Gljive

Published on April 9th, 2013 | by vuja

4

Čudotvorna Reiši pečurka! Red reishi gljiva!


Koriš?enjem RED REISHI soka pe?uraka u tretmanu dovodite vaš organizam u ravnotežu, ?istite ga od masno?a i raznih toksina, štitite se od bakterijskih i virusnih infekcija, podmladjujete se i prolepšavate se.

Od svih vrsta gljiva sa lekovitim svojstvima Reishi ima najdužu tradiciju (gotovo 2.000 godina u Japanu i oko 4.000 godina u Kini). U drevnoj kineskoj i japanskoj kulturi obožavali su je i poznavali kao «drvo života» ili «biljku dugove?nosti». Verovalo se da samo posedovanje vlasniku produžuje život.

GANODERMA LUCIDUM – Red Reishi mushroom HRASTOVA SJAJNICA

reisi-pecurka

Sok od reiši pe?uraka ima slede?a delovanja:

 • PODSTI?E IMUNI SISTEM (imunostimulator)
 • ?ISTI ORGANIZAM OD OTROVA (detoksikacija)
 • ŠTITI OD BOLESTI (antivirusno i antibakterijsko delovanje)
 • DELUJE NA RAD SRCA (katatoni?no delovanje)
 • OBNAVLJA ?ELIJE ORGANIZMA (regeneracija ?elija)
 • UTI?E NA STANJE KOŽE (kozmeti?ko delovanje)
 • USPORAVA STARENJE (antioksidativno dejstvo)
 • VRA?A RAVNOTEŽU ORGANIZMU

Drevna verovanja su savremena medicinska istraživanja u dobroj meri i potvrdila. U poslednjih 20 godina preparati sa?injeni od gljive Reishi testirani su na ljudima, pri ?emu se potvrdilo u visokom stepenu lekovito svojstvo ove gljive protiv razli?itih oboljenja kao što su neurastenija, nesanica, rinitis, razna crevna oboljenja. Pokazala je sjajne rezultate u le?enju hepatitisa, hroni?nog bronhitisa, bolesti krvotoka i srca, alergija.

Medjutim, najzna?ajnije dejstvo ove gljive poti?e od njenih polisaharida (beta-(1-6) i (1-3)-D- glukan), koji imaju jako antikancerogeno dejstvo, te se u svetu koristi kao zvani?no sredstvo u borbi protiv razli?itih vrsta zlo?udnih tumora.

Neka jedinjenja, kao što je ganodermna kiselina, imaju znatan u?inak u le?enju raznih vrsta alergija. Ova gljiva ima izrazita antivirusna i antibakterijska svojstva, te se može koristiti kao prirodni antibiotik.

U tradicionalnoj kineskoj medicini Reishi se najviše ceni kao višestruko korisna biljka bez štetnih nuspojava. To je jedini poznati izvor jedinjenja iz grupe triterpena poznat kao ganodermne kiseline, ?ija je molekularna strukura sli?na hormonima steroida. Reishi takodje sadrži ergosterole, kompletne proteine, nezasi?ene kiseline, vitamine, minerale.

 

Sva posmatranja pokazuju da Reishi nema štetnih nuspojava i da se može slobodno uzimati u velikim dozama i istovremeno sa drugim lekovima. Njene glavne osobine su ?iš?enje krvi, poboljšanje imunog sistema i smanjenje nervoze.

Sastav: šešir gljive sadrži ugljene hidrate, aminokiseline, proteine, neorganskih jona, steroide, triterpene, lipide, alkaloide, glikozide; kumarin, glikozid, riboflavin B2 i askorbinsku kiselinu. U dršci su nadjeni minerali Mg, Ca, Zn, Mn, Fe, Cu, Ge. Osim bakra svi ovi minerali su nadjeni u kožici šešira. U sporama ima holina, betaina, tetrakozanske, stearinske i palmitinske kiseline, ergosterola i dr. Nauka još uvek istražuje ovu gljivu.

Aktivni sastojci reiši pe?uraka i njihova uloga u organizmu:

 • ganodermne kiseline A, B, C, D (triterpeni) i oleinska kiselina podsti?u oslobadjanje histamina (antialergijsko delovanje)
 • nepoznati alkaloid i nepoznati polisaharid deluju kardiotoni?no
 • razni polisaharidi (-?-D-glukan, GL-1, FA, FI, FI-1a) imaju imunostimulativno i antitumorno dejstvo
 • polisaharid ?-D-glukan D6 pove?ava sintezu proteina i nukleinskih kiselina
 • protein Ling-Zhi 8 ima širok antialergijski spektar i deluje kao imunomodulator
 • steroid ganodosteron i triterpeni R, S deluju antihepatoksi?no
 • triterpeni B, D, F, H.K, S.Y i triterpen ganodernadiol deluju na sniženje krvnog pritiska
 • triterpen ganodermna kiselina deluje kao inhibitor sinteze holesterola

Danas se u svetu od ove gljive proizvode mnogi preparati. Utvrdjeno je da samo zrela plodna tela imaju sve neophodne lekovite sastojke zato se najviše koriste gajene gljive koje se gaje na strogo kontrolisanoj organoskoj podlozi, bez upotrebe hemijskih preparata. Za le?enje hroni?nog povišenog holesterola i krvnog pritiska preporu?uje se duga terapija u trajanju od 6 do 9 meseci sa 10 gr suve gljive dnevno.

Reiši pe?urke: Le?enje raka sa pozitivnim ishodom

(Prevedeno iz Japanskog ?asopisa, Kineska tradicionalna medicina deo III, str. 12-23, ISBN4-88580-053-6 C-0077)

Doktor jednom re?e: «Rak je ozbiljna bolest, ali ne i smrtonosna.. Pacijenti imaju dobre izglede da se oporave.» Ova izjava zvu?i utešno, ali na osnovu naših skorašnjih istraživa?kih podataka, to i te kako može biti istina.

Ugledni japanski lekar, Dr Fukumi Morishiage, dr sci med., koji trenutno radi na istraživanjima uloge reishija u suzbijanju raka, je istraživa? na Linus Pauling Institutu za nauku i medicinu – ameri?kom institutu ?iji su istraživa?i naj?eš?i dobitnici Nobelove nagrade. On takodje igra veoma važnu ulogu u evropskoj medicini i jedini je japanski stru?njak u medjunarodnoj grupi za rak. Slede?i tekst sadrži njegov govor i pojedina?ne izveštaje o reishiju:

Po struci sam hirurg ve? 37 godina i izveo sam dosta operacija. Izuzetno me je zanimala hirurgija a posebno u mladjem dobu kada su pitanja iz hirurgije postepeno po?ela da se name?u. Oduvek smatram da bi bilo idealno da se podstakne prirodni imunitet – odbrambena snaga organizma. Kao hirurg imao sam bezbroj prilika da se susretnem sa slu?ajevima raka; medjutim ono što je klju?no u suzbijanju raka jeste rano otkrivanje, što je lakše re?i nego u?initi. Jedan slu?aj u sto bi se smatrao uspešnim.

Moramo da shvatimo da ništa ne sme zavarati našu budnost pa ni to što rak nije otkriven na vreme tokom pregleda. Ljudi ?esto posumnjaju da je u pitanju pogrešna lekarska dijagnoza kada se rak otkrije u poznijoj fazi. Ovo shvatanje je neta?no s obzirom da ima dosta neotkrivenih slu?ajeve i pri mese?nim pregledima. Na primer, raka želuca koji zahvata okolna tkiva i metastazira je jedan od najtežih za otkrivanje i ?ini 25% otkrivenih slu?ajeva, samim tim prevencija je podjednako važna. Bolje je preduzeti preventivne mere kada je u pitanju rak, ali ne postoje unapred utvr?eni metodi. ?ovek se uvek može pouzdati u suzbijanje raka pravilnom ishranom. Ali ni tu, me?utim ne postoji propisani režim ishrane koji vam garantuje da se ne?ete razboleti. Najbolji metod je trenutno reishi. Nisam ništa znao o njegovim izuzetnim dejstvima dok nisam po?eo da ga koristim i zaista sam iznenadjen. U praksi sam postigao izuzetne rezultate koriste?i reishi bilo kao preventivnu meru, bilo u vidu kure.

Ranije sam se sretao sa pacijentima i njihovom rodbinom koja je hvalila izuzetna svojstva reishija. Ali kao lekar pomislio sam da reishi možda u izvesnoj meri deluje na odredjene hroni?ne bolesti ali mora biti da se, kad se govori o u?inku reishija na rak, veoma preteruje.

Izuzetan u?inak reishija opravdava dalja istraživanja. U junu 1986. jedna 39-godišnja žena mi je došla sa rakom plu?a i komplikacijama sa plu?nom maramicom. U mnogim bolnicama su lekari odbili da je operišu. Iz bolnica je izašla u beznadežnom stanju. Po povratku ku?i, njen muž je po?eo da joj daje reishi. Nakon ispitivanja, bio sam iznenadjen rezultatima: pre 6 meseci, imala je edem (otok) grudnog koša kao dodatnu komplikaciju raka, a sada je ovaj simptom sasvim iš?ezao. Neverovatno je da neko ko je ve? obavio pripreme za vlastitu sahranu i iš?ekuje svoju smrt, ponovo otkrije nadu u život..

Rentgenski snimak pokazao je još bolju sliku o njenom stanju pošto sam pregledao njenu istoriju bolesti. Ona je uporno ponavljala da je do toga dovelo to što joj je muž davao reishi. Edem (otok) je nestao me?utim rak je ostao. Pri gruboj proceni, ova pacijentkinja je koristila oko 4 grama esencije reishija dnevno i to je bila veoma visoka doza. Potom smo preduzeli eksploratorni operativni zahvat (operativni zahvat u svrhu ispitivanja tkiva); primenom posebne tehnike zamrzavanja, bilo je mogu?e operativno zbrinuti rak plu?ne maramice. Pregledom rentgenskih snimaka ustanovljeno je da nema ?elija raka. Bila su vidljiva samo ožiljna tkiva koja se razlikuju od ?elija raka. Uradio sam biopsiju (ise?ak tkiva) plu?nih tkiva i otkrio malignitet (malignu promenu), ali stabilan (u stanju mirovanja).

Slede?i slu?aj odnosi se na dete koje je imalo urodjen rak jetre. Bio je operisan kada je imao 5 godina, a kasnije mu je odstranjeno tanko crevo zbog metastaziranja. Doktor koji ga je le?io smatrao je da je pacijent u završnom (predsmrtnom) stanju bolesti, i na kraju prekinuo le?enje. De?akovi roditelji su ga doveli ku?i i davali mu reishi preko nazogastri?ne sonde. De?ak mi je došao na pregled kada je imao 9 godina i nisam tada ustanovio nikakvo oboljenje. Takodje ništa nije pronadjeno ni pri posmatranju pomo?u CT skenera. Urodjeni rak jetre predstavlja oblik juvenilnog (mladala?kog) karcinoma i nemalo sam bio iznenadjen oporavkom pacijenta nakon redovnog uzimanja samo nekoliko grama reishi esencije. De?ak je nastavio da uzima 2 grama esencije dnevno. ?ak je i ovaj de?ak shvatio da bez reishija danas možda ne bi ni bio živ.

Juvenilni (mladala?ki) karcinom je obi?no fatalan, pa ipak to što je ovaj pacijent ostao živ i zdrav bez ikakvih bolesti je zaista zapanjuju?e. Ova ?injenica zahteva da je ponovo razmotrim.

Kada neko ozdravi, a da pri tom nije bio podvrgnut nikakvom drugom le?enju, osim konzumiranja (uzimanja) reishi-ja, o?igledno je da reishi zaslužuje da se podrobnije istraži.

Obezbedili su mi velike koli?ine reishi esencije od jedne veoma ugledne hemijske kompanije iz Japana. Takodje svojim pacijentima prepisujem – dajem ovu reishi esenciju zajedno sa vitaminom C. Za jednu godinu moji pacijenti iskoriste oko 500 kilograma reishi esencije (približno oko 6.000 kg vrhunskog reishija).

Tokom le?enja zanimljiva ?injenica do koje sam došao tokom le?enja jeste da velike doze reishi esencije izazivaju melenu (npr. nekoliko grama ili više dnevno, melena – krv u stolici), kombinovanje sa vitaminom C ovo spre?ava. Osim toga, brojna posmatranja su potvrdila ?injenicu da su pacijenti koji boluju od raka obi?no podložniji da dobiju druge bolesti usled smanjene otpornosti organizma. Me?utim, nakon le?enja reishijem komplikacije koje se mogu javiti usled takvnih infekcija su mnogo manje izražene. Nasumice sam odabrao pacijente koji boluju od raka i davao im da koriste reishi odvojivši ih od kontrolne grupe pacijenata koji su bolovali od nekih drugih bolesti: reumatoidni artritis, hroni?ni bronhitis, hepatitis i dr. To su bili pacijenti sa smanjenom otpornoš?u organizma i oslabljenim imunim sistemom.

Test sa imunogloburinom odre?uje nivo imuniteta. Ustanovili smo da se nakon uzimanja reishija nivo IgA, IgG, IgM pove?ao. Ovo dokazuje da reishi može pove?ati nivo otpornosti organizma.

Trenutno imam 140 pacijenata obolelih od raka. Svi oni imaju metastazirani rak osim 6-oro koji imaju rak dojke dok je 60 hospitalizovano (smešteno u bolnicu.). Usmerili smo sve svoje snage na ove pacijente. Do danas (prole?e 1988.) oko 300 pacijenata je podvrgnuto testiranju.

Zašto su reiši pe?urke uspešne u le?enju raka – uticaj polisaharida

Pre nego što iznesem pojedina?ne primere o slu?ajevima želeo bih da Vam otkrijem tajnu zašto je reishi toliko uspešan u le?enju raka. Trenutno, ne možemo do?i do potpunog zaklju?ka a kada bi i to u potpunosti razumeli onda bi ljudi kona?no otkrili lek za le?enje raka. Služimo se najnovijom medicinskom tehnologijom i otkrili smo da su polisaharidi u reishiju uspešni u gušenju kancerogenih ?elija. Japanski nau?nici su prvi došli do ovog otkri?a. Možda se ovo ti?e ?injenice da Japan sve više koristi travarstvo u le?enju bolesti i sprovodi opsežna istraživanja polisaharida. Ova ?injenica je prihva?ena u Severnoj Americi i o?ekuju se najnoviji rezultati ovih japanskih istraživanja.

Polisaharidi su izgradjeni od velikog broja molekula – do nekoliko miliona atoma i tako veliki broj otežava apsorpciju u organizmu ?oveka. Kako bi se lakše asimilovali, treba smanjiti njihov broj, i koriste?i vitamin C sa reishijem se upravo to postiže.

Polisaharidi prelaze u oligoglukan koji ima manji broj molekula i može se lako absorbovati. On pak sa svoje strane, stimuliše Makrofage –vrstu velikih ?elija koje pobu?uju imunosistem u našem organizmu. (Makre – veliki). Ova vrsta ?elija u stanju je da proždre bilo kakvu vrstu stranog tela u organizmu. One nisu aktivne kada telo normalno funkcioniše, ali u prisustvu stranih organizama (npr. bakterije), postaju veoma aktivne i napadaju ove bakterije.

Bela krvna zrnca u krvotoku sadrže u sebi po?etni odbrambeni sistem protiv bolesti, ali ona nisu efikasna kod hroni?nih slu?ajeva ili malignih tkiva kada u tom momentu limfociti preuzimaju drugu liniju odbrane. U slu?aju neuspeha, u tome poslednja linija odbrane ?e biti makrofage – one su kao uspavani lav koji se iznenada probudi kako bi izvršio ubojiti napad. U stanju su da zbrišu bilo koji strani organizam uništavaju?i pri tom kancerogene ?elije.

Pod mikroskopom, makrofage se vide kao 10 puta manje od ?elija raka, pa ipak imaju sposobnost da unište i ?elije raka. Na osnovu ovoga možemo da razumemo njihovu neprocenjivu vrednost za ljudski organizam. Medjutim, makrofage ne mogu lako da se aktiviraju. Otkrili smo da su nagomilani (spojeni) atomi odgovorni za aktiviranje makrofaga a reishi sadrži sirovinu za proizvodnju ovih nagomilanih atoma.

Reiši gljive – Visokomolekularni polisaharidi

Ranije su vršena ispitivanja delotvornosti reishija kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom. Rekao sam im da nikako ne može da im škodi da probaju, jer sam u to vreme baš vršio istraživanja. ?injenica je da ?ak i razblažena doza reishi esencije snižava krvni pritisak. Medjutim, ovom pacijentu je bio isti krvni pritisak nakon uzimanja reishija. Na moj predlog da uzme vitamin C zajedno sa reishijem njegov krvni pritisak se spustio na prihvatljiv nivo. Razlog za ovo, kao što je ranije spomenuto je taj što reishi sadrži u sebi do milion atoma i ne može lako da se apsorbuje u ljudskom organizmu, stoga ga treba kombinovati sa vitaminom C.

Pre 17 godina sam vršio istraživanja o mogu?nosti vitamina C da razloži polisaharide. U to vreme, radili smo metod odredjivanja mere viskoznosti. Vitamin C smo stavljali u odredjenu koli?inu polisaharida, opadanje viskoziteta je ukazivalo na smanjivanje broja molekula polisaharida. Tako smo potvrdili i da vitamin C ima mogu?nost da razloži polisaharide.

Eksperimenti na životinjama su pokazali da za razliku od ?oveka sve forme še?era mogu biti apsorbovane, zašto? To je u korelaciji sa vitaminom C – ljudsko telo nije sposobno da proizvodi vitamin C, dok životinje to mogu. To je i razlog zašto treba da unosimo reishi kombinovan sa vitaminom C.

Novija medicinska otkri?a nas upu?uju da svakodnevno uzimanje visokih doza vitamina C ne škodi. Dr. Linus Puling, koji je sada 80-godišnjak uzima 18 grama vitamina dnevno, dok ja uzimam 12 grama dnevno. Verujem da je zdravoj osobi potrebna dopuna od 1 do 2 grama dnevno, a to je 1,000 do 2,000 mg. Ovo može predstvaljati veliki doprinos ?ovekovom zdravlju. A sada pogledajmo neke pojedina?ne slu?ajeve pacijenata koji su koristili reishi.

 1. Pacijent sa tumorom na mozgu se vratio svesti za samo 2 meseca došli smo do mnogih otkri?a. Navodimo primer pacijenta sa obolelim mozgom: jedan 70-to godišnjak je kao pacijent u bolnici imao tumor na mozgu veli?ine 5 cm. Ve? je bio izgubio svest uprkos hirurškom zahvatu. Po?eo je sa reishi tretmanom negde u junu 1986. i do septembra je došao svesti, ali je veli?ina tumora ostala ista.Medjutim kada se u decembru tumor smanjio, ?ak je i neurolog bio zaprepaš?en. Pacijent se sada ose?a veoma dobro. U po?etku mu je davano 6 grama reishi esencije kroz stoma?nu tubu. Nakon dolaženja svesti, pristupilo se oralnom davanju. Pacijentu se nije dopao gorak ukus reishi esencije, pa mu je koli?ina smanjena na 3 grama. Iako mu je doza bila smanjena, tumor na mozgu mu se smanjio na oko 1 cm. Pošto mu se pam?enje povratilo, napustio je bolnicu i otišao na ku?no le?enje.
 2. Povla?enje raka plu?a za 6 meseci jednom sam le?io 50 ljudi od raka plu?a i jednu ženu koja je imala rak dojke. Nakon hirurškog zahvata na dojci, proširio joj se rak na plu?a koji je metastazirao. Kasnije joj se stanje pogoršalo do hemoptisisa. Po?ela je da uzima slede?ih 6 meseci oko 6 grama reishija dnevno i rak na plu?ima joj se povukao. Ranije nije mogla da dodje do daha, a sada može da se penje stepenicama bez po muke. Stoga je sa potpunim poverenjem nastavila da se le?i reishijem.
 3. Rak dojke se povukao za 2 meseca sa visokim dozama ova pacijentkinja je imala rak dojke i ?elije raka su metastazirale do kostiju. Bila je potpuno nepokretna, a bolovi su bili nepodnošljivi. Sre?om, njen sistem organa za varenje nije bio zahva?en, pa je mogla da uzima 9 grama reishi esencije dnevno, doza joj je kasnije pove?ana na 20 grama. Za samo 2 meseca nije ose?ala nikakve bolove. Bila je otpuštena iz bolnice nakon što je prohodala.
 4. Rak debelog creva se proširio na jetru sa uspešnim oporavkom za 6 meseci pre izvesnog vremena ovaj pacijent je došao na bolni?ko le?enje metastaziranog raka debelog creva koji se proširio na jetru. Dobijao je 6 grama reishi esencije. Za 6 meseci, nalaz posle pregleda CT skenerom je pokazivao da se maligni tumor smanjio na oko 1 cm, s tim što CT specijalisti nisu verovali u posebna svojstva reishija i uporno su tvrdili da je re? o grešci pri skeniranju i to me razljutilo i hteo sam da im dokažem da su se pacijetima ne samo povukle CEA otekline, nego im se takodje poboljšalo i opšte zdravstveno stanje. Nije li to dovoljan dokaz? Obi?no je teško le?iti rak debelog creva. U nekim slu?ajevima bolesnici su ?ak dostigli završni stadijum bolesti. Ovaj pacijent se glatko oporavio što se može pripisati jedino reishiju. Uopšte uzev, lakše je le?iti tumor debelog creva koji je manji od 3 cm.
 5. Pacijent sa rakom pankreasa je ponovo prohodao 60 godišnji muškarac koji je bolovao od raka pankreasa imao je hirurški zahvat, bilo mu je bolje neko vreme, ali mu se kasnije stanje pogoršalo. Imao je edem (otok) i izgubio je na težini. Rezultati ispitivanja su pokazali da je imao prili?no veliki broj CA19-9CEA. Obavestio sam ga da bi ovakvim na?inom le?enja mogao umreti za kratko vreme. Savetovao sam da ode na bolni?ko le?enje. Zbog finansijskih razloga date su mu druge vrste lekova ali je on reagovao nepovoljno na to. Stoga smo morali da mu promenimo na?in le?enja i davali smo mu 9 grama reishi esencije oralno i 30 grama vitamina C intravenozno dnevno. S ovim smo po?eli u avgustu 1986. i završili pre godinu dana.Kod pacijenta nakon oporavka nije otkriven nijedan simptom bilo kakvog tipa. Potom se vratio na posao, ali je nastavio da uzima 5 grama reishija dnevno. Dolazi na zakazane preglede svake 2 nedelje i rezultati CEA pregleda pokazuju da njegov CA19-9 i dalje opada. Takvih slu?ajeva kod mene u bolnici ima još mnogo. Iako su slu?ajevi raka mozga, plu?a i jetre mnogo ozbiljniji, mislim da ih je lakše le?iti nego rak organa za varenje. Ovi pacijenti teže vare reishi kada se uzima oralno.
 6. Pored raka, reishi je takodje veoma uspešan u le?enju hepatitisa. Uz dozu od 1 – 3 grama reishi esencije dnevno, oboleli od hepatitisa ?e biti u neuporedivo boljem stanju.
 7. Hepatitis izle?en reishijem pacijent koji je bolovao od hepatitisa nekoliko godina i njegov broj SGOT&SGPT je iznosio 200 – 300 grama. Normalan broj kod zdrave osobe je ispod 30. preporu?io sam mu 3 grama reishija dnevno i za oko 2 – 3 meseca njegov broj SGOT&SGPT je opao na oko 50. ?ak i ovo je još uvek ve?i broj nego kod zdrave osobe, tako da ?e se redovnim uzimanjem smanjiti broj na normalu. Još tada sam ga pitao da li želi da prestane da uzima reishi i pošto je pristao da prekine, ubrzo mu se broj pove?ao na 150 – 200. pošto smo nastavili sa le?enjem, broj je opao. Na taj na?in smo dokazali delovanje reishija na hepatitis. Neophodno ga je kombinovati sa vitaminom C. U ovakvim uslovima potrebno je 6 grama vitamina C; 3 grama reishi esencije sa 6 grama vitamina C.Moramo da shvatimo da je hepatitis hroni?na bolest i da je mogu?e da pacijent ponovo oboli, tako da je prevencija (pre nego što se desi) najbolji metod. Neophodno je nastaviti sa unosom reishija (primenom manjih doza), ?ak i nakon oporavka od hepatitisa. Uvek je bolje spre?iti nego le?iti. Reishi je podjednako delotvoran i u le?enju drugih hroni?nih bolesti a optimalni rezultati se postižu kada se kombinuje sa vitaminom C. To posebno važi za dugotrajnu preventivnu upotrebu. Da zaklju?imo: reishi se pokazao kao izuzetno uspešan u smanjenju bolova, ja?anju imunog sistema i produžetku samog života. Doduše njegova uloga u le?enju raka još nije 100% ustanovljena.Lekovi koji se danas primenjuju u borbi protiv raka su efikasni ali na žalost oni proizvode – izazivaju ozbiljne neželjene nuspojave. Reishi je poznat ?oveku ve? 3.000 godina i sve vreme ga široko koriste mnogi ljudi koji nisu imali neželjene nuspojave pri koriš?enju. Stoga preporu?ujem reishi za le?enje i prevenciju kao bezbednosnu meru. Nadam se da ?e se ljudi iz svih sfera života ozbiljno zainteresovati i uzeti u?eš?e na ovom projektu. Nadajmo se da ?e reishi u veoma bliskoj budu?nosti pružiti ljudskoj rasi svetliju perspektivu u osvajanju dugove?nosti.

Čudotvorna Reiši pečurka! Red reishi gljiva! vuja

Summary:


User Rating: 3.6 (25 votes)

Tags: , , , , ,


About the Author4 Responses to Čudotvorna Reiši pečurka! Red reishi gljiva!

 1. Pingback: Lekovita svojstva gljiva

 2. Mica Petrovic says:

  imam uvecanu prostatu i adenom prostate,Koju Vi gljivu preporuujete,dali prodajete i koja je cena.

  srdacan pozdrav!

  • Vlada Persic says:

   Elemente koje sadrze gljive su poznati i kako su elementi koje sadrze sinteticki lekovi takodje poznati, mislim da bi trebali, Vi ili uz pomoc vaseg spec. urologa, uporediti te dve liste i naci podudarne elemente.
   Kako je Ganoderma Lucidum na vrhu ,,piramide,, po sirini spektra delovanja, mislim da ce te sa njom naci resenje vaseg problema.
   Ako se odlucite za Reishi, mozete naruciti e-mailom: vpersic@eunet.rs
   mob. 064 150 36 77
   Proizvodim SITAKU I REISHI.
   Cena : REISHI… 50 gr. 350.00 RSD

 3. Gde mozemo da pronadjemo gljivu Rejsi moj sestric ima tumuna mozgu i lekari nemogu da mu pomognu,molim da mi odgovorite osttalo je malo vremena za lecenje.

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑