Opušteno

Published on February 1st, 2011 | by vuja

0

Ona vas gleda uvek! Žena! Jovan Dučić
Žene po?inju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesre?ne, u sre?i su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od ?oveka koji je dobar samo kad je sre?an.

Mona Liza

Blago cara Radovana

?esto, sve ideje koje imamo o nekoj ženi dolaze samo od dobrog ili lošeg iskustva sa nekom sasvim drugom i druga?ijom ženom. Najgore govore o ženi oni koji su bili najsre?niji u ljubavima, nesre?nici su uvek kratki u svojim refleksijama o ženi.

Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne vole, i zato se ?esto predaju i ljudima koji su im ina?e fizi?ki nemili.

Žena ide više za ljubavlju ?ovekovom, nego za svojom prirodom. Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili za umnim, ali se najzad dadne, ?esto za ceo život, sasvim druga?ijem ?oveku nego kakvog je zamišljala i želela.
Jedna velika i nesre?na ljubav jedne žene od srca može da joj društveni i intimni život u?ini nemogu?im za ceo vek. Žena to instiktivno ose?a. Zato se žena ?esto lako daje, ali se lako ne zaljubljuje. Žena veruje da se sa?uvala od ?oveka samo kad zna da se nije zaljubila. Zato je i mnogo manje zaljubljenih žena na svetu nego što iko misli. Brane?i se od ljubavi žena misli da se odbranila i od ?oveka. Žena dobro zna da je slaba samo kad voli.

?ovek nikad ne zna kad ga žena voli. On uvek traži da to sazna po spoljnim znacima, koje, me?utim, žena namerno izvr?e, jer je intriga njenog spola uvek glavni deo njene ljubavi.

Naprasitost i nasilje ?ovekovo je njegova ogromna beda, naro?ito prema fino?i i mirno?i žene koja sve saznaje intuicijom i uro?enom gipkoš?u.

Žena brzo prozre ?oveka, naro?ito dobro uo?i njegove slabe i zle strane, ?ak je i ne interesuju vrline kojima on zra?i me?u drugim ljudima. Žena gleda u ?oveku protivnika i tirana, i onda kad ga najve?ma voli, zato nikad ne gubi iz vida njegove slabosti, kojima se u toj borbi ona služi ve?ma nego svojom snagom.

Žene, stvarno, nikada nisu indiferentne prema ?oveku. Ve? s prvim pogledom, ona jednog ?oveka ili mrzi ili voli, ali nikad nije prema njemu ravnodušna.

Prvi znak ljubavi jedne žene, to je kad želi da se osami i zdvoji iz sveta. Žena koja odmah ne napusti svoje dotadašnje navike, vara i sebe i ?oveka o svojoj ljubavi.

U ljubavi je žena uvek dete ili divljak, a kao dete i divljak, ni ona nema pam?enje za svoje emocije. Ona je u stanju da bude najravnodušnija prema ?oveku kojeg je nekad bezumno volela, i ?ak da se s njim dalje ophodi bez ikakve veze s njenom prošloš?u. I da mirno sve pore?e, i da hladno sve unizi. Prošlost za ženu ne postoji. Pazite dobro kako žena ponekad govori pred novim ?ovekom o svojoj prošlosti s ponižavanjem, i kako o svom bivšem ljubavniku iz prošlosti govori bez srdžbe i bez žaljenja, i bez potrebe da se i?eg se?a. O ne?em što je pre nazivala svetinjom, i klju?em svoje sudbine, ona može da govori i u sasvim profanom momentu. Žena ne priznaje prošlost, a još je manje žali, ali ona grabi od svakog momenta sve što može ugrabiti. Ali ako ne misli na prošlost, ne misli ni na budu?nost: žena živi samo i potpuno u sadašnjici.

Dok žena voli, ona ne zna za druge opasnosti nego da bude napuštena ali i prvi znak da prestaje voleti jedna ljubavnica, to je kad dobije strah od javnosti.

Ako vas žena napušta prva, to nije što je uvre?ena vašim re?ima ili delom, nego što je po sredi drugi ?ovek. Retko se koja žena, i posle najve?e poruge, odvoji od ?oveka dok se prethodno nije najpre pobrinula da ne ostane sama. Najsvirepije ose?anje ženino je ose?anje usamljenosti.

Najopsasnije je hvatati ženu u laži. Posle prve takve scene, ona se toliko uzme na um da vi ubudu?e ne?ete mo?i lako razaznati njenu laž od njene istine. Kao što gusenice imaju boju lista na kojoj leže, ili kao što polip dobije boju predmeta za koji se uhvati, i žena tad dadne sebi izgled kakav joj treba. ?ovek može samo jednom uhvatiti ženu u laži; ali posle toga ona postane toliko oprezna, da se zatim napravi gospodarem i sebe i onog koji je lovi u lažima. Njena nova laž je posle takvog slu?aja uvek suptilnija od ?ovekovog starog iskustva. Vi ?ete ženu samo uhvatiti kako laže, ali ?e ona vas uhvatiti u sredstvima kojim se ovde služite; a to je mnogo dublje. Zato ko ho?e da upozna ženu, treba da je pre svega pusti da se pokazuje kakva jeste, i da veruje da je ne žbirite, i najzad, da ne sumnja nikad kako vam je milija ona nego istina o njoj.

Žena je istinitija prema sebi nego ?ovek, jer ?ovek ide za onim što je nau?io, a žena ide za onim što ose?a. ?ovek uvek uradi što mora, a žena uvek uradi što ho?e.

Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obi?no ljudsko bi?e, nego ili postane beli an?eo ili crni sotona. Prema tome, žena izgleda ili našom velikom sre?om ili velikom bedom, zavisi od ogledala u kome smo je uhvatili. Neosporno, žena ima u sebi jedno morbidno ose?anje, koje je delimi?no ludilo: žena uvek mora da ima nekog koga ?e mu?iti, bilo muža ili ljubavnika. To mu?enje je mnogo puta žestoko, a mnogo puta u sitnim merama; žena nas mu?i i onda kad voli i onda kad ne voli. Zbog toga kad je žena i najve?ma napadnuta, ?ak i nepravedno, ona ne?e da razuverava dokazima nego samo maglovitim re?ima. Ona iskreno veruje da je ?ovek voli samo onda kad zbog nje pati, i kad u nju stalno sumnja. Za nju spokojan ?ovek izgleda ravnodušan i leden.

Žene su izvanredno svirepe u svojoj osveti. Istina, one se ne vide takve u istoriji jer su bile uvek vrlo vešte da se sakriju iza le?a svojih ljudi.

Još ?e žena oprostiti ?oveku i najteže poroke, ali žena ne prašta drugoj ženi ni njene najve?e vrline.

Žena je dobra samo kad voli; ali kad voli, ona je viša od ?oveka. Svakako, žena nikad nije naivna, a ljudi ?ak i ženu frivolnu zovu naivnom. Kod žene je uro?eno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo ?esto i bez ikakve zle namere, i ?ak sasvim ?esto iz najbolje namere: u najviše slu?ajeva, samo da bi se ve?ma dopala. Ali jedna žena samo onoliko vredi koliko voli, a ona vara i kad najve?ma voli. Ima žena koje nikad ne kažu laž, ali nikad ne kažu celu istinu. Mlada žena ima sve iskustvo starije žene, i svu radoznalost i ležernost devoj?ice. U mladoj ženi od dvadeset i pet godina po?inje najve?a strast za uživanjem, koja se zatim ne smiruje do njene pune propasti. Ali lukavstvo ženino nije uvek zlo?a. Lukavstvo je dokaz slabosti i straha, ve?ma nego zlo?e i zlonamere.

Žena voli ?oveka dok joj veruje. I onda kad ga ne voli, ona traži da joj ipak veruje. Ne voli se braniti ni kad je kriva; i ho?e da ima iluziju da je držite za dobru i kad to nije. Kad je ne držite za dobru, ona veruje da je više ne držite ni za lepu. A njoj nije dovoljno ni da izgleda lepa, nego da bude jedina lepa. Kad žena treba da se po?ne braniti ona se ne brani, nego prestane da voli i po?inje da mrzi. Zato, ne objašnjavaj se, nego ili uzmi ili ostavi. Duboko je uvre?ena kad je prave krivom, a nije kriva; a još je više uvre?ena ako joj kažu da je kriva kada to odista jeste. Žena nema ose?anja odgovornosti kao ni dete, i ona se brani suzama, a ne razuveravanjem. Ali i kad moli za oproštenje, to ne zna?i da priznaje krivicu, nego izbegava grube scene.

Ljudi nikad ne mogu da razlikuju ženinu laž od ženine istine. Ali ipak ljudi ose?aju lažljivca, i kad ne mogu da se odbrane od laži. Brak se naj?eš?e sastoji od jednog lažova i jednog nasilnika. Žene kad lažu, one uvek lažu na krupno i totalno; i kad imaju da sakriju sitnicu, žene negiraju i sve drugo što je s tom sitnicom u vezi, i to brzo, odlu?no i kona?no. Nije nigde bila, nije nikog videla, nije ništa ?ula, ne poznaje uopšte osobu za koju je vezuju zli jezici, nije bilo ni?eg… A pošto tako pori?e sve totalno i sve kona?no, zato se lako i ne zapli?e, i ima uvek stav odvažan. A pošto ne laže uvek da naškodi, ona ne uzima laž za sredstvo kako bi drugima u?inila zlo, nego samo da sebi u?ini dobro. Žena zna da ima nekih istina koje mogu da sve upropaste, ako se reknu samo iz ljubavi za istinom; i zato se ona služi lažju, ne prabacuju?i sebi da je lažov, veruju?i ?ak da dobar cilj uvek vredi koliko i odbar princip.

Ako ho?ete da vas žena voli, treba joj dati prilike da vas sto puta slaže, i da uvek izgleda kao da to ne vidite. Žena je toliko gipka i prilagodljiva da, posle dva susreta sa nekim ?ovekom, ta?no zna kakvu on ženu voli. I ve? od tog momenta ona prestaje dabude onakva kakva jeste, i kakva ?e i dalje za sebe ostati; a daje sebi sve one odlike po kojima misli da ?e se najviše dopasti. Tako se ona napravi druk?ijom nego što je u stvari, da ubrzo nali?i ve?ma na naš model nego na svoju prirodu. Ona se toliko brzo obrne u samoj sebi da prose?an ?ovek ne može ni da je prati u tom neverovatnom njenom obrtu. Ona tim samo postaje zagonetnija za glomazni duh ?ovekov, koji ne ume da je posmatra u tom njenom nameštanju kako bi od one kakva jeste, postala najednom onakva kakva nije. Žena je i ina?e uvek jedno bi?e za sebe i za ceo svet, a drugo za ?oveka kojeg voli. Naj?udnije je možda i to što se svakoj zaljubljenoj ženi ?ini da mora izgledati druk?ija nego što jeste; i da bude oki?ena draguljima i vrlinama kakve nema, a ne samo onim koje ima, i da sebi izmišlja ?ak i drugo poreklo, i druk?ije društvene veze; a sve to uvek prema ukusu ?oveka kojeg ho?e da opseni.

Žene ne mogu da ne varaju i kad su najzaljubljenije. Kad je žena izgovorila najve?u laž, izgledala je sebi najve?a. Laž daje ženi ose?anje superiornosti nad ?ovekovim umom i talentom, i naro?ito daje joj ose?anje sigurnosti pred uro?enim brutalnostima ?ovekovim. Žena se ne služi lažju da napadne, nego da se odbrani. Nikad ne pitajte ženu da vam kaže nešto od svoje prošlosti. Nijedna ne voli da ima prošlost, niti joj daje kakvu cenu; a ako vam krije prošlost, to nije zato da nju sa?uva za sebe, nego da vas ne izgubi. Ako ho?e da pre?uti prošlost, to je i zato što je žena prema prošlosti odista ravnodušna, jer žena po prirodi nije romantik. Žena ne podnosi spomen. Ona bezdušno sve krije jer ne želi da ima o?i ni na ?emu što nije u vezi sa ?ovekom koje voli u tom trenutku. Žena živi s dana na dan.

Žene vole samo veseljake koji ih zasmejavaju i iznena?uju. Žena mrzi ?oveka koji je smešan, ali uživa u ?oveku koji joj sve drugo napravi smešnim. Žena je nosilac radosti, i ne ceni nego ono što zra?i i razdragava. Više za ženu vredi jedan dobar kalambur, nego najdublja Njutnova istina. Za nju više vredi ?ovek duhovit nego dubok, a više blistav nego duhovit. Žena voli ležerne ljude jer joj oni praštaju njene ležernosti i radoznalosti; i voli poro?ne, jer se žene daju za porok a ne za vrlinu. Njih plaši vrlina koliko i um, jer um ?ovekov žena smatra za lukvastvo i za svirepo oružje prema ženi.

Svaka žena je dosadna osim one koju volimo. Me?utim, ženi nije dosadan nego samo onaj ?ovek koji joj se ne divi, ili koji je ne želi, ili koji se ne divi makar njenom ukusu, ili se ne interesuje bar njenim psetom. Žena je azijski satrap kod kojeg uspevaju najplodnija laskanja samo ako su prikladno izre?ena; ona tu pazi na re?i, a ne na misli. I kad zna da joj lažu, ona voli te lepe re?i laži ve?ma nego divljenje koje joj se pre?utkuje.

Mnogi veruju u intuiciju žene, a ta intuicija izvesno i postoji. Svakako, za mene, intuicija žene nije isto što i intuicija umetnika: jer je intuicija žene sterilna, a intuicija umetnikova je tvora?ka. Intuicija žene je bolesna vidovitost, a ne konstruktivna sila.

Lepotice ne ?eznu za lepim ljudima, kao ni bogate za bogatašima. Lepe ljude vole žene koje nisu lepe, kao što za bogatim ?ezne fukara. Istina je da lepota ?ovekova osvaja odjednom, a karakter i duh ?ovekov osvajaju polagano, jer se karakter i duh ne obra?aju ženinom životu fizi?kom nego moralnom. Veliki ?ovek to je za ženu veli?ina koja zamara, dubina koja plaši, pedantnost koja odbija, princip koji ga?a u glavu. Za ženu više vrede dve radosti, nego jedna sre?a, a više vredi sre?a nego slava. Najlepše žene po?u obi?no za ljude bez lepote, a ?esto ?ak vole i ružne ljubavnike. Mnogo puta žena ne voli ?oveka ni ?ijoj se lepoti najviše divi; jer svaka žena instiktivno ose?a da je fizi?ka lepota žensko oružje, a ona to svoje oružje ne voli da vidi u rukama muža ili ljubavnika.

Viša inteligencija žene je uvek zlodejna za ?oveka od srca. Takva žena je naoružana do zuba. Ako je ?ovek duhovno manji od nje, ona se?e; ako je ?ovek silniji, ona se ma?uje. Nikad se kod žene sa velikom inteligencijom nisu uspele da razviju više osobine srca.

Lepe žene su manje sklone poroku nego ružne. Lepotica se zadovoljava divljenjem i obožavanjem svoje okoline, a ružna traži uto?išta u prvom ljubavniku koji je bude smatrao da nije ružna. Zato su ružne žene ve?ma zauzete naporom da se dopadnu, nego lepe, kojim ato uspeva i bez napora. Prvi ?ovek koji takvu ružnu ženu na?e da je lepa, i koji joj to pokaže, postaje njen neodoljiv gospodar. Da bi se dopale ljudima, ružne žene postaju muzi?arke, spisateljice, slikarke, filantropi, a sada ?ak i parlamentarci.

Žena voli ve?ma lepotu nego vrlinu; ali žena voli samo svoju lepotu. Tu?a lepota joj izaziva zlu krv, kao tu? novac i tu? nakit. Ljudi su naprotiv u tom pogledu viši od žene, jer su u stanju da se dive i ?oveku lepšem i umnijem i bogatijem od sebe. Jedino što ljudi ne opraštaju drugom ?oveku, to je kad ima lepšu ženu nego što je njegova. Jedan ?ovek uvek izgleda drugom ?oveku nedostojan lepe žene; i ljudi ?esto jurišaju na lepoticu samo da je otmu ?oveku kojeg redovno smatraju smešnim pored nje, i onda kada taj ?ovek nije nimalo smešan.

Ima žena moralno korektnih, ne iz ljubavi za ?oveka i za moral, nego samo zato što su po karakteru pasivne, ili što ljubavi ne daju nikakvu cenu. Druge su opet moralne iz udobnosti za sebe, ili iz odvratnosti za javnu bruku. A tre?e su moralne iz krajnjeg nepoznavanja poroka. Svakako, fizi?ki moral nije u prirodi ni u ukusu ženinom koliko je u ukusu ?ovekovom; dokaz, što je žena u stanju da se celom svetu pokaže gola, kad bi znala da bi je ceo svet našao lepom kao boginjom.

Ima žena koje su verne i kad ne vole; a ima žena koje su jednom ?oveku neverne i kad su u njega istinski zaljubljene. To su anomalije, ali koje su ipak istine, ?ak vrlo obi?ne. Žene koje su verne i kad ne vole, verne su ?oveku zato što nisu po prirodi sklone poroku. A druge su žene neverne ?oveku, samo zato što su odve? verne sebi samima. ?ovek odista mora izneveriti sebe, ako je, protivno prirodi, veran nekom drugom.

Žena postaje neverna naj?eš?e kad je to najmanje mislila, a ?esto i kad to nije ni želela. Ne padaju samo poro?ne i pokvarene, nego ?esto i savršeno ?iste, i po prirodi verne. Žena pada iz raznih razloga: iz ljubavi, iz dosade, iz strasti fizi?ke, iz sujete, iz slabosti volje, iz interesa materijalnog, iz romantike, iz manije, iz perverzije iz osvete. Zna?i, najmanje deset razli?itih povoda, koji se nikako ne daju nazvati pokvarenoš?u fizi?kom, kako se neverna žena obi?no okrivljuje. Žena koja pada u porok, uopšte nije toliko razvratna koliko je slaba. Kad ljudi ovo uvide, smatra?e takvu ženu više za nesre?nu nego za r?avu.

Ima me?u ženama više heroja nego što ih ima me?u ljudima, ali su ljudi celu istoriju prigrabili za sebe, i za pri?e o sebi. Me?utim, mi smo heroji u bojnoj vatri, a žene u hladnoj svakidašnjici; mi smo hrabri pred smr?u, a one pred životom; mi pred drugim ?ovekom, a one pred celom sudbinom. Žena koja je lepa, ima za ceo dugi niz godina svoje mladosti da se o?ajni?ki brani od ljudi lepih, snažnih, bogatih, titulisanih, uplivnih, mo?nih, slavnih; ili ?ak što je najteže, da se brani od ljudi iskreno u njih zaljubljenih. Da se brani i od onog kojeg i sama voli!… Niko ne zna koliko treba imati moralne snage, ili koliku ljubav za drugog ?oveka, pa odoleti svim zamkama koje mi ljudi bacamo pred žene. – Žena voli svoje dete i kad je r?avo i ružno; i ona ljubi svog muža i kad je ceo dan na ta usta govorio laži i pogrde. Ona ide za ?ovekom i kad je razvratnik, i pomaže ga i kad je raspiku?a. Ona prima u naru?ja i ?oveka koga niko više ne želi da primi u ku?u; i pruža mu svoja uta, i kad mu niko ne bi pružio svoju ruku.

Žena ima više nežnosti, a ?ovek ima više dobrote; žena je velikodušna, a ?ovek je plemenit. Žena oprašta ali ne zaboravlja; ?ovek zaboravi i kad ne oprosti. Kad god je žena velikodušna, ona je to uvek prema ?oveku, a nikad prema ženi. Na deset ljudi ima jedan uman, a na deset žena ima jedna glupa.

Ne ?ekajte nikakvo dobro od ženine pameti, nego samo od ženinog srca. Ja pamet ?oveka ra?unam po onom šta kaže, a pamet žene po onom što ne kaže. Žena moral smatra estetikom, a ?ovek logikom; a to zna?i da je moral kod nje u ose?anju, a kod njega u glavi. Zato je žena moralnija nego ?ovek.

Žena je, ipak i neosporno, najve?a iluzija ?ovekova. Ne postoji nijedna sre?a koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zra?i i koji je uvek božanstven. Nema nesre?e ?ovekove koju žena nije u stanju ili da sasvim neutralizira, ili veoma ublaži. Veli?ina žene je u velikim momentima, u sitnim doga?ajima je ona sitna.

Najve?a ženina nesre?a, to je kad po?ne verovati da njena lepota propada. Ovo verovanje, na žalost, po?inje vrlo rano, ?ak pre tridesete godine i zato je potpuna sre?a ženina vrlo kratkog veka. Strah da poružnja, dostiže vrhunac njenog o?ajanja, kakvo ljudi ne mogu ni zamisliti. Ova vrsta nesre?e ne postoji za ?oveka, zato što on s godinama ne poružnja, nego ?esto postane ?ak i lepši. Osim toga, ?ovekova lepota nema u društvu i životu ono mesto koje ima lepota ženina. ?ovek bi imao isto o?ajanje samo kad bi znao da s godinama propada njegova pamet, ali se i to doga?a sasvim suprotno, je je ?ovek s godinama sve pametniji. Samo gubitak zdravlja i ?asti, bile bi za ?oveka dve nesre?e nepopravljive zauvek, a sve drugo je odista samo u njegovim rukama. Ženino o?ajanje za izgubljenu lepotu, prevazilazi i njeno žaljenje za izgubljeno zdravlje, ili za svoje propalo ime. One bi volele biti i bolesne, i važiti za ne?asne, i biti siromašne, nego važiti za ružne me?u ljudima, i možda, još više me?u ženama.

fragmenti o ženi, Jovan Du?i?, Blago cara Radovana

Tags: , , , ,


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑

google-site-verification=1l4MjSLwhDzirYrtZEssWqP5G9UOTfLEyMMoCfQnL8o