Aktuelno Similac adaptirano mleko za-bebe

Published on April 21st, 2013 | by vuja

0

GMO: Reci tvorcima Similac-a da naše bebe nisu labaratorijski miševi!!!


GMO – namirnice koje su genetski modifikovane od strane Monsanta i drugih hemijskih proizvo?a?a – nikada nisu adekvatno testirane za dugoro?no zdravlje ljudi ili životnu bezbednost.

Mnogi od sastojaka koji se koriste u formulama za odoj?ad, posebno na bazi soje, izvedeni su iz useva koji su genetski izmenjeni kako bi interno proizvodili pesticide ili da budu otporni na odre?ene herbicide, tako da su biljne šteto?ine prskane ?eš?e i sa ja?im dozama.

Niko ne treba da se jede GMO hranu a naro?ito ne bebe.  Ali dok proizvo?a?i bebi hrane prestanu da koriste GMO sastojke, stotine hiljada novoro?en?adi i dece ?e biti nesvesnih u?esnici ovog velikog, nekontrolisanom eksperimentu sa zdravljem narednih generacija.

Vreme je da dignemo glas, da se prestane sa eksperimentima sa zdravljem naših beba i potpišemo peticiju.

GMO je zabranjen u organskoj proizvonji hrane za odoj?ad, ali je u širokoj upotrebi u konvencionalnoj proizvodnji. Bebe nisu ljudski ekvivalent laboratorijskim miševima. S obzirom da su neke nau?ne studije ukazuju na ozbiljne opasnosti od konzumiranja GMO, sve formule za bebi hranu treba da budu bez GMO, sve dok se sa sigurnoš?u može dokazati bezbednost.

Zahvaljuju?i radu As You Sow (kako ste sejali), akcionari zastupni?ka grupa, vlasnici Abbott Laboratories akcija (akcija proizvo?a?a Similac formule za odoj?ad,  jednog od vode?ih ameri?kih brendova za bebi hranu), glasanje ?e trajati do 26. aprila.

Link ka peticiji – Link to the petition

Hajde da se naši glasovi ?uju! Dodajte svoje ime na peticiju pozivaju?i Abbott Laboratories da GMO iz svog Similac proizvoda za bebe.

Similac adaptirano mleko za-bebe
LINK KA PETICIJI

Dodatne nau?ne informacije.

Proizvo?a?i mogu da tvrde da vladine agencije omogu?avaju koriš?enje GMO u formulama za odoj?ad, ali se ne može pore?i da dugoro?ne studije bezbednosti jednostavno ne postoje.

Milioni beba su nesvesno u?esnici u velikom, nekontrolisano bezbednim eksperimenta jer kriste formulu napravljenu sa sastojcima od GMO.

Ozbiljna zabrinutost za bezbednost u pogledu potrošnje GMO hrane postoje. Sledi izvod iz recenzirane nau?ne publikacije:

“Ve?ina studija sa genetski modifikovanim namirnica ukazuju da one mogu izazvati ošte?enje jetre, pankreasa, bubrega i reproduktivnih organa i mogu izmeniti [krv] hematološke, biohemijske, i imunološke parametre.”

Nau?nici su bili kriti?ni prema neadekvatnm ispitivanju bezbednosti GMO hrane:

“Možemo zaklju?iti na osnovu regulatornih testova do danas, da je neprihvatljivo da se 500 miliona Evropljana i nekoliko milijardi potroša?a širom sveta izloži novim GMO pesticidima, to se radi bez dodatnih kontrola (ako uopšte postoje) osim samo 3 meseca dugim toksikološkim testovima i na samo jednu vrstu sisara, posebno jer sve je više dokaza za zabrinutost.”

Vreme je da se svi proizvo?a?i bebi hrane ponašaju odgovorno, i da zaštite zdravlje i dobrobit beba koje konzumiraju njihove proizvode. Iako sve formule de?ije hrane treba da bude organske, osnovno je da imaju GMO-free etiketu.

Tekst preuzet sa sajta http://www.cornucopia.org/

Tags: , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑