Chemtrails chemtrails, kemtrejls

Published on April 18th, 2013 | by vuja

5

Istina o Kemtrejlsima – Chemtrails, Čime nas prskaju i truju?


Postoji mnogo njih koji ne veruju da nas truju iz vazduha tako što nas zaprašuju otrovima išpuštaju?i ih iz aviona, takozvanim chemtrailsima, tvrde?i da su to obi?ni tragovi (contrail), sre?om sve je više ljudi koji su svesni da je krajnji cilj ovog zaprašivanja genocid, kontrola uma i da se vrši u cilju da bi se u budu?nosti sprovela depopulacija stanovništva.

Šta su to Chemtrailsi?

Prvo da objasnimo šta su Contrailsi. Contrail je uobi?ajen trag koji avioni proizvode tokom leta i predstavlja kondenzovani trag vodene pare koja se na tim visinama pretvara u sitne ledene kristale. Ti bezopasni tragovi ostaju u vazduhu nekoliko od sekundi do do maksimum par minuta.

Za razliku od Contrailsa, Chemtrailsi  su tako?e tragovi koji ostaju iza aviona samo što ti tragovi ostaju i po nekoliko sati i polako se pretvaraju  u magli?aste oblake tipa cirus. Naj?eš?e  ?ete videti od 6 do deset aviona koji lete u svim pravcima i ukrštaju tragove, tako da se pravi svojevrsna rešetka tih oblaka iznad naših glava.

kemtrejls rešetka

Da li vam ovi tragovi deluju prirodno? Setite se neba od pre 15 godina. Ovo nije bilo mogu?e. Jednom re?ju sastojci koji se nalaze u chemtrailsima se polako spuštaju ravnomerno na nas. Mi ih udišemo, zaga?uju nam zemljište i uz pomo? HAARPa mogu biti stravi?no oružje. Chemtrails i HAARP sistemi spadaju u geoterorizam. Aliminijumske ?estice koje se izbacuju iz aviona predstavljau svojevrstan štit koji omogu?uje delovanje HAARPa da može da deluje bilo gde u svetu.

A ko kontroliše emisiju ovih gasova? Po re?ima Hagbergovoe, vo?e švedske Stranke Zelenih, zaprašivanje je zajedni?ki poduhvat od strane ameri?ke Centralne obaveštajne agencije (CIA) i ameri?ke bezbednosne agencije „US National Security Agency (NSA)“ i doma?ih vlada u navodnom zajedni?kom kontrolisanju zagrevanja planete. Odkad smo 2006-te službeno stupili u Nato program “Partnerstvo za mir” po?elo je i naše zaprašivanje.

Vlade, agancije i korporacije, izgovorom da menjaju zemljinu klimu i spre?avaju globalno zagrevanje direktno ugrožavaju živote ljudi širom sveta. Dva najekstremnija slu?aja geoinženjeringa su chemtrailsi – osloba?anje toksi?nih hemikalija u vazduh i HAARP – elektromagnetna antene kontrolisane sa Aljaske kojim možete poslati radiofrekventno zra?enje bilo gde u svetu i izazivati zemljotrese, cunamije, i još mnogo toga.

Ovi projekti predstavljaju neke od najtežih zlo?ina u istoriji, a ipak ve?ina ljudi nisu svesni njih. Preko stotinu patenata su dobile velike korporacije, uklju?uju?i i Monsanto, za prskanje iz vazduha materijama koje mogu da prodru kroz plu?a i krv, izazovu bolest, poremete mentalne sposobnosti, izazovu sterilnost, pa ?ak i preranu smrt. Ovi materijali se prskaju širom naše planete direktno na nas, bez našeg znanja ili pristanka.

?ime nas to prskaju?

Po analizama sa raznih lokacija u chemtrailsima su prona?eni paraziti, virusi, patogeni agensi, toksi?ni teški metal, radioaktivne materije i nano-?estice. aluminijum, barijum, bacillus spore, radioaktivni torijum, kadmijum, mangan, hrom, nikl, osušena krv, spore plesni, mikotoksini, etilen dibromid i sinteti?ka nano-vlakna koji se talože u našim plu?ima i krvi kroz vazduh koji udišemo i hrane koju jedemo i predstavljaju najve?u zaga?enost u istoriji.

U nekim podru?jima, nivo aluminijuma u zemljištu je bio toliko povišen da odre?ene sorte drve?a i useva nisu mogle da prežive.

Zanimljivo je da je USDA, koja prima tantijeme od GMO useva nedavno dobila patent za seme koje raste u zemljištu sa visokim sadržajem aluminijuma.

Pa, da pojasnimo malo!

Do sada u ovim hemijskim mlaznicama prona?eni su slede?i agensi:

 • Pseudomonas Aeruginosa – bakterija koja uglavnom napada respiratorni sistem ?oveka
 • Pseudomonas fluorescens – izaziva infekcije krvi i respiratornog sistema
 • Serratia marcescens – upala plu?a, upala mozga, upala sr?anog miši?a
 • Mycoplasma fermentes incognitus, vrsta patogenog mikroorganizma za koju se pretpostavlja da je bioinženjerirana u ameri?kim vojnim laboratorijama i koja je prona?ena kod 45% ameri?kih vojnika koji boluju od tzv. golfskog sindroma.
 • Streptomyces i druge vrste gljivice
 • Odre?ene bakterije koje sadrže specifi?ne enzime koji su u stanju da izmjene genom ?ovjeka
 • Soli barijuma – ukoliko se popije razre?en u vodi može da izazove poteško?e pri disanju, povišen krvni pritisak, stoma?ne iritacije, oticanje mozga, miši?nu slabost, ošte?enje jetre, bubrega, srca i slezine
 • Aluminijum – ?estice mikronskih dimenzija; (interesantno je da ljudi koji pate od Alchajmerove bolesti imaju ve?u koli?inu aluminijuma u mozgu)
 • Mangan – slabost, pospanost, emocionalne poreme?aje, spazmati?ne gr?eve i paralizu. Mangan spre?ava razvoj životinjskih fetusa. Muškarci koji su izloženi velikim koli?inama mangana postaju impotentni. Mangan takodje može da prouzrokuje Parkinsonovu bolest, plu?nu emboliju i bronhitis.
 • Ethylene dibromide (dibrometan) C2H4Br2– kancerogeni dodatak za gorivo i insekticid, mirisa sli?nog hloroformu; izaziva depresiju CNS-a, edem plu?a i nadražava sluznicu respiratorni trakt, ošte?uje srce, jetru i bubrege; ?ini se da je on uzro?nik karakteristi?nog kašlja («kemtrejl kašalj») koji se javlja kod ljudi nakon zaprašivanja odre?enog podru?ja.
 • Dehidrirane ljudske crvene i bele krvne ?elije (eritrociti i leukociti)
 • Fibrozni filamenti (njihova uloga je navodno da omogu?uje odre?enim mikroorganizmima koji se nalaze u ovoj hemijskoj smesi da živi stignu do zemlje, jer bi ih normalni atmosferski uslovi uništili. Tako se na podru?jima zaprašivanja mogu na?i sme?e fibrizne niti, sli?ne pau?ini, koje su veoma toksi?ne.
 • Virusi i prioni nisu zvani?no potvr?eni; njihovo prisustvo se samo naga?a

Ujedinjene nacije (UN) i razna „Bil & Melinda Gejts“ udruženja su prošle godine bili prisiljeni da priznaju da se odvijaju takva zaprašivanja, te da emitovane ?estice nisu sastavni deo normalnih mlazeva aviona. Njihova teorija je spas planete. Da li i vi mislite isto?

Važno je znati i ovu ?injenicu: “Nijedna zemlja koja nije ?lanica NATO-a ili NATO – Partnerstva za mir (PZM) nije u sastavu programa zaprašivanja”

Šta kaže zakon?

Na osnovu ?l. 28 Zakona o vazdušnom saobra?aju, svaki vazduhoplov mora posedovati uverenje o emisiji gasova, koji se moraju kretati u dozvoljenim granicama.
Ukoliko se dogodi, da strani vazduhoplovi nad Srbijom izbacuju radiološka, hemijska i biološka sredstva, to se može smatrati aktom agresije i tada se primenjuje Zakon o odbrani, prema kojem je na osnovu ?l. 6, ta?ka 1 i 2, predsednik Republike Srbije dužan da rukovodi odbranom i isti donosi plan odbrane.

A šta se dešava u praksi?

Zašto se do sada nisu oglasili aktuelni zvani?nici i primenili zakon možemo samo da predpostavimo. Politi?ke ucene, kojima se teško odupreti, a mi mali i jadni, jedino što o?ekujemo je pomo?, te je lako manipulisati sa nama.

Šta nam je raditi?

Dve stvari. Najbolji trenutni na?in da se neutrališe ve?ina otrova unetih u organizam tokom dana je preventivno koriš?enje zeolita, koji je ina?e jako jeftin. Kao što je poznato zeolit, potpuno prirodan mineral, koji je netoksi?an i bez nuspojava iz tela odstranjuje brojne štetne, toksi?ne i kancerogene supstance kao što su teški metali, herbicidi, alfatoksini, pesticidi, mikotoksini, radioaktivne ?estice.

Drugo je da se borimo da prestane to genocidno zaprašivanje i drugo da se ?uvamo dok traje trovanje.

Druga?ije ne može. Hvala Nikoli Aleksi?u za podizanje svesti gra?ana, a evo šta kaže i podrška iz amerike, a svi smo u istom loncu.

Ako imate vremena pogledajte i ovaj intervju, pod nazivom “zabranjeni intervju”, poslednji trenutno, koji je Aleksandar Metanoja uradio sa Nikolom Aleksi?em. Tu se govori o Chemtrailsima, GMO, depopulaciji planete, principima Codex Alimetarijusa. Verujte, nije teorija zavere, ve? je zavera.

Vreme je za bu?enje!!!

 

Istina o Kemtrejlsima – Chemtrails, Čime nas prskaju i truju? vuja

Summary:


User Rating: 3.1 (8 votes)

Tags: , , , , , , , , ,


About the Author5 Responses to Istina o Kemtrejlsima – Chemtrails, Čime nas prskaju i truju?

 1. zlata says:

  odavno sam cula gospodina Aleksica tj pre 2 god. i tada sam bila zapanjena. Pre 5 godina sam citala komitet 300 trista i nisam mogla da poverujem kakva nas buducnos ceka, a onda se pojavio gospodin ALEKSIC I tada shvatih sta se desava prikljucila sam se njegovom pokretu. HVALA, HVALA, gospodinu ALEKSICU ali ovaj nas ludi narod jos uvek spava a omladina ona je tek jadna i prejadna, nista nezna i nista nerazume tako da sam vrlo razocarana. Svaku osobu koju pznajem i sa kojom se druzim stalno im pricam neuzimajte MATIJEVICEVE PROIZVODE a ovi na teklamaa svih TV stanica reklamiraju njihove proizvode tako da ja ispadam glupa. Sto znaci prvo bi trebalo zabraniti reklamiranje njihovih proizvoda,pa dokazivanje o neispravnosti proizvoda, a to opet treba da se nade neki drugi GOSPODIN
  ALEKSIC. Ja u svemu podrzavam GOSPODINA ALEKSICA.

 2. guru says:

  To je plan kreatora novog svjetskog poretka da u narednih desetak godina ubiju 3 milijarde ljudi. Ovim svjetom vladaju fasisti i satanisti kojima svesrdno u ubijanju vlastitog naroda pomazu nasi jadni i novcem opijeni feudalci koji opijeni “zlatnim teletom” ne vide dalje od nosa, pardon svojih džepova. Ta jadna potrčkala međunarodnih moćnika, zaluđena i opijena novcem mogu se jedino zaustaviti ako narod nasturi jedinstveno i ako treba oružjem pobije ovu gamad.

 3. D says:

  Koje su kompanije uključene sem Matijevića?

 4. Felix says:

  O ovoj temi,i drugim sličnim se može dosta naučiti os profesora dr Duci Simonović i novinara Dejan Lučić.Možete pogledati na you tube….—Jedna dobronamjerna sugestija.Često upadamo u zamku eufemizama,kao npr–obustava rada-štrajk,nestale pare-ukradene pare,itd.Čuj nestale?Kao da je Hudini direktor nekog javnog preduzeća,a ne lopov.Tako i u slučaju dvije riječi na vašem sajtu Depopulizacija planete.To se zove ubijanje ljudi na planeti zemlji bilo to odloženo ili trenutno,ali ubijanje je ubijanje koje u ovom slučaju vodi ka depopulizaciji planete odnosno smanjenju broja stanovnika koji se mogu postići i na druge načine.Recimo bijela kuga..itd.Hoću reći da je veliko zlo ne nazivati stvari,pojave i dešavanja pravim imenom.Kao čovjek od riječi pisane to mi je privuklo pažnju,a i depopulacija ako zanemarimo značenje vrlo lijepo zvuči.Moj prijedlog je prost,ako vam ne zvuči brutalno–Ubijanje ljudi..Ps
  Jednom prilikom ću vam napisti svoju poodavno napisanu pjesmu o hemijskim tragovima.

 5. ateist says:

  VAZDUSNI AUSCHWITZ NIJE SAMO NA SRBIJOM, VEC NAD CELOM
  NATO-vskom Evropom! NATO se poziva na Bibliju, a biblijske citate mo
  zemo zapaziti na NATO-Uniformama Vojnika! Srpsko Biblijsko Drustvo
  dakle podrzava zaprasivanje, tj. trovanje Srbije iz vazduha! Adventisti
  Amerike su takodjer u ovoj prljavoj Igri, jer su radili zajedno sa nemac
  kim Nacistima punih 20 Godina na Proizvodnji biloskog i hemijskog
  Oruzja, kojim danas velike Aerokompanije Evrope i Amrerike zapra
  suju Evropu, zajedno sa Srbijom!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑