priligy tablets buy priligy online dapoxetine purchase priligy pills dapoxetine tablets dapoxetine 60mg buy dapoxetine priligy online priligy 30mg priligy 30 mg dapoxetine 30mg dapoxetine priligy priligy 60 mg where can i buy dapoxetine dapoxetine dosage dapoxetine online priligy online pharmacy priligy uk buy dapoxetine online priligy dosage generic priligy priligy results buy priligy tablets dapoxetine price dapoxetine online pharmacy priligy dapoxetine buy where can i buy priligy dapoxetine pills where to buy priligy dapoxetine 30 priligy prescription buy dapoxetine 60mg priligy medicine dapoxetine online purchase priligy price buy priligy dapoxetine online priligy dapoxetine 30mg order priligy online where to buy dapoxetine priligy 30mg tablets dapoxetine uk where can i get priligy dapoxetine generic priligy effectiveness priligy 60 mg tablets dapoxetine 60 mg online priligy without prescription order priligy dapoxetine tablets 60 mg dapoxetine prescription where to get dapoxetine priligy dapoxetine 60mg dapoxetine drug viagra with dapoxetine dapoxetine 30 mg tablet priligy 60 mg price priligy pharmacy dapoxetine for sale priligy tabletes dapoxetine sildenafil where to get priligy priligy tablets uk dapoxetine effects order dapoxetine does priligy work dapoxetine order online dapoxetine alternative dapoxetine tablets price where to buy dapoxetine online cialis with dapoxetine dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine tablets online sildenafil and dapoxetine priligy and viagra priligy drug priligy 30mg price priligy for sale priligy tab 30mg tadalafil dapoxetine dapoxetin bestellen premature ejeculation tablets priligy 60mg dapoxetine and sildenafil tablets priligy cost dapoxetine and sildenafil dapoxetine poxet 60 buy priligy cheap dapoxetine 30mg buy online priligy dapoxetina dapoxetine combination dapoxetine 90mg priligy 60 dapoxetine and viagra dapoxetin 60mg priligy pills for sale dapoxetine best price cheap priligy cialis and dapoxetine tadalafil and dapoxetine how to use dapoxetine priligy canada viagra and priligy dapoxetine usa cialis dapoxetine priligy and cialis together viagra dapoxetine dapoxetine pills for sale priligy and viagra combination generic priligy online priligy in usa sildenafil with dapoxetine cialis with dapoxetine review stop premature ejeculation priligy viagra dapoxetine and viagra together buy dapoxetine cheap priligy review uk buy generic priligy online how long does priligy last cialis last longer dapoxetine canada what is priligy priligy tablets review can you take priligy with viagra cialis plus dapoxetine dapoxetine and cialis together sildenafil dapoxetine combination priligy and viagra together dapoxetine and cialis tadalafil with dapoxetine online cialis priligy what is dapoxetine buy cheap priligy online can i take priligy with viagra generic dapoxetine online sildenafil dapoxetine tablets sildenafil and dapoxetine combination how to take priligy cialis and priligy together does dapoxetine work how to use dapoxetine tablets tadalafil dapoxetine combination dapoxetine 60 priligy combined with cialis tadalafil dapoxetine tablets cheap dapoxetine how to use dapoxetine and sildenafil tablets viagra priligy priligy usa do you need a prescription for priligy dapoxetine sildenafil combination priligy how long does it last what is dapoxetine and sildenafil tablets priligy cheap tadalafil and dapoxetine tablets sildenafil plus dapoxetine dapoxy 60 can priligy be taken with cialis dapoxetine and tadalafil dapoxetina 30mg dapoxetine for sale online dapoxetine vs viagra dapoxy 60 mg priligy 30 mg or 60 mg priligy cialis together priligy canada pharmacy sildenafil with 30mg of dapoxetine dapoxetin tablete can you take dapoxetine with viagra dapoxetine with sildenafil dapoxetine tadalafil combination dapoxetine and sildenafil tablets dosage dapoxetine and sildenafil combination tadalafil plus dapoxetine how to get priligy dapoxetine half life dapoxetine canadian pharmacy how long does priligy last for priligy dose priligy original dapoxetine sildenafil tablets ever long tablet benefits dapoxetin priligy last longer deutsch everlong dapoxetine original priligy online priligy buy online canada dapoxetine plus sildenafil sildenafil dapoxetine dosage does dapoxetine really work dapoxetine and sildenafil tab priligy canada where to buy priligy 30 mg 3 tablet priligy in canada priligy united states dapoxetine and sildenafil tablet Istina o Kemtrejlsima - Chemtrails, Čime nas prskaju i truju?

Chemtrails chemtrails, kemtrejls

Published on april 18th, 2013 | by vuja

6

Istina o Kemtrejlsima – Chemtrails, Čime nas prskaju i truju?


Postoji mnogo njih koji ne veruju da nas truju iz vazduha tako što nas zaprašuju otrovima išpuštaju?i ih iz aviona, takozvanim chemtrailsima, tvrde?i da su to obi?ni tragovi (contrail), sre?om sve je više ljudi koji su svesni da je krajnji cilj ovog zaprašivanja genocid, kontrola uma i da se vrši u cilju da bi se u budu?nosti sprovela depopulacija stanovništva.

Šta su to Chemtrailsi?

Prvo da objasnimo šta su Contrailsi. Contrail je uobi?ajen trag koji avioni proizvode tokom leta i predstavlja kondenzovani trag vodene pare koja se na tim visinama pretvara u sitne ledene kristale. Ti bezopasni tragovi ostaju u vazduhu nekoliko od sekundi do do maksimum par minuta.

Za razliku od Contrailsa, Chemtrailsi  su tako?e tragovi koji ostaju iza aviona samo što ti tragovi ostaju i po nekoliko sati i polako se pretvaraju  u magli?aste oblake tipa cirus. Naj?eš?e  ?ete videti od 6 do deset aviona koji lete u svim pravcima i ukrštaju tragove, tako da se pravi svojevrsna rešetka tih oblaka iznad naših glava.

kemtrejls rešetka

Da li vam ovi tragovi deluju prirodno? Setite se neba od pre 15 godina. Ovo nije bilo mogu?e. Jednom re?ju sastojci koji se nalaze u chemtrailsima se polako spuštaju ravnomerno na nas. Mi ih udišemo, zaga?uju nam zemljište i uz pomo? HAARPa mogu biti stravi?no oružje. Chemtrails i HAARP sistemi spadaju u geoterorizam. Aliminijumske ?estice koje se izbacuju iz aviona predstavljau svojevrstan štit koji omogu?uje delovanje HAARPa da može da deluje bilo gde u svetu.

A ko kontroliše emisiju ovih gasova? Po re?ima Hagbergovoe, vo?e švedske Stranke Zelenih, zaprašivanje je zajedni?ki poduhvat od strane ameri?ke Centralne obaveštajne agencije (CIA) i ameri?ke bezbednosne agencije „US National Security Agency (NSA)“ i doma?ih vlada u navodnom zajedni?kom kontrolisanju zagrevanja planete. Odkad smo 2006-te službeno stupili u Nato program “Partnerstvo za mir” po?elo je i naše zaprašivanje.

Vlade, agancije i korporacije, izgovorom da menjaju zemljinu klimu i spre?avaju globalno zagrevanje direktno ugrožavaju živote ljudi širom sveta. Dva najekstremnija slu?aja geoinženjeringa su chemtrailsi – osloba?anje toksi?nih hemikalija u vazduh i HAARP – elektromagnetna antene kontrolisane sa Aljaske kojim možete poslati radiofrekventno zra?enje bilo gde u svetu i izazivati zemljotrese, cunamije, i još mnogo toga.

Ovi projekti predstavljaju neke od najtežih zlo?ina u istoriji, a ipak ve?ina ljudi nisu svesni njih. Preko stotinu patenata su dobile velike korporacije, uklju?uju?i i Monsanto, za prskanje iz vazduha materijama koje mogu da prodru kroz plu?a i krv, izazovu bolest, poremete mentalne sposobnosti, izazovu sterilnost, pa ?ak i preranu smrt. Ovi materijali se prskaju širom naše planete direktno na nas, bez našeg znanja ili pristanka.

?ime nas to prskaju?

Po analizama sa raznih lokacija u chemtrailsima su prona?eni paraziti, virusi, patogeni agensi, toksi?ni teški metal, radioaktivne materije i nano-?estice. aluminijum, barijum, bacillus spore, radioaktivni torijum, kadmijum, mangan, hrom, nikl, osušena krv, spore plesni, mikotoksini, etilen dibromid i sinteti?ka nano-vlakna koji se talože u našim plu?ima i krvi kroz vazduh koji udišemo i hrane koju jedemo i predstavljaju najve?u zaga?enost u istoriji.

U nekim podru?jima, nivo aluminijuma u zemljištu je bio toliko povišen da odre?ene sorte drve?a i useva nisu mogle da prežive.

Zanimljivo je da je USDA, koja prima tantijeme od GMO useva nedavno dobila patent za seme koje raste u zemljištu sa visokim sadržajem aluminijuma.

Pa, da pojasnimo malo!

Do sada u ovim hemijskim mlaznicama prona?eni su slede?i agensi:

 • Pseudomonas Aeruginosa – bakterija koja uglavnom napada respiratorni sistem ?oveka
 • Pseudomonas fluorescens – izaziva infekcije krvi i respiratornog sistema
 • Serratia marcescens – upala plu?a, upala mozga, upala sr?anog miši?a
 • Mycoplasma fermentes incognitus, vrsta patogenog mikroorganizma za koju se pretpostavlja da je bioinženjerirana u ameri?kim vojnim laboratorijama i koja je prona?ena kod 45% ameri?kih vojnika koji boluju od tzv. golfskog sindroma.
 • Streptomyces i druge vrste gljivice
 • Odre?ene bakterije koje sadrže specifi?ne enzime koji su u stanju da izmjene genom ?ovjeka
 • Soli barijuma – ukoliko se popije razre?en u vodi može da izazove poteško?e pri disanju, povišen krvni pritisak, stoma?ne iritacije, oticanje mozga, miši?nu slabost, ošte?enje jetre, bubrega, srca i slezine
 • Aluminijum – ?estice mikronskih dimenzija; (interesantno je da ljudi koji pate od Alchajmerove bolesti imaju ve?u koli?inu aluminijuma u mozgu)
 • Mangan – slabost, pospanost, emocionalne poreme?aje, spazmati?ne gr?eve i paralizu. Mangan spre?ava razvoj životinjskih fetusa. Muškarci koji su izloženi velikim koli?inama mangana postaju impotentni. Mangan takodje može da prouzrokuje Parkinsonovu bolest, plu?nu emboliju i bronhitis.
 • Ethylene dibromide (dibrometan) C2H4Br2– kancerogeni dodatak za gorivo i insekticid, mirisa sli?nog hloroformu; izaziva depresiju CNS-a, edem plu?a i nadražava sluznicu respiratorni trakt, ošte?uje srce, jetru i bubrege; ?ini se da je on uzro?nik karakteristi?nog kašlja («kemtrejl kašalj») koji se javlja kod ljudi nakon zaprašivanja odre?enog podru?ja.
 • Dehidrirane ljudske crvene i bele krvne ?elije (eritrociti i leukociti)
 • Fibrozni filamenti (njihova uloga je navodno da omogu?uje odre?enim mikroorganizmima koji se nalaze u ovoj hemijskoj smesi da živi stignu do zemlje, jer bi ih normalni atmosferski uslovi uništili. Tako se na podru?jima zaprašivanja mogu na?i sme?e fibrizne niti, sli?ne pau?ini, koje su veoma toksi?ne.
 • Virusi i prioni nisu zvani?no potvr?eni; njihovo prisustvo se samo naga?a

Ujedinjene nacije (UN) i razna „Bil & Melinda Gejts“ udruženja su prošle godine bili prisiljeni da priznaju da se odvijaju takva zaprašivanja, te da emitovane ?estice nisu sastavni deo normalnih mlazeva aviona. Njihova teorija je spas planete. Da li i vi mislite isto?

Važno je znati i ovu ?injenicu: “Nijedna zemlja koja nije ?lanica NATO-a ili NATO – Partnerstva za mir (PZM) nije u sastavu programa zaprašivanja”

Šta kaže zakon?

Na osnovu ?l. 28 Zakona o vazdušnom saobra?aju, svaki vazduhoplov mora posedovati uverenje o emisiji gasova, koji se moraju kretati u dozvoljenim granicama.
Ukoliko se dogodi, da strani vazduhoplovi nad Srbijom izbacuju radiološka, hemijska i biološka sredstva, to se može smatrati aktom agresije i tada se primenjuje Zakon o odbrani, prema kojem je na osnovu ?l. 6, ta?ka 1 i 2, predsednik Republike Srbije dužan da rukovodi odbranom i isti donosi plan odbrane.

A šta se dešava u praksi?

Zašto se do sada nisu oglasili aktuelni zvani?nici i primenili zakon možemo samo da predpostavimo. Politi?ke ucene, kojima se teško odupreti, a mi mali i jadni, jedino što o?ekujemo je pomo?, te je lako manipulisati sa nama.

Šta nam je raditi?

Dve stvari. Najbolji trenutni na?in da se neutrališe ve?ina otrova unetih u organizam tokom dana je preventivno koriš?enje zeolita, koji je ina?e jako jeftin. Kao što je poznato zeolit, potpuno prirodan mineral, koji je netoksi?an i bez nuspojava iz tela odstranjuje brojne štetne, toksi?ne i kancerogene supstance kao što su teški metali, herbicidi, alfatoksini, pesticidi, mikotoksini, radioaktivne ?estice.

Drugo je da se borimo da prestane to genocidno zaprašivanje i drugo da se ?uvamo dok traje trovanje.

Druga?ije ne može. Hvala Nikoli Aleksi?u za podizanje svesti gra?ana, a evo šta kaže i podrška iz amerike, a svi smo u istom loncu.

Ako imate vremena pogledajte i ovaj intervju, pod nazivom “zabranjeni intervju”, poslednji trenutno, koji je Aleksandar Metanoja uradio sa Nikolom Aleksi?em. Tu se govori o Chemtrailsima, GMO, depopulaciji planete, principima Codex Alimetarijusa. Verujte, nije teorija zavere, ve? je zavera.

Vreme je za bu?enje!!!

 

Istina o Kemtrejlsima – Chemtrails, Čime nas prskaju i truju? vuja

Summary:


User Rating: 3.1 (8 votes)

Tags: , , , , , , , , ,


About the Author6 Responses to Istina o Kemtrejlsima – Chemtrails, Čime nas prskaju i truju?

 1. zlata says:

  odavno sam cula gospodina Aleksica tj pre 2 god. i tada sam bila zapanjena. Pre 5 godina sam citala komitet 300 trista i nisam mogla da poverujem kakva nas buducnos ceka, a onda se pojavio gospodin ALEKSIC I tada shvatih sta se desava prikljucila sam se njegovom pokretu. HVALA, HVALA, gospodinu ALEKSICU ali ovaj nas ludi narod jos uvek spava a omladina ona je tek jadna i prejadna, nista nezna i nista nerazume tako da sam vrlo razocarana. Svaku osobu koju pznajem i sa kojom se druzim stalno im pricam neuzimajte MATIJEVICEVE PROIZVODE a ovi na teklamaa svih TV stanica reklamiraju njihove proizvode tako da ja ispadam glupa. Sto znaci prvo bi trebalo zabraniti reklamiranje njihovih proizvoda,pa dokazivanje o neispravnosti proizvoda, a to opet treba da se nade neki drugi GOSPODIN
  ALEKSIC. Ja u svemu podrzavam GOSPODINA ALEKSICA.

 2. guru says:

  To je plan kreatora novog svjetskog poretka da u narednih desetak godina ubiju 3 milijarde ljudi. Ovim svjetom vladaju fasisti i satanisti kojima svesrdno u ubijanju vlastitog naroda pomazu nasi jadni i novcem opijeni feudalci koji opijeni “zlatnim teletom” ne vide dalje od nosa, pardon svojih džepova. Ta jadna potrčkala međunarodnih moćnika, zaluđena i opijena novcem mogu se jedino zaustaviti ako narod nasturi jedinstveno i ako treba oružjem pobije ovu gamad.

 3. D says:

  Koje su kompanije uključene sem Matijevića?

 4. Felix says:

  O ovoj temi,i drugim sličnim se može dosta naučiti os profesora dr Duci Simonović i novinara Dejan Lučić.Možete pogledati na you tube….—Jedna dobronamjerna sugestija.Često upadamo u zamku eufemizama,kao npr–obustava rada-štrajk,nestale pare-ukradene pare,itd.Čuj nestale?Kao da je Hudini direktor nekog javnog preduzeća,a ne lopov.Tako i u slučaju dvije riječi na vašem sajtu Depopulizacija planete.To se zove ubijanje ljudi na planeti zemlji bilo to odloženo ili trenutno,ali ubijanje je ubijanje koje u ovom slučaju vodi ka depopulizaciji planete odnosno smanjenju broja stanovnika koji se mogu postići i na druge načine.Recimo bijela kuga..itd.Hoću reći da je veliko zlo ne nazivati stvari,pojave i dešavanja pravim imenom.Kao čovjek od riječi pisane to mi je privuklo pažnju,a i depopulacija ako zanemarimo značenje vrlo lijepo zvuči.Moj prijedlog je prost,ako vam ne zvuči brutalno–Ubijanje ljudi..Ps
  Jednom prilikom ću vam napisti svoju poodavno napisanu pjesmu o hemijskim tragovima.

 5. Hey juust wanted tto gve you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off thee
  screen inn Chrome. I’m nott sure if this is a format issue or
  something to do with web browser compatibility bbut
  I thought I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the problem resolved soon.
  Many thanks

 6. ateist says:

  VAZDUSNI AUSCHWITZ NIJE SAMO NA SRBIJOM, VEC NAD CELOM
  NATO-vskom Evropom! NATO se poziva na Bibliju, a biblijske citate mo
  zemo zapaziti na NATO-Uniformama Vojnika! Srpsko Biblijsko Drustvo
  dakle podrzava zaprasivanje, tj. trovanje Srbije iz vazduha! Adventisti
  Amerike su takodjer u ovoj prljavoj Igri, jer su radili zajedno sa nemac
  kim Nacistima punih 20 Godina na Proizvodnji biloskog i hemijskog
  Oruzja, kojim danas velike Aerokompanije Evrope i Amrerike zapra
  suju Evropu, zajedno sa Srbijom!!!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑