otkrivanja, “Kako ovo nisam primetio ranije? Kako? Mislim, stvarno, ja od ovoga živim. Kako to nisam video?” Izgleda da smo izgubili našu moralnu nit i naš eti?ki kompas kad pri?amo o tome kako bismo trebali živeti u okviru eksperimenta koji neko drugi sprovodi.

“Ako biste znali ili mogli predvideti vreme u bilo kom trenutku u bilo kojoj oblasti, onda biste kontrolisali sudbinu ?ove?anstva i koliko ?e platiti za sve.”

“Vašington nije odgovoran za prose?nu osobu. On je odgovoran za komercijalne interese, ko može da potroši milione na kampanju bez ograni?enja.”

“Mo? stvara ovisnost. Mi uzimamo ono što je Tvorac stvorio, prisvajamo njegov autoritet i dajemo ga korporacijama. Zabrinut sam da jedna osoba ili grupa pokušava da stvori prevagu nad celom planetom.”

“Mislim da niko nema pravo da se igra Boga, posebno kad izbacuje ?estice i hemikalije u atmosferu, jer ima i nenamernih i poznatih posledica. Mi ne znamo sve. Ne možemo preuzeti ulogu Tvorca bez suo?avanja sa posledicama. To nije dobra ideja.”

“Atmosfera i Zemlja pripadaju svima nama. Obezbe?uju nam hranu koju jedemo, vazduh koji dišemo, vodu koju pijemo, i niko ne bi smeo imati pravo da to poseduje.”

“Primetite da tako?e ima i ogroman politi?ki, socijalni, i ekonomski uticaj. I ne želimo jedno gigantsko, planetarno “izvini“, ogromno “izvini”, pri kome ste izgubili život.”

“Oni stvaraju vešta?ku sredinu da zamene prirodnu sredinu. Pocepani ozonski omota?, globalne suše, zatrovana zemljišta, otrovane populacije. Zar te stvari nisu bitne? Uti?emo na ekosistem na na?ine za koje nikad nismo bili sposobni pre. Ceo koncept je bukvalno izigravanje Boga sa tehnologijom koju danas imamo u rukama.”

“Sve je zbog novca, vreme je još jedan oblik trgovine, na?in na koji centralna komandna grupa trguje drugim oblikom života.”

“To prikuplja ogromne koli?ine dobrobiti nekolicini. I oni to pokušavaju da rade u svim aspektima ekonomije. To njie vredno novca. To je moja budu?nost.”

“Ohrabrujem ljude da se uklju?e u projekte za koje su zainteresovani, bilo da je to jedan ili drugi. Za napredak, moramo da se organizujemo lokalno, nacionalno i globalno da razotkrijemo i zaustavimo ova dešavanja smesta. “

“Mislim da je to pravi odgovor za sve nas, da prepoznamo da postoji mo?nija mreža od interneta. To je ljudska rasa. Povezani smo na na?in koji je prili?no mo?an. Suština je raditi ono za šta znamo da je dobro i iskreno, nešto do ?ega nam i što možemo.”

“Molim vas recite svima koje poznajete o ovome. Prenesite ovu poruku na sastanke zajednica, demonstracije i druge javne doga?aje. Na?in na koji radimo ?e obezbediti zaklon ostalima da iza?u. I najviše me zanimaju oni koju duvaju i pištaljke.”

“Pošaljite ovaj film farmama u okolini, medijskim grupama, grupama za ometenu pažnju, alchajmer i astma grupama, i ostalim organizacijama koje bi nešto uradile kad bi znale. Jer mi zaslužujemo budu?nost.”

Zašto nas zaprašuju? Nagrađivan film “Why in the World are They Spraying?” vuja

Summary:


User Rating: 4.7 (5 votes)

Tags: , , , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑