Kanabis konoplja

Published on April 22nd, 2013 | by vuja

195

Ulje od konoplje, zdravlje iz prirode, lekovito kanabis ulje lek za sve


Postoji mnogo svedo?enja ljudi koji su sa modernog sistema le?enja, koje im ina?e nije ni pomagalo, po?eli da tragaju za alternativnim metodama. U prirodi se nalaze lekovi za sve bolesti. Svi smo mi deo te prirode i to je normalno, samo što smo se vremenom udaljili krivicom raznih interesnih grupa.

Što se ti?e zdravlja ljudi odgovorna je jedna od najprofitabilnijih globalnih industrija, farmaceutska (mnogi bi rekli farmaceustka mafija).

Ulje od konoplje je jedno od tih prirodnih lekova.

„Kanabis je prirodna supstanca, pa se iz tog razloga ne može patentirati. Svako ko se malo razume u biljke može ga uzgojiti dakle njegova proizvodnja mogla bi biti u rukama ljudi, a ne korporacija koje zara?uju 200 milijardi dolara godišnje od posla sa rakom.“ – To je sigurno

What if Cannabis Cured Cancer – Odli?an film

Da li supstance koje se nalaze u kanabisu mogu da spre?e ili ?ak izle?e rak? Otkrijte istinu o ovoj drevnoj medicini od svetski poznatih nau?nika koji su istraživali Cannabinoide i koji ?e vam ilustrovati svoja zaista fenomenalna otkri?a. What if Cannabis Cured Cancer objašnjava kako smo svi ro?eni sa jednim oblikom marihuane (endocannabinoids), a kada se konzumira THC, naš endocannabinoid se uklapa sa THC-om kao “klju? i brava” ?ime se podsti?e smrt ?elija raka bez ošte?enja zdravih ?elija organizma.

Mo?an i prosvetljuju?i film o budu?nosti kanabisa, a možda ?ak i budu?nost medicine. Pripoveda? -Peter Coyote. “What if Cannabis Cured Cancer sumira izvanredne rezultate istraživanja u toku nekoliko poslednjih godina o raku i zaštitnim efekatima jedinjenja marihuane. Ve?ina lekara nisu svesni ovih informacija i implikacija za prevenciju i le?enje. Ovaj dokumentarni film predstavlja neoborive dokaze da je naša trenutna politika o kanabisu kontraproduktivna i pogrešna. Odli?an film.” – Andrew Weil, M.D, “izuzetno zna?ajan film.” Julie Holland, MD Dr. Medicine. What if Cannabis Cured Cancer osvjetljava niz skorijih zaklju?aka koje ?e promeniti mišljenje o marihuani kao leku u budu?nosti.

“… postoje endokanabiodni sistemi u organizmima od pre 600- 700 miliona godina, za konoplju se smatra da se pojavila pre 60- 70 miliona godina…”

“… ljudi koji puše travu, re?e oboljevaju od raka plu?a, ?ak i od onih koji ne puše uopšte, ?ak ni cigarete…” Dr Donald Tashin, istaživa? univerziteta UCLA, pulmolog

Iz intervjua sa Rick Simpsonom

Od 2003. Rick Simson je pomogao mnogim osobama (oko 5000) u borbi protiv kancera. Ogromna ve?ina je izle?ena, a ostalima je drasti?no poboljšan život, i to koriš?enjem ulja od kanabisa. Pro?itajte intervju sa Rick Simpsonom.

Da li postoji protokol za le?enje?

Postoji protokol, i treba ga se držati kako bi se osigurao efikasan tretman. Male koli?ine ulja mogu da se koriste za le?enje raka kože, ili ulje možete pored gutanja i inhalirati za potrebe le?enja plu?a.

Za le?enje raka unutrašnjih organa, ulje mora da se unese u organizam. Preporu?ujem, tri ili ?etiri doze dnevno, otprilike veli?ine pola zrna suvog pirin?a. Jedino kada preporu?ujem ve?u dozu je je ukoliko je pacijent u izrazito bolnom stanju. ?esto, mnogi od tih ljudi su ve? zavisnici od opasnih i smrtonosnih lekova za ublažavanje bola.

Predlažem da se na svakih ?etiri dana doza polako pove?ava sve dok pacijent ne do?e do gram dnevno. Ve?ini je to dovoljno dok se ne izle?e.

Kakva je tolerancija na ulje od konoplje?

Svi mi imamo razli?ite tolerancije za razli?ite lekove. Tolerancija se kod ve?ine gradi veoma brzo i kod prose?ne osobe obi?no traje oko 90 dana ukupno, taman za tretman od 60 grama. 60 grama je dovoljno da izle?i rak, ali ve?ini koji su pretrpeli štetu od hemoterapije i zra?enja može biti potrebna duža terapija, da poništi štetu koju je medicinski sistem ostavio za sobom.

Za neke spoljne oblike kožnih oboljenja, i sl., gde puna snaga ulja nije potrebna, ulje se može mešati sa kremama i praviti melem. Mešanje ulja od konoplje sa kremama za lice ?ini ?uda za ten, ako sebi dajete tretman lica sa njom.

Znam iz iskustva sa da je konopljino ulje u osnovi lek za sve. Možete li potvrditi ovo?

Istorijski postiji izraz panacea, što u prevodu zna?i lek sve. Iz mog iskustva, videvši efekte ulja od konoplje u raznim medicinskim uslovima tvrdim da je ulje od konoplja lek sve. Konoplja je korisna u le?enju prakti?no bilo koje bolesti ili stanja. Iz našeg iskustva ulje je veoma korisno za ve?inu kožnih oboljenja, može da se meša sa kremama ili ?ak i losionima za sun?anje. Zar ne bi bilo lepo da iza?ete na sunce, a ne morate da brinete o raku kože?

Zašto je ulje od konoplje dobro protiv KANCERA?

Za koju vrstu kancera je ulje od konoplje efikasno, tj. da li postoji neka vrsta na koju nije efikasno?

Konopljino ulje  je dobro za sve vrste raka, i ja ne znam ni jedan tip raka na koji ulje nije bilo efikasno. ?uo za sam studiju koja tvrdi da THC može da izazove odre?enu vrstu raka, mogu samo da kažem da je ta studija pogrešna. Jednostavno re?eno, rak je samo mutirna ?elija, THC ubija ?elije mutirane ?elije.

Ako želite znati koji tretmani mogu da izazovu rak, ne treba da idete dalje od hemoterapije i zra?enja, oba takozvana “tretmana” su veoma kancerogena i zahtevaju nakon toga skupe lekove (pretpostavljate kome ovo odgovara). Drugim re?ima, ovi tretmani i mogu da izazovu rak. ?ak CT skeniranje izlaže telo masovnoj dozi zra?enja. Radijacija izaziva ?eliju da mutira, a mutirana ?elija = kancer.

Kad ljudi do?u kod mene sa dijagnozom raka naravno preporu?ujem ulje, ali zajedno sa uljem od konoplje sugerišem i promenu dijete. Proteini iz vo?a i povr?a su u borbi protiv raka. Životinjski proteini podsti?u rak. Tako da je najbolje da se klonite životinjskih proteina. Ja preporu?ujem i velike doze vitamina, posebno vitamina C, ovo je poznato kao Gerson terapija. Tako?e, postoje i mnoge druge prirodne stvari koje ?ovek može da koristi u borbi protiv raka.

Dovo?enje optimalne kiselosti u organizam (Ph balans) je tako?e važan (Ph balans se lako postiže uz pomo? zeolita – prim. aut.) Pšeni?ne klice su isto dobre. Vitamin B17 je zna?ajno koristan za obolele od raka. Svaki dan jedem semenke iz dve jabuke. Kao kajsije, i jabuke sadrže vitamin B17, tako?e poznat kao laetrile. VitaminB17 u sebi ima dobar skor u borbi sa rakom.

Mnogima kojima sam davao ulje i koji nisu menjali ishranu, le?enje je trajalo duže. Sa moje ta?ke gledišta, bilo ko oboleo od raka treba da se trudi da maksimalno pove?a svoje šanse za opstanak. Dakle, u svakom slu?aju kristite ulje od konoplje, ali nemojte ignorisati druge korisne prirodne tretmane.

Koliki je procenat uspešnosti le?enja?

Trebalo bi da bude izle?eno 4 od 5 teško obolelih, ako su koristili sve mogu?e alternativne metode. Me?utim, tu je otprilike jedna petina koja je toliko bila ošte?ena da bez obzira šta radili ne možete da ih sa?uvate. ?ak i ako može da se izle?i rak kod njih na kraju ih ubija šteta od hemoterapije i zra?enja. Ovi ljudi ne umiru od raka, oni umiru od takozvanih “medicinskih tretmana” koji dobijaju od medicinskog sistema.

Za koji broj ljudi znate da su se izle?ili uljem?

Izle?ili smo 1.500 ljudi u poslednjih šest godina. Zbog ilegalnog statusa kanabis ulja ne vodimo evidenciju, ali je sigurno da sam video stotine izle?enih ljudi sa eksternim i internim vrstama raka.

kanabis ulje le?i rak
Mala devoj?ica je izle?ila leukemiju uljem kanabisa. Da li je to bolje, ili život pod lekovima, koji se po pravilu završi u pubertetu?

Kada ljudi do?u do mene sa dijagnozom raka, oni koji su odbili hemoterapiju ili zra?enje, gotovo sigurno mogu da se itle?e, osim ako se do?u veoma kasno.

Imali smo jedmog gospodina kome su u bolnici dali još 24 sata života. Lekari su odbili da mu daju ulje, pa je njegov sin to uradio. Ve? sutradan, ovaj ?ovek se otpušten iz bolnice, otišao ku?i i ostao na ulju. 14 meseci kasnije, ovaj 83-godišnjak je umro, ali ne od raka plu?a, on je umro od ve? postoje?ih sr?anih problema. Tokom ?etrnaest meseci on je uživao dobar kvalitet života i umro je u snu bez bola. Zar to nije bolje nego umreti u bolnici, daviti se u sopstvenim te?nostima od raka plu?a?

Obe?avam svima koji mi do?u, jednu stvar… ulje ?e im ili spasiti život ili ?e im ga olakšati bez lekova kao što je morfijum.

Koji su pacijenti najteži za le?enje?

Ljudi koji su najteži za le?enje su oni koji su sebi dozvolili da do?u do tog krajnjeg stadijuma bolesti, dodatno ošte?eni od strane zdravstvenog sistema. Hemoterapija i zra?enje su kancerogeni tretmani, drugim re?ima izazivaju rak. Hemoterapija i zra?enje mogu smanjiti veli?inu tumora, ali na kraju, obi?no, svi takvi tretmani prouzrokuju ponovno širenje.

Koliko obolelih od raka kože ste izle?ili

Izle?ili smo na stotine ljudi sa rakom kože. Obi?no rak je nestajao u roku od tri nedelje. Ja predlažem ljudima da le?e svoje karcinome kože sa uljem sve dok ne postoji ništa osim roze kože, a zatim nastavak terapije još dve nedelje kao da je rak je i dalje tu. Ja predlažem da to rade u slu?aju da postoje zaostale ?elije raka. Niko do sada nije prijavio da mu se vratio raka kože.

Uporedite nam ovaj tretman sa standardnim medicinskim postupkom

Ne postoji pore?enje le?enja karcinoma kože sa uljem od konoplje i medicinskim sistemom koji je danas u upotrebi. Ponekad im je operacija uspešna ali u mnogo slu?ajeva rak se vra?a iznova. Medicinski sistem tako?e koristi i druge tretmane za rak kože kao što je te?ni azot. Ovaj tretman je bolan i u mnogim, mnogim slu?ajevima rak se vra?a. Kada se kanabis ulje koristi za le?enje raka kože ne donosi nikakvu štetu zdravim ?elijama.

Da li biste opisali kako THC deluje protiv zdravih ?elija?

Kada se uzme ulje konoplje kao lek protiv raka, THC u ulju izaziva nagomilavanje masti molekula po imenu Ceramide. Opet, kada Ceramide do?u u kontakt sa ?elijama raka izazivaju programiranu smrt ?elija raka, a ne nanose nikakvu štetu zdravim ?elijama.

Ulje od konoplje i le?i i druge bolesti

Dijabetes

Dijabeti?ari koji su ranije dijagnostikovani se obi?no lako le?e. Ljudi koji su imali dijabetes dugo i trpeli bolest godinama ?e se le?iti duže. ?ak i teško oboleli, ako se uzima pravilno ulje, obi?no u roku od šest nedelja nemaju potrebe za insulinom kasnije. Šteta koju ova bolest može izazvati u našem telu zahteva znatno više vremena se ispravi. Ulje izgleda da ima sposobnost podmla?ivanja pankreasa veoma brzo.

Ja uvek govorim ljudima da pokušaju da izbegnu lekove jer te hemikalije iz lekova mogu da neutrališu dejstvo ulja.

Nije neobi?no za dijabeti?are da više ne zahtevaju insulin posle samo nekoliko nedelja na ulju. Iz mog iskustva ulje konoplje ima mogu?nost da podmla?uje pankreas, dakle smanjuje potrebu pacijenta za insulinom do te mere dok  insulin više nije potreban. Posle uzimanja ulja dijabeti?ari koji su bili na restriktivnim dijetama godinama se ponašaju kao dete u prodavnici slatkiša. Odjednom, ponovo mogu da jedu sve što nisu mogali. Konopljino ulje može da popravi štetu nastalu tokom bolesti, kao što su loša cirkulacija, itd. i kako vreme prolazi, ulje ?e izle?iti ?ir dijabetesa i iz našeg iskustva ulje konoplje je efikasno za sve vrste dijabetesa.

Infekcije

Podrazumeva se, ako se le?e dijabeti?ari onda se i ve?ina infekcija le?i lako.

Upale, artritis

Artritis je upala uz otok i bol. Osloba?anje od upala je jedna od najstarijih lekovitih upotreba konoplje. Mnogi sojevi konoplje su efikasani za artritis. Za razliku od sinteti?kog THC-a ulje sadrži i druge sastojke kao što su CBG i CBD, koje imaju bolja svojstva u borbi protiv upale od sinteti?kog THC-a.

Hroni?ni bol

Ako imate odgovaraju?e sojeve ulja, ne postoji ništa bolje za hroni?ni bol od ulja konoplje. Medicinski tretmani za hroni?ne bolove prate opasne nuspojave i zavisnost. U suštini, svi ovi lekovi su maska bola, bez izle?enja. Kada koristite ulje konoplje za hroni?ni bol ne samo da smanjujte bol, ve? le?ite i uzrok vaše patnje. Jer svakom ko pati od hroni?nog bola konopljino ulje je daleko najbolji tretman, jer ne ?ini nikakvu štetu organizmu.

Imao sam prilike da vidim da konopljino ulje ublažava bolove gde to ni morfijum nije mogao. Konoplja ima sposobnost da eliminiše bol. Farmacija ne ?ine ništa da izle?i osnovni uzrok bola, oni jednostavno samo maskiraju bol. Realno, ne postoji pore?enje izme?u konoplje i lekova.

Opekotine

Znam iz li?nog iskustva da ne postoji bolji tretman teških opekotina od ulja konoplje. Ako se ulje se nanosi ope?eno mesto, minut je potreban da bol nestane i ubrza se ozdravljenje. Video sam teške opekotine tre?eg stepena potpuno zale?ene i u jedanaest dana su bili bez ožiljaka. Ukoliko bi bolnice koristitile ulje konoplje u svojim tretmanima opekotina, ljudska patnja bi bila znatno smanjena.

?irevi, bradavice, mladeži

?ir u telu može da se izle?i tako što se guta ulje. Nezdravi ?irevi, bradavice i mladeži na telu mogu da se uklone samo oblozima od ulja.

Migrene

Mnogi ljudi su otkrili da ulje vrlo efikasno smanjuje u?estalost njihovih migrena, a u mnogim slu?ajevima su potpuno eliminisane.

Astma

?ak i pušenje je korisno za mnoge asmati?are, ali konzumiranje ulja ili isparavanje je mnogo efikasniji i lekovitiji na?in za le?enje astme.

Anksioznosti, paranoje

Mislim da anksioznost i paranoja sa upotrebom ovog leka može znatno da se smanji ako bi sistem jednostavno prestato da hapsi ljude za koriš?enje. Kada po?inju tretman sa uljem, ja kažem ljudima: ” Ako ulje uti?e da vam se spava, ne bojte se.” Neki ljudi mogu postati anksiozni dok pokušavaju da prevazi?u opuštaju?i efekat ovog leka. Mnogi sojevi konoplje imaju veoma nizak potencijala da izazovu anksioznost, ali neki sojevi ne.

Depresija

Sativa indica je efikasna u le?enju depresije. Ja ?esto koristim sojeve sative za le?enje ljudi zbog njenih energetskih mo?i. Za ve?inu ljudi koji mi dolaze su sa ovom ozbiljnom boleš?u, mislim da je san i odmor dobar pokazatelj da je izuzetno korisna za ova stanja.

Insomnija

Što se ti?e nesanice ne postoji ništa bolje od pravilnog koriš?enja ulja od indica sative.

Ožiljci

Video sam zale?ene opekotine koje su ostavile užasne ožiljke. Kroz istoriju, konoplja je imala dobru reputaciju za vidanje rana ostavljaju?i malo ožiljaka ili nikakve. Davao sam ulje mnogima koji su imali loš ten, ožiljke i probleme na licu, posle tretmana sa uljem poboljšanje njihovog tena je bio zapanjuju?i.

Vitalni organi

Veliki broj ljudi koji su se javili došli su za le?enje vitalnih organa. Iz našeg iskustva, ?ini se da ulje od konoplje podmla?uje mnoge organe u našem telu. Mislim na bubrege, plu?a, jetru, pankreas, itd. Ljudi koji su u velikoj meri imali poboljšanje, zaista, ?ak smo videli poboljšanja funkcije mozga kod Alchajmerove bolesti, itd.

Ure?enje telesne težine i detoksikacija

Ulje konoplje je odli?no detoksifikaciono sredstvo i nije neobi?no za ljude koji su gojazni da izgube mnogo kilograma tokom le?enja. U mom slu?aju, uljem sam izgupio 30 kilograma, ali sam video da ljudi izgube i više. Kada koristite ulje konoplje nije kao da ste na dijeti, možete da jedete koliko želite. Ulje izgleda da obuzda apetit gojaznih osoba i ne znam ni bolji ili sigurniji na?in da izgubite težinu, a ujedno u mnogim slu?ajevima ulje može da stimuliše apetit osoba koja treba da dobijaju na težini. Baš kao što sam rekao, ulje želi da dovede telo u ravnotežu.

Da li je mislite ozbiljno da se može skinuti višak kilograma bez vežbanja?

Da.

Leukemija

Kad le?imo leukemiju sa uljem od konoplje dobijamo veoma brzo sjajne rezultate. Leukemija, iz mog iskustva, se najbrže le?i. Prvo mesto gde se THC nalazi po unošenju je krvotok. Ako je rak prisutan u krvotoku, ne?e biti prisutan dugo!

Psorijaza

Ja ne znam za bolji tretman za psorijazu od tretmana sa uljem od konoplje. Psorijaza dolazi iz tela i može se le?iti tako što se guta ulje i uz spoljni tretman dobijaju se odli?ni rezultati i vrlo ?esto se psorijaza nikad ne vrati.

AIDS

Na YouTube snimku momak opisuje svoje iskustvo sa ublažavanjem simptoma AIDS-a. Možete li nam re?i nešto više o tome?

Shawn koji ima video na YouTube je patio od side dvadeset godina. Šon je po?eo konzumiranje ulja i u roku od mesec dana Šon je smanjio unos farmaceutskih lekova od trideset šest tableta dnevno na deset tableta dnevno. Trenutno, Šon konzumira ulje i ne koristi više pilule. Šon sada nosi nula posto virusa i ako se ovo nastavi, medicinski sistem ?e morati da se izjasni da je izle?en od AIDS-a.

Multipl skleroza (MS)

Kakva su iskustva sa le?enju multipl skleroze? Ljudi ve? znaju da ulje može da pomogne ali ne znaju kako da ga koriste…

Nedavno smo dobili izveštaj od dame koja pati od MS, koja je uzimala dva grama visoko kvalitetnog ulja od konoplje, efekat le?enja je bio veoma uspešan, iako ga više ne koristi godinu dana ona je i dalje u dobrom zdravlju. Iz mog iskustva Multipl skleroza je izle?iva, ali oni koji su dugo bili bolesni treba?e vreme da se popravi šteta koju je ova bolest je izazvala. Mnogi oboleli od Multipl Skleroze puše konoplju za olakšanje, ali ih to ne?e izle?iti. Jedini na?in je uzimanje ulja redovno dok se ne izle?e.

Autizam, Mentalni Poreme?aji

Da li je neko probao ulje za autizam ili mentalne bolesti?

Nemam iskustva sa autizmom, ali mislim da ulje od konoplje može biti veoma efikasno u le?enju ovog stanja. Znam ljude koji su davali svojoj deci sa ADHD-om ulje sa velikim uspehom. Standardni tretman za ADHD podrazumeva hemijske droge kao što su Ritalin – Novartis (prvo dobiješ bolest od vakcina, što ne znaš, pa ti onda daju terapiju koja je ina?e veoma štetna).

Tako?e sam davao ulje ljudima koji pate od bipolarnog poreme?aja, šizofrenije, sa dobrim rezultatima. U mnogim od ovih slu?ajeva hemijskih lekovi izazivaju više štete nego koristi, a ?esto uz upotrebu ovih lekova pacijenti mogu da postanu skloni samoubistvu. Sve u svemu, ja tvrdim da je ispravno napravljeno ulje od konoplje veoma korisno za mnoge mentalne poreme?aje.

Glaukom

Glaukom i njegovi efekti mogu biti dovedeni pod kontrolu prili?no lako. Nije neuobi?ajeno za osobe koje pate od glaukoma, i koje su koristile ulje konoplje da su primetili zna?ajan napredak. Mnogi su morali da smanje diotpriju.

Da li mislite da ima smisla da lekari ne?e ni da spomenu kanabis, iako je u upotrebijoš od 1800?

Ulje konoplje je veoma efikasno na glaukom i ne znam ništa bolje i sigurnije za smanjenje o?nog pritiska, što je poznato decenijama, a ipak medicinski sistem pokušava da ga izbegne. Nažalost, izgleda da je savremena medicina podre?ena profitu, pre nego izle?enju. Ne mogu da objasnim kako oftalmolog može sedeti i gledati pacijenta kako polako slepi i da ne pomogne pacijentu.

Srce i krvni pritisak

Da li imate neke korisne izveštaje za sr?ane bolesti?

Sigurno je da je srce vitalni organ, a iz iskustva znam da ulje može podmladiti vitalne organe. Iako nikada ne sugerišem ljudima da prestanu sa uzimanjem lekove za srce, mnogi su bez štetnih efekata. Ose?am da je efekasnost za sr?ane probleme potrebno još istraživanje, ali iz onoga što smo videli konoplje ulje izgleda veoma korisno za srce.

Da li može da reguliše krvni pritisak?

Ulje konoplje može da reguliše krvni pritisak, zaista sam ga koristio na sebi da regulišem svoj krvni pritisak. Mnogi ljudi koji su koristili lekove ostali su samo na ulju. Od konopljinog ulja se smanjuje krvni pritisak.

Da li može da pomogne sa drugim bolestima unutrašnjih organa?

Iz onoga što sam video mnoge bolesti unutrašnjih organa mogu da se kontrolišu ili izle?e, jer su unutrašnji organ podmla?eni i ozdravljeni i mogu ponovo da nastave svoje dužnosti.

Skolioza – nepavilan rast ki?menog stuba

Molim Vas, recite nam nešto o Vašem filmskom producentu Kristijani i njenoj skoliozi?

Producent filma Run From The Cure, Kristijan Laurette je godinama trpela skoliozu. Desetak godina je savremeni medicinski sistem nudio operaciju, ali sa šasom 50/50 da ponovo hoda. Sa takvim šansama ona je birala bol. Skoro svakodnevno, Dao sam Kristijani ulje od konoplje i za nekoliko dana ona je rekla da nema nikakve bolove u le?ima. Sada uzimanjem nekoliko kapi ulja Kristijana funkcioniše normalno bez bola, njena le?a su oja?ala i ona sada može i bez ulja.

Film Run From The Cure – Kristijan Laurette

Da li je kasno za tretman uljem od konoplje i da li je bezbedno?

Nikada nije kasno da po?nete da koristite ulje. ?ak bolesnici teško ošte?eni medicinskim tretmanima i dalje imaju dobre šanse za oporavak.

?esto dajem ulje obolelima od raka plu?a i leukemije. ?esto ovi tumori mogu da reaguju vrlo dramati?no na tretman uljem i ništa nije neobi?no da se kod njih vide poboljšanja na dnevnom nivou.

Uvek ohrabrujem ljude da po?nu sa trtmanom što pre. Ideja je, što ranije krenete sa uzimanjem ulja bogatim THC-om rezultati ?e biti brži i bolji.

Ve?ini je dovoljno 60 grama, u roku od nekih 90 devedeset dana ili manje. Imao sam jednog ?oveka sa izuzetno nisku toleranciju na ulje tako da je on noristio 60 grama ulja z meseci u brobi protiv raka limfnih žlezdi (limfoma) mada bi bilo bolje da je tretman bio kra?i.

Sre?om retko sam nailazio na ljude sa ovako niskom tolerancijom, ve? je bilo više onih koji su tretman skratili i na mesec dana.

Bezbednost ovog leka je izvan svih o?ekivanja. ?ak i ako se osoba predozira ne postoji nikakva šteta za njih kada efekti ulja prestanu. Naj?eš?i neželjeni efekat koji smo primetili kod ljudi koji su uzeli ve?u dozu je medicinsko stanje sa više spavanja i osmeha na njihovim licima.

Može ulje konoplje u kombinaciji sa alkoholom da proizvede neželjene sporedne efekte?

Nema sumnje da je alkohol jedna od najdestruktivnijih supstanci na ovoj planeti. Iz našeg iskustva ne postoji opasnost po alkoholi?are. ?esto teški alkoholi?ari, koji su koristili ulje konoplje za svoje zdravstvene probleme i izveštavaju da je njihova želja za alkoholom bila veoma smanjena, a neki su ?ak potpuno prestali da piju.

Koje sve lekove može da zameni ulje od konoplje?

Iz našeg iskustva izgleda da može da zameni sve lekove koje medicinski tretman pruža. Hemikalije nisu dobre za nas, i što se pre osoba skine sa lekova to bolje.

Od 1800te je svaka farmaceutska kompanija u Americi je pravila lekove sa sastojcima konoplje. Kralj konoplje, Jack Herer je govorio da se 60-80 % svih lekova tog vremena pravio od konoplje.

Kako to da je konoplja kao lek nestala?

Nema sumnje da je veliki deo lekova napravljenih po?etkom 20. veka bio na bazi konoplje, vremenom su po?eli da se plaše da konolja može izle?iti sve, a pošto je prirodna supstanca, ne može da se patentira.

Mislim da su farmaceutske kompanije tog doba živele u strahu da mogli ostati bez profita.

Sinteti?ki THC

Neki proizvo?a?i ve? proizvode sinteti?ki THC i tvrde da on može da izle?i rak, tako?e…

Da, ja ne sumnjam u to, ali zašto koristito nešto sinteti?ko kada je prirodna supstanca lako dostupni? Postoji samo jedan razlog za to, a to je da uzmu naroda više novca i sa?uvaju profit, sa svojim patentiranim sinteti?kim THC-om.

Što se mene ti?e farmaceutske kompanije mogu da zadrže svoj sinteti?ki THC. Po meni, sinteti?ki THC nije efikasan za mnoge ljude, a tako?e može imati i neželjene nuspojave. Prirodni THC iz ulja konoplje je daleko superiorniji od sinteti?kog THC-a za le?enje bilo kog zdravstvenog stanja.

Ne vidim drugu svrhu proizvodnje sinteti?kog THC-a osim pohlepe.

Da li je ulje od konoplje bezbedno za decu?

Rick Dwyer je rekao u filmu da ponekad ne može da spava kad misli o stradanju male dece u onkološkim bolnicama…

Smatram da je ulje od konoplje ulje savršeno bezbedno za le?enju dece obolele od raka i drugih bolesti. Ja stvarno ne znam kako lekari koji le?e malu decu u onkologiji žive sa tom ?injenicom. Da li oni znaju štetu koju proizvode sa njihovim zra?enjima, hemoterapijom i štetnim, otrovnim hemikalijama?

Svako ko je ikada studirao medicinu zna efekte ovakvih tretmana koji uglavnom održavaju bolest i proizvode smrt sa ovim tretmanima, umesto da le?e.

Kako se ulje koristi u prevenciji bolesti, a da bude bezbedno za decu?

Ja ne vidim ništa bolje za spre?avanje bolesti od ulja konoplje. Smatram da je savršeno bezbedno i za le?enje dece.

Ako deca dobijaju male doze ulja za bolesti kao što su dijabetes, MS, rak, i mnoge druge bolesti i to dovede do izle?enja i ujedno spre?i da se bolest ikada vrati, to je dovoljno. THC i njemu pridruženi kanabinoidi ?e izgraditi sopstvene sisteme u spre?avanju bolesti.

Može li konoplja da pomogne sportistima?

Konoplja bi mogla biti efikasna za sportiste zbog njenih anti-upalni svojstva i svih ostalih lekovitaih dejstva. Ne mogu da zamislim ništa bolje za gr?eve u miši?ima miši?a i druge sportske povrede.

Mnogi  unose i po dvadesetak razli?itih hemikalija svaki dan što ne može da bude dobro za telo.

Nemam pojma zašto su ljudi koji vide sporedne efekte alopatskih lekova spremni i dalje da ih koriste. ?ini mi se da mnogi odbacuju konoplju kao lek samo zbog laži koje su izre?ene od strane naše vlade i UN-a.

Niko nikad nije umro od upotrebe konoplje, voleo bih da mogu da kažem isto za one koji unose ove medicinske preparate po direktivi lekara. Hemijski lekovi su toksi?ni za jetru, što zna?i da te hemikalije ne bi trebalo da budu u našim telima. Oni su otrov. Lekari i ne znaju do kraja kakve efekte imaju razli?itie interakcije lekova (hemijskih supstanci) na naše zdravlje.

Hemoterapija i zra?enje su kancerogeni, što zna?i da ovi tretmani mogu da izazovu rak. Veli?ina tumora može se smanjiti sa hemoterapijom ili zra?enjem, ali u velikom broju slu?ajeva oni jednostavno omogu?avaju da se rak kasnije proširi. Zbog kancerogenog delovanje takvih tretmana i njihove otrovne prirode, oni upropaš?ujui vaš imuni sistem onda kada vam je najpotrebniji.

Koliko mogu da vidim upotreba takvih tretmana je samo brži na?in da se umre. Za neke, hemoterapija i zra?enje funkcioniše kao taktika odugovla?enja, ali na kraju šteta koju ovi tretmani nanesu vašem telu je nepopravljiva.

Tako?e, ja bih upozorio ljude da se drže dalje i od CT skeniranja jer i ona  imaju veliku dozu zra?enja koja mogu ponovo da izazovu rak.

Ulje konoplje nije otrovno za telo i kada ga koristite ne ugrožavate zdrave ?elije. Lekovi promovišu smrt a konoplja promoviše život.

Ja iskreno mislim da su u mnogim slu?ajevima Alchajmerova bolest i sli?ne bolesti ?esto izazvane mešavinom hemikalija iz raznih lekova.

Što se mene ti?e ne postoji adekvatno pore?enje izme?u alopatske i empirijske medicine.

Alopatska medicina je samo mešavina štetnih hemikalija koje niko ne bi trebalo da se uzima, dok se empirijski lek – lek iz biljaka, koristi hiljadama godina. Efikasna i bezopasna priroda ulja konoplje je ?ini kraljicom empirijske medicine.

Da li postoje neki neželjeni efekti onda?

Glavni neželjeni efekti ulja su zdravlje, sre?a, i miran san.

Priprema ulja od konoplje

Zbog velikog broja pitanja kako napraviti ulje od indica konoplje posatvljam video koji opisuje proizvodnju ulja po Riku Simsonu. Važno je napomenuti da se ovakva delatnost smatra nezakonitom i može biti procesuirana krivi?no, ja je ne preporu?ujem, ali preporu?ujem da se hapse oni koji svesno idu za profitom i ne dozvoljavaju ljudima da se le?e.

Ulje od konoplje, zdravlje iz prirode, lekovito kanabis ulje lek za sve vuja

Summary:

0%


User Rating: 3.7 (58 votes)

Tags: , , , , , , , ,


About the Author195 Responses to Ulje od konoplje, zdravlje iz prirode, lekovito kanabis ulje lek za sve

 1. sasa says:

  kako moze da se dodje do tog leka?

  • ivana says:

   BIO konopljino ulje može da se naruči preko sajta LEGALNO u Srbiji. Kad ukucate BIO konopljino ulje odma će vam izaći link sajta jer je to jedino konoljino ulje sa prefiksom BIO u Srbiji, što znači da je 100% organskog porekla.
   pozz

  • nesa says:

   Marina sta se desilo od 23 juna do danas da li ste imali nekih rezultata i da li ste dolsli do ulja

  • The ugly truth says:

   Ovo o cemu je pisano gore nije BIO konopno ulje. BIO konopno ulje ne sadrzi THC, jer se pravi od mladog semena konoplje, a seme ne sadrzi THC.

   Ulje o kome je gore pisano se pravi od cvetova biljke koji sadrze THC.

   Znaci samo ulje od cvetova biljaka je ono o kome je pisano i o kome Rick Simpson prica, a ne od semena konoplje.

 2. Jan says:

  Kao vlasnik firme “Svet konoplje” hocu da zahvalim svima koji sire istinu o konoplji. Vise o njoj mozete pogledati na nasem sajtu. Od nje se moze praviti textil, papir, hrana, gradjevinski materijal, lek itd…definitivno biljka buducnost…
  Sve najbolje želim

  • vuja says:

   Hvala Jan. Izuzetno cenim Vaš rad i angaržovanje u ovoj oblasti. Pozdrav.

  • ljube says:

   Dragi Jan , kako bi mogli da stupimo u kontakat jer želim da poručim ulje konoplja zato što mi žena pati od ,, Reumaden Artrit ,, molim vas da me kontaktirate,pozz iz Makedonije Strumica

 3. dobar dan.. interesuje me od kog dela biljke se cedi ulje i kolki je sadrzaj THc u ulju posto seme ima manji a cvet veci procenat sadrzaja THC.. I jos me interesuje mogucnost i nacin kupovine! hvala

  • vuja says:

   Ulje koje je lekovito se pravi od cvetova biljke Indica Sativa bogatih THC-om. Procenat THC-a bi trebao biti bar preko 20%, što kod ulja od semeniki konoplje nije slučaj (0.3%).

   Što se tiče kupovine, sistem nam je ne dozvoljava, jer se to smatra trgovinom psihoaktivnih supstanci i smatra se smatra krivičnim delom…

   Za sada, moguće je otići u neku zemlju gde je ova terapija dozvoljena ili prekršiti zakon, što svakako ne bih preporučio.

 4. dragana says:

  molim Vas da mi kazete da li je jos uvek moguce da se pocne sa uljem, moj otac je u poslednjoj fazi, lezi u krevetu vec 50 dana nepokretan i nije uopte dobijao hemoterapiju i zracenje, ustvari nikakvu terapiju za rak pluca koji ima osim lekova za bolove?

 5. Natasa says:

  Pozdrav Dragana, možete probati u svakom slučaju! Ako bi ste sami sijali sjeme, mogu vam poslati recept po kojem možete sami napraviti ulje. Koliko znam jako brzo djeluje I ne uzima se više od par grama ulja dnevno. pišite mi ako želite recept, PDF format je koji imam,tako da ga ovdje ne mogu staviti

  • vuja says:

   Draga Nataša, pošaljite recept, rado ću ga objaviti…. i naravno širite istinu.

  • marina says:

   molila bi i ja ako moze i na mene da mi ga posaljete racept i mi imamo problem sa rakom na debelo crevo sa metastaze na jetri i pluce pozz…

  • Srecica says:

   Mozete li, molim Vas i meni poslati recept? A interecuje me i gdje mogu nabaviti sjeme koprive i kako se uzgaja?

  • Ivan says:

   Natasa da li mogu da dobijem recept, hvala unapred…

  • ivana says:

   Draga Natasa toliko vas ljudi moli za recept -ulje konoplja- bilo bi lepo kada biste to objavili da mozemo svi zainteresovani videti i primeniti ko zeli,a svi oboleli naravno da ce primeniti na sebi kao i da ce informaciju poslati dalje za veci broj zdravlja
   hvala

  • belma says:

   pozdrav,molim vas posalji te mi recept,majka mi je bolesna.nemoguce ga je nabaviti u Sarajevu.

  • DR says:

   Molio bih vas za recept, drug mi ima rak limfnih zlezda, voleo bih da mu pomognem, hvala unapred!

  • Dusko says:

   Postovana Natasa molim da mi ako je moguce posaljete recept za pravljenje ulja. Unapred hvala…

  • ja says:

   Draga Natasa,nadam se da niste dobijali nikakve pretnje od farmaceutske mafije posto nikako niste objavili recept,ili je admin koji proverava postu mozda dobio po usima zbog istog recepta!

  • ekrem says:

   možete li reći gdje se može nabaviti, koja je cijena, koliko dugo se može čuvati u frižideru ulje konoplje

  • Zeljko says:

   Ako bi ste bili ljubazni da i meni posaljete mejl sa uputstvom

 6. jelenko says:

  gdese moze nabaviti konoplja

 7. Olja says:

  Molim vas prosledite mi recept!
  Hvala!

 8. Dusko says:

  Kako da dodzem do ulja,supruga ima hronicne bolove i ni jedan lek ne pomaze.Zato vas molim ako mozete da me uputite.Ona ima reumatoidni artritis,ja astmu.Zalosno ali tako je.Hvala na svakom odgovoru.

  • Boris says:

   Cannabis ulje se moze nabaviti u Holandiji
   po receptu Ricka Simpsona
   Cena je 600 eura.

 9. zorana says:

  Zamolila bih vas da mi posaljete recept za pravljenje ulja i zanima me gdje se moze nabaviti sjeme?

  • aleksandar says:

   molim vas posaljite mi recept za pravljenje kanabisovog ulja treba mi za majku koja boluje od raka pluca,meta promene,lecim je sa reisi pecurkom,ali bi pokusao svakako i sa uljem,molim da mi kazete dali u srbiji negde moze da se kupi ulje.Aleksandar

 10. Cecilija Tomkic says:

  Sad sam totalno zbunjena,cula sam da je ulje od konoplje ljekovito kupujem ga u ,,zdravoj hrani,, i pijem ujutro na taste po jedan gutljaj.Citajuci sve ovo vidim da u stvari to nije to.Dali mi mozete objasnit o cemu se radi i molim vas posaljite mi recep kako se ustvari pravi pravo ulje i kako se koristi…Veliki pozdrav.

  • Vuja says:

   Ulje koje je lekovito se pravi od cvetova biljke Indica Sativa bogatih THC-om. Procenat THC-a bi trebao biti bar preko 20%, što kod ulja od semeniki konoplje nije slučaj (0.3%).

   Što se tiče kupovine, sistem nam je ne dozvoljava, jer se to smatra trgovinom psihoaktivnih supstanci i smatra se smatra krivičnim delom…

   Za sada, moguće je otići u neku zemlju gde je ova terapija dozvoljena ili prekršiti zakon, što svakako ne bih preporučio.

   – See more at: http://flick.rs/2013/04/22/lekovitost-ulja-od-konoplje/#sthash.To148aly.dpuf

 11. milan says:

  pozdrav,, gdje može da se nabavi ulje, ili da se poruči? koja je cijena, i znate li, da li moze lečiti hronični hepatitis b?

 12. diana says:

  molim vas da mi odgovorite gdje da se nabavi ulje ili sjeme sa receptom za liječenje raka pluća kod oca?
  puno hvala unaprijed!!!
  pozdrav iz Mostara u BiH!!!!!

 13. ivanica81ns says:

  BIO konopljino ulje može da se naruči preko sajta LEGALNO u Srbiji. Kad ukucate BIO konopljino ulje odma će vam izaći link sajta jer je to jedino konoljino ulje sa prefiksom BIO u Srbiji, što znači da je 100% organskog porekla. pozz – See more at: http://flick.rs/2013/04/22/lekovitost-ulja-od-konoplje/#sthash.GojQU345.dpuf

  • vuja says:

   Ivanice, ovde se ne govori o BIO konopljinom ulju koje je zdravo, ali nema THC-a viće od 0.3 posto. Ovde je reč o ulju od konoplje, koje je bogato THC-om sa 20 – 30%, i koje leči i najteže bolesti… i koje je na žalost u ovom trenutku ilagalna supstanca.

 14. vukasin says:

  Postovani.
  Zamolio bih vas da mi odgovorite , sta je efikasnije da uzimam da li seme od Konoplje ili Ulje od konoplje.
  Imam karcinom na debelom crevu, pronadjen je jos prosle godine, imam strah da se operisem pa sam pokuzavao sa nekim domacim lekovima.
  sada sam pronasao
  da ovo ulje od Konoplje je efikasno, pa mi vratite odgovor, sta je bolje da uzimam semenke lana ili ulje
  Srdacan pozdrav
  Ocekujem vasu pomoc
  imate moj e-mail

  • Vuja says:

   Ulje koje je lekovito se pravi od cvetova biljke Indica Sativa bogatih THC-om. Procenat THC-a bi trebao biti bar preko 20%, što kod ulja od semeniki konoplje nije slučaj (0.3%).

   Što se tiče kupovine, sistem nam je ne dozvoljava, jer se to smatra trgovinom psihoaktivnih supstanci i smatra se smatra krivičnim delom…

   Za sada, moguće je otići u neku zemlju gde je ova terapija dozvoljena ili prekršiti zakon, što svakako ne bih preporučio.

 15. Iskreno, duboko vjerujem u ljekovitost ulja kanabisa. Molim recept za lijecenje paranoje.Takodje me interesuje lijecenje gojaznosti.
  Hvala!

 16. Kako da dodjem do tog ulja,moj prijatelj je bolestan htela bih da mu pomognem,makar bol da ne oseća ..

 17. Nikola says:

  Pozdrav,moj otac je imao pre tacno godinu dana mozdani udar pogodjena je leva strana tela a desna strana mozga,noga je sve bolje i bolje ali ruka napreduje vrlo polako i sporo,zanima me da li ovo ulje moze da pomogne njemu i kako? hvala unapred 🙂

 18. Aleksandar says:

  Pozdrav
  Ovih dana sam saznao da je moj otac tesko bolesta, nezna se tacno gde je zariste ali da je poceo da metastazira……
  Gde ga kupiti , nacin upotrebe i koliko kosta?

  Unapred zahvalan

 19. Dragana says:

  Ja bih takodje zamolila za recept za pravljenje ulja i naravno gde nabaviti konoplju i koji deo ili ako neko zna gde se moze nabaviti ulje jer sumnjam da bih mogla sama da proizvedem i da pitam da li ovo koje koje ima0.3THS moze prevetivno da se koristi za pocetak hvala unapred

 20. Vuja says:

  Bruno, postoji ogroman broj naučnih istraživanja i dokaza. Pogledaj film What if Cannabis Cured Cancer, koji imaš na početku ove stranice, sa titlom je…. a i na ovoj Fb stranici ima priličan broj okačenih informacija https://www.facebook.com/LegalizacijaMedicinskeMarihuaneSrbija .

  Zašto se tome protivi sadašnja medicina i farmaceutska industrija, mislim da ne moram puno da ti objašnjavam… Samo za lečenje raka u svetu se obrne preko 200 milijardi dolara godišnje…

 21. Ado says:

  Konoplja je poznata vjekovima kao samo korisna bilja i u medicini i u industriji.S obzirom da zivim u drzavi Amerike gdje je zakonom dozvoljena evo vec desetak godina,licno sam u poceteku bi protiv samo zbog svoje djece.Medjutim kasnije se sve promijenilo kad sam svatio neke stvari,i kad sam malo vise posvjetio paznje istrazivanju posledica kod ljudi koji koriste konoplju.Ne da nebih gnjavio kratko i jasno: Korisnici Konoplje imaju samo beneficije od toga kako u zdrastvenom pogledu,tako i u opstem zivotu.Koriscenjem konoplje niko nikad nije umro ili ubio nekog u saobracaju pa cak i u verbalnoj svadji ne ulaze skoro nikad.Dok od alkohola strada vise ljudi u svijetu nego od bilo koje droge ili cak od svih droga ukupno.Zakon Drzava je protiv,jer u medicini bi se desio krah za Farmaceutsku industriju.U obicnom zivotu Policija,Sudije,Tuzioci,Advokati i ostali dio Drzavnog aparata bi izgubili u Biznisu jer nebi imali koga da zatvaraju,sude ,ganjaju,i uzimaju novac od Roditelja koji placaju za odbranu svoje djece.Nadam se da sam bio jasan i da treba samo upornoscu i glasom naroda natjerati Drzavni Aparat da legalizuju konoplju sto prije.U tom slucaju i oni profitiraju jer naplacuje porez na promet plus luksuznu taksu.Vuk sit i ovce na brojiu !

 22. Atina says:

  Nemojte kupovati ulje jer ne mozete biti sigurni sta se nalazi u Tom ulju. A ako cemo iskreno ima mnogo prevaranata koji prodaju to ulje po ceni od 1200 do 2000 eura a to je nemoguce. Zato sto biljka kosta oko 3500 (500 grama). Najbolje je da kupite biljku i sami da pravite prateci uputstva sa snimka Ricka Simpsona.

 23. Atina says:

  I naravno, pazite veoma dobro koji rastvarac koristite. Najbolji je izopropilni alkohol od 99%. Nema ga u slobodnoj prodaji vec moze da se nabavi u firmi koja se bavi proizvodnjom slicnih alkoholnih naprava.

 24. Atina says:

  Pa moras sam da nadjes gde nabaviti. Nazalost nije lako, ali se moze. O euro je rec, a kada je zivot u pitanju mislim da je to neka smesna cifra. Odakle si Simo? Mozda bi mogla da ti pomognem. I od cega bolujes?

 25. Dina says:

  Molim sve osobe koje koriste pravo konopljino ulje, I koji su imali I imaju uspjeha u lijecenju da me kontaktiraju.Mama je operisana, rak na dojci pocela je sa kemoterapijama u Okt2013,prije par dana promjenjena je terapija, cini mi se da. Je samo zavlace.Molim vas za pomoc.Unaprijed zahvalna.SARAJEVO

  • mark says:

   markklindek@outlook.com Mogu Vam pomoci da nabavite ulje, dostupno je u nekoliko drzava Evrope po pristupacnoj cijeni

  • belma says:

   draga DINO,posto imamo isti problem molim te da mi se javis ako si dobila neku pravu informaciju za ovo ulje ,ja pokusavam stupiti u kontakt sa ovim gosp.Sinanom ali nista,jako mi je hitno ,majka je moja isto oboljela od karcinoma dojke i javljaju se i druge smetnje tako da mi svaka info.treba vezano za ovo ulje.

 26. Tasha says:

  molim vas da mi neko napise kako da dodjem do ulja konoplje (THC 20%-30%) ?
  Karcinom debelog creva je u pitanju.
  hvala unapred

  • sinan dervisic says:

   ima ga nabavit u republici ceskoj 250ml 700-800 kruna ili 35 eura ja ga imam grad se zove Usti nad Labem certifikovana firma za proizvodnju ulja i drugih lijekova na bazi konoplje.
   znam tacno gdjese nalazi bio sam tri puta na toj adresi zzelim svima ozdravljenje

  • mark says:

   markklindek@outlook.com Ulje je dostupno u nekoliko drzava Evrope po pristupacnoj cijeni.

 27. Emsad says:

  Molim da mi se ovaj Sinan Dervisic javi,ako je moguce zanima me gdje u ceskoj i kako da to nadjem!!

  • sinan dervisic says:

   broj ulice je Masarykova 633 to vazi za blok zgrade A koja ima 7 spratova a blok B sa 6 spratova je takodje Masarykova 750. Njihov naziv za zgradu je Budova ili Panelak.

 28. Emsad says:

  DA MI SE JAVI OVAJ SINAN DERVISIC KAKO MOGU DA TO NADJEM U CESKOJ

  • sinan dervisic says:

   izvinjavam se zbog stamparske greske za naziv grada znaci nije Usi nego Usti nad Labem labe je rijeka koja protice kroz ovaj grad

 29. Emsad says:

  MOLIM VAS DA MI OVAJ SINAN DA ADRESSU U CESKOJ

  • sinan dervisic says:

   grad Usi nad Labem se nalazi 100km sjeverno od Praga 150.000 stanovnika adresa je Masarykova broj tacan neznam ali obecajem da cu saznat. Ukucaj na googl taj grad trazi mapu i vidjeces gdje se sastaju ulice masaryikova všebořicka i božtešicka u kruznom toku koji sezove RONDEL klkni na natpis na kojem piše auto kelly u toj zgradi koja je sa 6 spratova nalazi se na drugom spratu farmaceutska firma koja se bavi prodajom trazenog ulja. Zgrada je gradjena na L jedan blok ima 7 spratova sa puno reklama dok druga kao sto sam rekao ima 6 spratova. Ako vas jos nesto zanima pitaj te. Zelim svima brz oporavak

 30. Pingback: Čudotvorna biljka,zašto ulje od konoplje obara dosadašnje teorije medicine u borbi protiv raka | Inboks

 31. mark says:

  Pozdrav svima, ulje konoplje je dokazan lijek za rak, leukemiju, astmu, dijabetes, multipla sklerozu i preko 600.drugih bolesti. Mogu da pomognem svima koji traze ovaj lijek, dostupnan je u nekoliko drzava Evrope po pristupacnoj cijeni. markklindek@outlook.com

  • belma says:

   mark,hitno mi treba ,dajte molim vas pomozite i recite gdje se moze kupiti i da li je sa THC.

  • cedo says:

   Molim Vas da mi odgovorite mailom gde i kako mogu pouzdano nabaviti ulje konoplje, hitno mi je potrebno za lečenje kćerke stare 25 godine, kojoj je Ewingov sarkom metestazirao na jetru .

 32. Sanja says:

  Dfa li ulje od canabisa moze da izleci nervne bolesti tj oduzetost polovine tela?

 33. Sanja says:

  Da li ulje od canabisa leci nervne bolesti tj.odozetost polovine tela?

 34. marija says:

  molim sinana ako moze da da iskustvo posto kaze da ga ima ili da dmi dostavi ulje imam asmu a cerka multi ple sklerozu zahvalna majka ako je moguce

  • sinan dervisic says:

   postovana gospodjo meni lično ne treba ovo ulje ali mojoj suprugi je potrebno zbog bolesti ROZACEA i vjerujte mi da pomaže. Ja sam ga dobio od prijatelja iz Usti-ja grada kojeg sam spomenuo.Neznam zasto se vecina krije iza svog pravog imena pa ljudi ovo je legalna prodaja i proizvodnja u ceskoj.Kako pomoci nekome ako nemam adresu puno ime i prezime. Ja sam iz Bosne Donji Vakuf ali to nema veze ko sam i ko je ko to nikad nisam gledao. neznam koliko sam pomogao sto sam dao adresu grada gdje se to moze kupit a evo i adresa tvornice u ceskoj. Radejčín32 40002 Rehlovice znaci gradic 10-tak km od Usti nad Labem prema gradu Teplicama tel. 0042-774 444 562 http://www.waveinternet.eu.Molim vas dajte mi odgovor koliko ste zadovoljni zaista bih vam zelio pomoci.

  • Neno says:

   shvatio sasm kako postoji firma koja proizvodi ulje i firma koja prodaje (2.kat.Masarykova 633).
   Zgradu sam našao na googlu..ali može li netko reći kako se zove firma na tom 2.katu,ili koji je broj tel.?

   u zgradi postoje mnoge firme a i objašnjenje šta koja radi je na Češkom.

   Sinane..molim Vas ime firme u Masarykovoj i eventualno broj tel.

   Hvala

  • Dragan says:

   pogresna je web adresa, probajte http://www.waveinternational.eu

 35. macedonia says:

  recite mi, moze lli mi neko ispratiti nacin pripreme, ono bas precizno u kolicini koliko i cega se treba mijesat. i gde se moze naci konoplja koja je dobra za pripremu ulja. hvala,

  • Neno says:

   Neno,
   Zvao sam broj u Češkoj koji je dao Sinan..ali..nitko se ne javlja.

   Sinane..rekli ste adresu ali ne i najvažnije…ime firme.
   Može te li reći kako se zove firma da se mogu informirati i doći po ulje?
   Hvala

 36. belma says:

  pozdrav,molila bih sve a posebno gosp.Sinana Dervisica da mi odgovori da li je to ulje sa THC i da li se iz Bosne moze naruciti to ulje iz Ceske.Molim sve da mi sto prije odgovore jer mi hitno treba,nije problem doci u Cesku ali kako preko granice to ulje prebaciti.

  • sinan dervisic says:

   pozdrav ja sam trenutno u cesoj i radim na trecem spratu zgrade koju sam ranije opisao vi gospodjo Belma dobijete racun i certifikat od firme a dali ima problema na granici neznam. Iskreno receno nikad me i nisu kontrolisali a i da kontrolisu vec sam rekao imam racun i certifikat firmrkoja se bavi proizvodnjom i prodajom lijekova na biljnoj bazi.

 37. Zabrinuta says:

  Dobri ljudi, molim vas kontaktirajte gospodina DraganaTrajkovica, oca male Anastasije iz Vranja koja umire od raka, kako bi nabavio to ulje. Za nju je to, poslednja nada. Ulje nije skupo, mnogi od nas bi finansijski ucestvovali da se tim ljudima pomogne.

 38. dejan says:

  Ljudi dajte malo budite kreativni i napravite sami ulje jer to nije komplikovano,izgubicete dragoceno vreme kupujuci ulje koje nije provereno ili ima mali procenat THC,CBD .ako kupujete seme za licno uzgajanje gledajte da sorta ima visok procenat CBD jer je on kljucan u lecenju moja preporuka je uzeti tri sorte prva da bude sa visokim procentom THC druga sorta za visokim procentom CBD i treca sorta sa visokim procentom CBN sve zajedno ih posle berbe pomesajte i izvadite ulje iz njih metodom Rick-a Simpson-a,i nekupujte ulje od lokalnih dilera jer je prevara,ako hocete mogu vam navesti sta vam treba od opreme za uzgajanje i za 3 meseca imate vase licno ulje.poz

  • biljan rahima says:

   Dejane,molila bih Vas ako mozete da me kontaktirate preko maila,hvala.

  • elsa bećirhođić says:

   dejane meni bi sve iformacije sa kojim očito imaš iskustva jako pomogle želim sama napravit ulje

  • Ana says:

   Gospodine Dejane, molim Vas da mi u mejlu napisete gde mogu nabaviti i koje vrste konoplje su potrebne da bih sama pravila ulje? Hvala unapred

  • aleksandar says:

   Dejane molimte kazi mi gde da nabavim i kupim seme i posalji mi objasnjenje kako da napravim ulje.hvala Sasa ako mozes kontaktiraj me na mejl ili preko skajpa Sasa Petrovic Vrsac

  • Jana says:

   Dejane, molila bih Vas da mi napisete gde se seme za sopstveni uzgoj moze nabaviti i na koji nacin je gajiti. Unapred, hvala

  • jasna says:

   Molim Vas da me uputite gde nabaviti seme i kako izvesti ceo tok do dobijanja ulja. Mama mi ima kancer i to bih uradila sto pre. Mislim da je ovo pravi i najbolji nacin za dobijanje ulja. Hvala Vam na trudu da mi pomognete.

  • Zlatko says:

   Dejane, molim te posalji i meni sve potrebne informacije, ako mozes i mjesto gdje da kupim Cannabis INDICA, Hvala od srca

  • Zlatko says:

   Mail: mmgigant3@yahoo.com

   molim te sto prije, hvala

 39. serbon91 says:

  Dejane pisi mi na serbon91@gmail.com. Hitno mi je,treba mi ulje za caleta,a znam da su svi prevaranti koji prodaju,jer ne moze da kosta ispod 2500-3000 eura ako je od kvalitetne biljke,pa se razmisljam da to nekako sredim sam,pogledao sam od rick simpsona one dokumentarce,samo u Srbiji se ne moze nabaviti dobro seme

 40. slobodan says:

  Gospodine Dejane,
  hocu napraviti sam ulje za sebe.nije mi poznat postupak,-cedjenja-gde mogu nabaviti I koje vrste
  koonoplja zasejati. Ili ako vam je poznato, ko prodaje cvetove odrasle konoplje.
  ocekujem odgovor: asjasloba@gmail.com Puno vam hvala.

 41. jadranka says:

  Zamolila bih Sinana da me kontaktira na jadranka.rodic65@gmail.com hitno je unapred zahvalna.
  Jadranka

 42. maja says:

  Mene interesuje ulje kanabisa ko moze da nabavi neka se javi na maya2good4u@hotmail.com

 43. jadranka says:

  Mene takodje interesuje ulje canabisa ili informacija o licnom uzgajanju Molim Vas svaka informacija je dobro dosla, Dejane ako nije problem javite se na jadranka.rodic65@gmail.com
  Hvala

 44. sinan says:

  postovanje Neno vi netrebate da gledate u zgradu sa puno reklama vec blok zgrade u kojoj je smjesten autokely koji je u prizemlju do njega je smjestena firma GTV koja se bavi suhim fasadama znaci u prizemlju. Iako zgrada ima 6 spratova samo na prvom i drugom spratu su smjestene dvije firme vas interesuje firma koja se zove Wave international.eu. Ulje koje ja imam je 98% konoplje a 2% bijelog luka
  i nije sa THC-om to je rijec o ulju koje ja imam.Neznam a nisam ni pitao dali prodaju ulje sa thc ako imate jos pitanja nije problem ja bi vam rado pomogao koliko budem u mogucnosti.

  • Neno says:

   Poštovanje Sinane,

   za lijećenje bolesti je potrebno ulje sa THC-om..znaći..sve drugo (ulje bez THC-a) se može bilo gdje u ljekarnama naruciti.
   Kako Vi kažete..Vaše ulje nema Thc-a..tako da sve pada u vodu.
   Bio sam spreman doći u Prag po ulje,jer mi ženin brat boluje od carcinoma.
   Vama puno hvala na trudu..medjutim,nije mi jasno ako radite u istoj zgradi gdje se nalazi firma koja prodaje ulje..da niste otisli kat vise..i zatrazili broj te.firme i ovdje objavili.

   Ja jos uvijek trazim tel.broj firme da ih direktno kontaktiram.
   Tel.broj tvornice koja proizvodi ulje (0042774444562)..a koji ste objavili pokusavam danima nazvati ali nitko se ne javlja.
   Dajte puno ime firme u Masarykovoj 633 i sto je najvaznije
   dajte broj telefona iste firme da se moze kontaktirati.

   Pozdrav

  • Neno says:

   Poštovani Sinan i ostali…konačno sam našao pravi broj i nazvao sam.
   Nažalost..osoba sa druge strane ne govori..niti Engleski niti Njemački..tako da sam poslao mail na Engleskom da ga onaj može nekom pokazati da mu prevede.

   Ime Firme..WAVEinternacional s.r.o.
   tel.00420 475 511 172
   mob.00420 608 173 175
   e-mail..info@wareinternational.eu

   Pozdrav

 45. Бошко says:

  Наравно, све је јасно. Чини се г. Дејанов коментар сјајан. Ако може нека напише, чини се овдје свима неопходне податке, о коментару од 11. мартa.
  sarap_b@hotmai.com

 46. Milica says:

  Molim Sinana da mi kaze da li to ulje o kome govori da moze da se nadje u Ceskoj leci rak?
  Nisam nista razumela,ovde svi pisu da samo ono koje sadrzi THC leci rak,a on je rekao da ovo ulje o kome on govori ne sadrzi THC…

  • sinan says:

   postovana gospodjo na uputstvu pise da pored ostalih bolesti lijeci i rak stim da ne sadrzi pomenuti THC kao sto sam ranije rekao sastav ulja je 98% ulja konoplje a 2% bijelog luka
   evo vam broj tel. a svima drugima koje interesuje covjek govori cisto srpskohrvatski i ceski jezik
   poslati postom pomenuto ulje je moguce a cijena jedne boce od 250ml kosta oko 70 eura
   znaci ulje+postarina dao sam vam broj telefona pa provjerite
   tel: 00420-733 736 323 ko zeli mogu dat i mail
   slobodno se mozete pozvat na moje ime ukoliko pozovete ovaj broj

  • Vuja says:

   Ulje koje je lekovito se pravi od cvetova biljke Indica Sativa bogatih THC-om. Procenat THC-a bi trebao biti bar preko 20%, što kod ulja od semeniki konoplje nije slučaj (0.3%).

   Što se tiče kupovine, sistem nam je ne dozvoljava, jer se to smatra trgovinom psihoaktivnih supstanci i smatra se smatra krivičnim delom…

   Za sada, moguće je otići u neku zemlju gde je ova terapija dozvoljena ili prekršiti zakon, što svakako ne bih preporučio.

 47. perdza says:

  gde da nabavim ulje od konoplje ili kanabis unapred hvala

  • Frenk says:

   Konopljino ulje se moze nabaviti u prodavnicama Zdrave hrane bar ovde u Zajecaru.
   Cena jedne flaase, cini mi se da je flasa od 500 ml – 2.300 dinara
   a moze se i naruciti na ovoj web-stranici: http://www.konopljino-ulje.rs/

   kanadski proizvod najvišeg kvaliteta (stroga kontrola kvaliteta!)
   Izvor semena je strogo kontrolisan – Kanada. Većina evropskih proizvođača za proizvodnju ulja od konoplje koristi kinesko i indijsko seme.
   100% ekološki proizvedeno
   uvek sveže hladno ceđeno

   veliki pozdrav!

  • Tamara says:

   Za više informacija javite mi se najpre na email prolece008@yahoo.com

 48. aleksandar says:

  lecim majku sa PURE RED REIHI koje podize imuni sistem organizma to je antikarcogena pecurka majka mi ima karcinom pluca metastaza koji je dijagnostikovan novembra 2013,rezultati su dobri ali ne i najbolji zato sto se borimo sa izbacivanjem vode i to nam je veliki problem,dali neko zna neki preparat za izbacivanje vode iz organizma neka mi posalje odgovor na mejl,zelim da probam i sa kanabisovim uljem imam sestrica u ceskoj koji studira medicinu pa cu ga zamoliti da ode do grada Usti nad Labom u Masarikovu 633 da mi kupi to ulje od konoplje sa THC,pozdrav i mnogo uspeha zelim svima koji se bore sa ovom opakom bolescu.Sasa iz Vrsca

 49. Zoran says:

  imate ulje pravo je thc provereno =-) pozovite +381 0654143116

 50. Бошко says:

  Dakle, G. Dejane, da li možete napisati gdje se u nas može kupiti sjeme konoplje i kako i koliko se gaji, kakav je proces odgoja,
  Poz.

 51. nina says:

  MOLIM DEJANA DA MI SE JAVI I KAZE GDE MOGU DA NABAVIM SEME DA ZASADIM KONOPLJU I NAPRAVIM TO ULJE SA THC I KAKO SE PRAVI KOJI JE POSTUPAK KOJI SE KORISTI RASTVOR I KOJA JE BILJKA U PITANJU , ILI AKO POSTOJI NEKO DA MI KAZE GDE MOGU DA KUPIM KONOPLJINO ULJE SA THC ALI NE OD SEMENA , MOLIM VAS HITNO JE HVALA SVIMA I POZDRAV

 52. Бошко says:

  Dajte ili srpstvo (ostalima njihov simbol izvora dobra) ili, umiru jeleni.

 53. goran says:

  zdravo ljudi vidim da vam je potraznja za ulje 34posto ima jacine,ja ga koristim za moju majku i koliko vidim ide sve na bolje.moj drugar to pravi za moju majku i jos 3 ljudi. mozete se javit na mail goranvasic7799@gmail.com tel 0654143116.

 54. ivan matijević says:

  ja sam kupio u Hrvatskoj,dozu za mjesec dana sam platio 300 eura,mogu samo reći hvala gospodinu Mariu
  ovo je njegov kontakt
  dr.jaksic.mario@gmail.com

 55. Mark Lindek says:

  Koliko sam tragao za kvalitetnim uljem, preko raznih laboratorija i ljudi koji licno proizvode, uvek sam dobijao isti odgovor: moje ulje je najbolje, najkvalitetnije… Medjutim u vecini slucajeva su to bili sitni prevaranti, ljudi koji samo razmisljaju kako da dodju do novca, nazalost. Druga stvar je stvarni sadrzaj THC i CBD kanabinoida, koji obicno ne prelazi 30% ukupno. Oni koji nude vecinom i nemaju laboratorijske analize ulja pa povrsno i napamet pricaju o kvalitetu ne znajuci sta je zaista unutar. Najvise takvih slucajeva ima u Holandiji i to ulje ne moze dati neke znacajne rezultate. Tamo se moze naci na stotine razlicitih ulja sa raznim cenama a ne verujem da je 1% zaista lekovito. Na kraju sam upoznao ljude koji su poceli proizvodnju u Holandiji a nedugo zatim presli u Cesku. Verujte, jedni od retkih koji su veoma ozbiljni u tome i zaista im je na prvom mestu da njihov proizvod daje rezultate. To je ulje sa analizom od preko 90% ukupnog sadrzaja THC i CBD kanabinoida, sto je prava retkost. Morate znati da je taj proizvod svuda ilegalan jer dozvoljena granica THC-a u drzavama gde se kanabis legalno koristi u medicinske svrhe je do 25% a u nekim drzavama je do 20%. Zbog toga nije lako doci do onih koji imaju pravi lek a oni koji se reklamiraju su vecinom u zakonskim okvirima (25% THC-a a to je procenat koji ne daje neke znacajnije rezultate). Eto preneo sam malo mojih utisaka u potrazi za uljem, nadam se da ce pomoci mnogima da ne dodju u situaciju da bacaju novac i uzaludno se nadaju izlecenju. markklindek@outlook.com

  • vuja says:

   Prevaranata je uvek bilo i biće, pa i u svim sverama života, ali nećemo o tome. Što se tiče kanabisa kao leka bitno je da proizvođač ima konstantno isti kvalitet, da je bez pesticida i teških metala.

   Jedna od takvih firmi je i holadskih kompanija koje imaju sve potrebne licence je Berdokan: http://www.bedrocan.nl/english/home.html . Ako ste zainteresovani možete i poslušati radio emisiju u kojoj gostuje osoba koja radi u toj kompaniji: https://www.youtube.com/watch?v=UmAvbnBdaW8

   Uskoro će i kod nas u Srbiji da se proizvodi kontrolisani i standardizovan medicinski kanabis sa svim potrebnim dozvolama (za mesec, dva) bićete obavešteni.

 56. Blazic Jovana says:

  Hitno mi potrebna informacija o ulju…Cena,gde,sta kako…D ali vam je pomohli??? Mama ima metastaze svuda…Da li bi pomoglo… na mejl slati blazicjovana@yahoo.com Zivi bilii

 57. nina says:

  BIO ulje od konoplje nije to ulje koje lijeci. mi smo nasli TO pravo ulje i cijena mu uopste nije pristupacna kao sto tvrde, niti se moze kupiti lako. U apotekama kupite ulje koje nije za lijecenje. Isto tako u Ceskoj dobijete isto ulje kao i kod nas.Trenutno je na prostoru ex Yu jako tesko naci jer je ilegalno.

 58. dragan says:

  ulje mozete nabaviti kod nas u srbij ga imamo.pravljeno po rick simpsona recepture i postupka.javite se na mail za dalje informacije.

 59. Asip Banik says:

  Ja sam uspio ocu nabaviti ulje od konoplje sa preko 30 procenata THC ako nekom treba nije neki problem nabaviti ga,donose ljudi iz holandije i imaju uvek u srbiji
  asipbanik@gmail.com

 60. Sveta says:

  Imam iskustvo u nabavci i pravljenju ulja. Spreman sam da pomognem zainteresovanim da dodju do njega. msveta@ptt.rs

 61. Sveta says:

  Imam iskustvo u pripremi ulja. Spreman sam da pomognem zainteresovanima.

 62. Monte says:

  Citao sam sve komentare i nikako ne mogu da procijenim sta je pravo u pitanju,pominje se nekih milion vrsta ulja…svi nude neku pomoc i uput,ali niko nista konkretno ne pominje.jasno je da to ne moze biti jeftino,ali isto tako ne vjerujem da moze neko javno da napise da je lako doci do necega sto je strogo zabranjeno imati,a kamoli proizvodit i nudit pomoc u nalazenju istog.procitao sam i komentare gospodina Sinana dje je postavio ima firme i adresu koja legalno prodaje ulje od konoplje,i vjerujem da to ppstoji tamo jer ulje sigurno nije cisto sa sadrzajem zato i ne krsi zakon,ali mi isto tako nije jasno kako u jednom komentaru od gospodina Sinana stoji da je cijena jedne boce od 250ml 35€,a kasnijem komentaru da je cijena boce 250ml 70€.meni je brat bolestan i svaka pomoc bi mi dobro dosla kako bi mu mogao pomoci,ali isto tako bi bilo fer da se jave ljudi koji iskreno mogu pomoci i ponuditi nesto sto stvarno moze da bude od koristi,a ne nesto sto ni prganizacije ne mogu obezbjedit a ne neko javno da pise tek tako o tome.

  • Mark Lindek says:

   Javite se preko mail-a, mogu Vas uputiti kako da dobijete prave informacije o ulju. markklindek@outlook.com

  • sinan says:

   pozdrav .znam da nije nikome lako .ja sam govorio o cijeni od 35 eura i to je tacno ako nekome teba pokazati racun to mogu odmah a cijena o kojoj sam govorio od 70 eura je postarina i drugi troskovi jer ljudi su pitali koliko kosta poslati postom znaci ulje postarina itd.

 63. Mark Lindek says:

  Već sam ranije pisao o ulju, pozdravljam sve koji pokušavaju napraviti sami ulje kao i sve one humane i hrabre ljude koji prave ovaj lek drugima. Ako ste u situaciji, uradite analizu ulja u nekoj laboratoriji, dobro je znati šta je unutar jer manja koncentracija kanabinoida znači mnogo manja šansa da lečenje uspe.
  markklindek@outlook.com

 64. neko iz mase says:

  Ljudi treba da ima jak procenat thc-a 062 606 566 Mogu vas uputiti jedino u holandiji moze da se nadje bas kvalitetno ulje kakvo treba za lecenje… Tesko je napraviti sam jer mora hladno cedjenje… ako nekom mogu da pomognem nek se javi ima broj telefona ! Srecno svima koji se lece tom metodom

 65. Slobodanka says:

  Ovde jedna očajna majka deteta sa cerebralnom paralizom
  Imam pitanje,da li ulje kanabisa ima efekta kod dece sa cerebralnom paralizom
  Molim vas ako neko zna nešto neka mi odgovori
  Unapred hvala

 66. Molila bih vas da mi pomognete kako da dodjem do ulja kanabisa . Moja sestra se vec dve godine leci od kancera na besici. Za sada nije životno ugrožena ali se regenerišu sitni izraštaji ,Sve ih je manje , ali ih organizam ipak ponovo nekako stvara. Od preko 40ak izraštaja pre dve godine , došlo je do 4 kom proletos..tada je bila četvrta intervencija po redu… Molim vas ukoliko ne mozete da mi pomognete gde da nabavim ulje , da mi u inbox ostavite recept…. Hvala u svakom slučaju. Pozdrav Jasna .

  • Sveta says:

   Gospodjo Jasenka,

   silom prilika bio sam prinudjen da sam napravim ulje po receptu Ricka Simpsona. Znajuci kako je tesko doci do njega i kako može biti delotvorno, spreman sam da pomognem.
   Pozz

 67. cedo says:

  Kćerka 25 g. mi je bolesna od EWINGOVOG SARCOMA koji je metastazirao na jetru i HITNO MI TREBA KONOPLJINO ULJE sa THC 30% i većim. Molim za pouzdanu informaciju na Mail stanic@ptt.rs ili mob 064/1143848

 68. maca says:

  hitno mije potrebna adresa iz holandije ako je to moguce bolujem od kancera lifnih zlezda hvala unapred

  • Sveta says:

   Maco, meni je poznato da u Holandiji ulje proizvodi firma Mediccana (http://www.mediccanna.com), ali takodje sam informisan da se ne nalazi u slobodnoj prodaji, vec ga mogu dobiti samo domaci bolesnici sa odgovarajucom dijagnozom i receptom odgovarajuce institucije. Cena je oko 65 E/gram.

 69. Radoljub says:

  Gde mogu kupiti kanabis ulje sa 90% thc?

  • Sveta says:

   Rodoljube, tako visok (90) % THC je tesko dobiti. Obicno se dobija oko 75% (sto navodi i Rick Simpson). Ja imam slicno iskustvo.

 70. kruje says:

  Ulje koje se koristi se pravi od samo dve vrste konoplje.Procenat thc-a MORA biti 75% i vise.Za uspesno lecenje tezih oboljenja potrebno je 60g i koristi se 3 meseca.Doci do stvarnog ulja sa ovim procentom nije uopste lako.A i sam proces pravljenja je komplikovan.Licno iskustvo od Holandije do Brazila.
  Svi koji su zainteresovani za ulje mogu da pisu na:

  fantastikd@gmail.com

 71. nenad drljevic says:

  Dobri su clanci o ulju konoplje.
  u prodaji postoji ule kanabisa ili konoplje, neznam dali se radi o ulju o kome pisete.????

 72. Natasa says:

  Imam ulje od kanabisa na kojem je posto THC-a 0.3%. Da li je to pravo ulje ili treba da sadrzi veci procenat THC-a da bi imalo bolji efekat? Pila sam 2-3 dana, dva puta dnevno i to iz velike kasike, onda je pocela glavobolja i nisam mogla da spavam. Da li se to javlja zato sto nisam uzimala postepeno ili zato sto ulje nije djelotvorno?

  • Romana says:

   0,3% THC je premalo, to spada u hladnoprešano ulje dostupno u svim BIO prodavaonicama, i naravno, legalno je… Ono pravo je mnogo skuplje, teško za nabaviti i ilegalno…
   Imala sam ga sreću nabaviti i hvala Bogu što imam osobu od povjerenja …rizično je, ali isplatilo se…
   Internet je pun prevaranata koji prodaju svašta kako bi zaradili na jadnim ljudima. Pravo ulje nije tekuće, već je gusto, poput smole, i uzima je veličina zrna riže. BIO ulje je ljekovit dodatak prehrani

 73. Олга Ендрју says:

  Вов сам тако захвалан за добре Рицк Симпсон (рицк_симпсонфоудатион@оутлоок.цом) учинио за мене и моју породицу за лечење рака простате мог мужа од 3 године.

  Моје име је Олга Ендрју из Београда, 2. јун 2010 Мој муж је дијагностикован рак простате и он је учинио све врсте третмана (хемотерапије, радио и биљни) и његов лекар још увек није дао наду за његово стање, након свог последњег хемотерапије на 09/28/2013 лекар му је рекао да је имао 8 месеци живота. Када сам то чуо сам разочаран, фрустриран и пуна бола да би мене и моју децу коју сам толико волим остављају сама на овом свету.

  Једног дана верни мој стриц звао и рекао ми о Рик Симпсон цаннабис уље и како лечи његова 48 година комшија да сам постао веома заинтересован за овај лек, мој ујак и ја смо одлучили да урадите неке истраживања о Рик Симпсон цаннабис уље и нашао врло интересантно, па сам одлучио да купи уље. Позвао сам мог ујака и питао га за Рик директан контакт, тако да сам могао да разговарам са њим.

  Ја контактирао Рицк Симпсон (рицк_симпсонфоудатион@оутлоок.цом) ми је рекао шта да радим да купи уље и како се користи уље Пратио сам његове инструкције послушно и сада поносом могу да кажем да је мој муж је рак бесплатно, захваљујући Рицк Симпсон за враћање моје изгубили наду.

 74. Олга Ендрју says:

  Вов сам тако захвалан за добре Рицк Симпсон (rick_simpsonfoudation@outlook.com) учинио за мене и моју породицу за лечење рака простате мог мужа од 3 године.

  Моје име је Олга Ендрју из Београда, 2. јун 2010 Мој муж је дијагностикован рак простате и он је учинио све врсте третмана (хемотерапије, радио и биљни) и његов лекар још увек није дао наду за његово стање, након свог последњег хемотерапије на 09/28/2013 лекар му је рекао да је имао 8 месеци живота. Када сам то чуо сам разочаран, фрустриран и пуна бола да би мене и моју децу коју сам толико волим остављају сама на овом свету.

  Једног дана верни мој стриц звао и рекао ми о Рик Симпсон цаннабис уље и како лечи његова 48 година комшија да сам постао веома заинтересован за овај лек, мој ујак и ја смо одлучили да урадите неке истраживања о Рик Симпсон цаннабис уље и нашао врло интересантно, па сам одлучио да купи уље. Позвао сам мог ујака и питао га за Рик директан контакт, тако да сам могао да разговарам са њим.

  Ја контактирао Рицк Симпсон (rick_simpsonfoudation@outlook.com) ми је рекао шта да радим да купи уље и како се користи уље Пратио сам његове инструкције послушно и сада поносом могу да кажем да је мој муж је рак бесплатно, захваљујући Рицк Симпсон за враћање моје изгубили наду.

 75. Mirjana says:

  Romana,nejasno je sta ste nabavili? Ulje ili konoplju? Koloko kosta to sto ste nabavili? Ja sam napravila ulje,gusto je, ali ne znam koliki je procenat THC -a? Mogu samo da se nadam da nije mali.U pitanju je kancer debelog creva.

  • Romana says:

   Nabavila sam ulje, djelotvorno 100%. Procenat THC neznam, ali znam da je pomogle meni, i mom prijatelju koji ga koristi duže vremena zbog raka grla.
   Ako ste radili sami po receptu i od prave biljke, tada procenat THC-a mora biti visok. Svi pričaju da mora biti preko 90%, no pravi postotak THC-a u ulju nitko nezna. Morali bi imati dobre debele veze u nekom laboratoriju da vam se to izmjeri, jer to je ilegalna supstanca i zabranjena na našim područjima (na žalost)

 76. Dragana says:

  Molim vas ako neko moze da mi pomogne da nabavim to ulje od kanabisa, neka mi pise na mejl….bick.nuka.dragana@gmail.com ,sto pre..kako doci do njega iz srbije…molim vas hvalaa……

 77. Napisite mi dozu za lecenje dijabeta i kardiovaskularnu bolest ( zapusene arterije na srcu), hvala unapred.

 78. Micheal says:

  Moj ujak je dijagnosticiran u srpnju 2012. godine s pozornice 3/4 adenocarcenoma od
  gi čvorište. Dobio je 4-6mjesec živjeti, ne zbog širenja
  ali zbog položaja tumora, on se dodiruje aortu. On je
  40 i također ima MS. Napravili smo zračenja, 12 tretmana, jer nije mogao jesti
  piti i nije bio kandidat za bilo stent ili operacije. Također smo učinili
  3 ciklusa kemoterapije. Rečeno nam ne postoji ništa drugo raditi. Želio bih
  sve vas obavijestiti, da je njegova faza 3/4 adenocarcenoma GI čvora ima
  uspješno izliječiti
  Dr. Rolland Parker Kanabis ulje koje će osigurati putem
  rolandparkerhealthcare@gmail.com.
  To je apsolutno izvan svake čuda za nas kao njegov rak i njegov MS je
  uspješno liječi do 4 mjeseca tretmana s Cannabis ulje koje
  kupili smo od dr Rolland Parker na: rolandparkerhealthcare@gmail.com,
  Molimo vas molimo obavijestite svijet podijeliti ovu svjedočanstvo da ima
  oživio / vratiti moju obitelj od beskrajne tuge što smo bili
  prolaze otkad.
  Hvala Bogu Svemogućem za svoje milosrđa nad mojom obitelji i za slanje
  Dr. Rolland Parker naš način vratiti osmijeh koji je blijedi od
  Kuća.
  neka spasiti više života uz dr Rolland Parker Cannabis Oil koje možete
  osigurati izravno iz: rolandparkerhealthcare@gmail.com

 79. Andjeo says:

  Imate ulje u sloveniji zovite coveka 0038641230724

 80. Andjeo says:

  Cedo ovo je za tebe probaj da spases cerku

 81. Romana says:

  Ulje za podruje Srvije, BiH te Hrvatske, provjereno (djelotvorno), osobno iskustvo.
  Kome je potrebno neka se javi:

  hemp.hrvatska@gmail.com

 82. Marko says:

  ako nekome treba savet oko pravljenja ulja neka se javi
  cannabisoilserbia@hotmail.com

 83. Marko says:

  Ja sam napravio kvalitetno ulje za nekog meni bliznjeg koje mu je zaista pomoglo…ako nekome trebaju informacije o ulju neka pise na cannabisoilserbia@hotmail.com. drage volje cu pomoci svima zato sto znam u kakvoj su situaciji.

  • Postovanje Marko,

   Dali mogu dobiti informaciju o konopljinom ulju,dale se moze kupiti napravljeno,koliko se ceka i koliko kosta?
   Radi se o meni jako dragoj osobi,brat od nase casne sestre iz naseg manastira ima karcinom grla.

   Hitno je pa bih vas molila na brz odgovor.

   UNAPRED HVALA

 84. Romana says:

  Ulje po recepturi Ricka Simpsona….SVE informacije…Hrvatska, Srbija i Bosna….

  hemp.hrvatska@gmail.com

  • Postovanje Romana,

   Isto bih vas pitala kao Marka,

   Gde se moze nabaviti konopljina pasta,ulje i posto ste napisali i BIH koliko kosta i kako dugo se ceka ?

   Unapred HVALA

 85. Hemp Oil Serbia says:

  19.4% CBD ulje, rađeno po receptu Rick Simpsona.

  hempserbia@gmail.com

  https://www.facebook.com/hempserbia

 86. petar says:

  Odličan tekst! Video sam da se mnogo priča o ovome kao leku za rak i neke ostale bolesti, svakako ću da proverim gde se može nabaviti u Nemačkoj!
  bol i tegobe

 87. Romana says:

  gospa milanovic

  Za informacije o cijeni i dostavi, obratite se na mail: hemp.hrvatska@gmail.com

 88. Marko says:

  za savet kako do najkvalitetnijeg ulja pisite na cannabisoilserbia@hotmail. . .

 89. D.D.D. says:

  Poštovani,

  neizmerno mi je drago da se istina napokon otkriva,jer lekovi protiv najtežih bolesti leže svuda oko nas!

  Pored ulja od kanabisa,postoji i zapostavljena biljka Rusa,koja potvrđeno leči najrazličitije vrste karcinoma.

  Mišljenja sam da se ulje od kanabisa sa velikom procentom THC može legalno kupiti i naručiti preko neta,zato Vas moiim razradite tu ideju,šaljem Vam link danske firme koja pravi ulje od kanabisa sa velikim procentom THC. Videćete da se može normalno naručiti,a verujem da može proći i carinu,ali proradite celu akciju.

  http://endoca.com/

  http://endoca.com/Endoca_Drops

  s poštovanjem

 90. Molim sve dobre ljude da mi pomognu i upute na pravu adresu . Citam ove komentare i u panici sam zbunjena ne znam koje ulje je pravo i provjereno i kako da nabavim ulje od konoplje sa odgovarajucim procentom THC Hitno. Moj suprug je otpusten iz bolnice sa dijagnozom kancer gusterace sa metastazama na jetri i plucima. U soku sam . Bojim se da nemamo puno vremena ako nista barem da pokusamo .Cula sam da moze ublaziti bolove .Unaprijed se zahvaljujem

  • Milos Markovic says:

   Kontaktirajte organizaciju IRKA preko njihove Mail adrese. Adresa je: irka@irka.org.rs
   Sigurno ce Vam pomoci u pronalazenju leka. Objasnite im Vasu situaciju, pozeljno bi bilo dostaviti im medicinske nalaze Vaseg supruga.

  • jelena says:

   ako vam treba pomoc javi te se da vas uputim ko vam moze pomoci.
   0654144609

 91. Milose,

  Hvala Vam puno za ovu informaciju .

 92. Niko says:

  Dali mi neko moze pomoci da dodjem do ovog thc Ulja zivim u Njemackoj metastaza grudi…. ili je prekasno

 93. gabriela says:

  Jelena ja sam iz Makedonije mozes mi nrekako pomoci drugarica vec tri god pati od hronicne nesanice i joj to narusilo zdravje moze li ovo ulje pomoci njoj i kako da ga nabavim za da joj pomognem
  pozd

 94. Tony says:

  kvalitetno Cannabis-ulje, sve informacije o ceni, dostavi itd…
  cannabisoel@yahoo.com

 95. svetlana says:

  Jelena , da li je to sigurno… prosli smo sa sinom mnogo toga od cetiri operacije srca iz kojih je sledila posledica -tumor na mozgu ,operacija, pa opet zbog nekog njihovog propusta , 33 zracenja i sad kazu -recidiv i predlazu hemioterapiju ,a mi bas i ne bismo. Mislim da nem preostaje jos ovo ulje da pokusamo, ali kome verovati
  Ili ako neko zna , a da je sigurno …

 96. kusevec says:

  halo,zeilm medikament ulje od kanabisa malu kolicinu
  lp
  kusevec

 97. Fuad says:

  Ako zelite kanabis ulje sa THC -om, ja mogu da Vas uputim javite mi se na mail

  fuad_kalaba@hotmail.com

 98. bubica says:

  ja imam original ulje iz holandije koje nismo stigli ni otvoriti na žalost. ako nekom treba mogu ga prodati

 99. milicaaaaaa says:

  zdravoo svima! molim vas pomozite mi!!! kako da dodjem do tog ulja ??? nista ne znam o tome a stvarno mi je potrebna vasa pomoc! hvala vam unapred!

 100. milicaaaaaa says:

  ovo je moj email: princezica1995@gmail.com
  molim vas javite mi!

 101. Ana says:

  Interesuje me dali ulje pomaze u bipolarom poremecaju od koga parim vec duze od godinu gde sy feptesije teske bezvoljna sam nezovi mi se i samo da spavam da me nema…nesposobna sam za zivot a kad se povratim to krayko traje par dana pa pad opet koji traje nedeljama…na lekovima sam al slabo pomoci ima…pomoziye ako mozete hvala

 102. Petra says:

  Poštovani,
  Molim Vas patim od MS.imam nesnone trzajeve palčevi stalno idu prema gore,noga plese lijevo desno.
  I to svaki dan.Hodanje je loše krecem se samo po kuči a vani sa stakom.uz stepenice kad idem se vucem.
  i umor je veliki.koliko dnevno da uzimam i hoce mi pomoci da normalno hodam funkcioniram?Lp,Petra

 103. Fotograf says:

  Napominjem ponovo da lekovito svojstva ima samo prirodni THC dobijen iz indijske konoplje, a ne industrijske konoplje, a pogotovo lekovita svojstva nema

 104. Lenka says:

  Molim vas, kako se koristi ulje od kanabisa radi lecenja glaukoma tj. povisenog ocnog pritiska.
  Da li se pije ili se ukapava u oci?
  Hvala

 105. sinisa says:

  Sve zahvaljujući gospodinu Johnu Williamsu zbog spasenja djetetovog života, on mi je dao svoju riječ i stajao pored njega, a danas sam bio u mogućnosti platiti za liječenje djeteta, on je bio moja posljednja nada i nije mi dopustio ni da netko kome treba zajam ga treba hitno kontaktirati (johnwilliamstrustfirm@gmail.com)

Leave a Reply to Olja Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑